แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 45 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (2) และ (3) ของข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(2) มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งรายใดหรือหลายรายดังต่อไปนี้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ก) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ค) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
(ง) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
(จ) สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือ
(ฉ) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ถือหุ้นในนิติบุคคลตาม (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) รายใดรายหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
"(3) มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ขอรับใบอนุญาตและกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อ 14 แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม พ.ศ. 2545
ข้อ 3 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 (2) แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม พ.ศ. 2545 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับนี้ได้
เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาตามข้อ 11 แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม พ.ศ. 2545 ให้นับระยะเวลาในการมีสัดส่วนการถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ต่อเนื่องกับระยะเวลาในการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาตนั้นที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม พ.ศ. 2545 กำหนดให้เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้นที่สามารถจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมได้อีกทั้งยังกำหนดให้วัตถุประสงค์ของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งดังกล่าว ต้องจำกัดเฉพาะประเภทที่ขอรับใบอนุญาตและกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเท่านั้น เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนในธุรกิจจัดการกองทุนรวมจากผู้ลงทุนประเภทอื่น อันเป็นการเปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวมากขึ้น ตลอดจนทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจประเภทนี้ด้วย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภทผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2547
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
     
Update