แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
ว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 45 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนได้ต้องเป็น
(1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
(2) บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(3) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือ
(5) สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ข้อ 2 ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงนี้ประเภทหนึ่งประเภทใด หรือหลายประเภท ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) สามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จัดตั้งนิติบุคคลนั้น หรือกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น
(2) ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อบกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจ
(3) มีผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการของสถาบันการเงินให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงาน โดยเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการมีจริยธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจ
(4) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ
(5) แสดงได้ว่ามีหรือจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่จะขอรับใบอนุญาต
(6) แสดงได้ว่ามีหรือจะมีความพร้อมด้านบุคลากรของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อรับผิดชอบงานในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามประเภทที่จะขอรับใบอนุญาต
ข้อ 3 ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ข้อ 4 ในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจหรือสถานที่ตั้งของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบฐานะการเงิน การดำเนินงาน สินทรัพย์หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตได้
ข้อ 5 ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน และให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงนี้ ให้กำหนดเงื่อนไขต่อไปนี้ไว้ด้วย
(1) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะมอบใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ได้รับใบอนุญาตจะเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงนี้ได้ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตได้จัดให้มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาตตามที่ได้แสดงไว้ในข้อ 2 แล้ว เว้นแต่กรณีที่มีความแตกต่างกันเพียงวิธีการซึ่งมิได้ทำให้ระบบงานที่ได้แสดงไว้ในคำขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ
(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาต หากปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติ รัฐมนตรีอาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวได้
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ข้อ 6 เมื่อรัฐมนตรีมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงนี้ได้ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งคำสั่งและเงื่อนไขตามข้อ 5 วรรคสอง (1) แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งโดยให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าว และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าตรวจสอบ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เสนอแนะให้รัฐมนตรีเพิกถอนคำสั่งอนุญาตนั้น
ข้อ 7 ให้กำหนดค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังนี้
(1) คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน คำขอประเภทละ 10,000 บาท
(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ประเภทละ 10,000 บาท
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในวันที่ได้รับใบอนุญาต

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้สถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุนสามารถดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์อันกระทำอยู่แล้ว ในทางการค้าปกติได้อย่างต่อเนื่องและเต็มรูปแบบตามมาตรฐานของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ระดับสากล และเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถกำกับดูแลการประกอบธุรกิจดังกล่าว ได้โดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากมาตรา 90 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้การขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต และการให้ความเห็นชอบในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ ตลอดจนเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547
สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
     
Update