แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน การประกาศโฆษณาการคัดค้านและการโต้แย้งคำคัดค้าน การขึ้นทะเบียน การอุทธรณ์และการแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
พ.ศ. 2547
 

:: บทนิยาม มาตรา 1
:: หมวด1 บททั่วไป มาตรา 2-8
:: หมวด2 การขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มาตรา 9-10
:: หมวด3 การประกาศโฆษณา มาตรา 11-12
:: หมวด4 การคัดค้านการขึ้นทะเบียนและการโต้แย้งคำคัดค้าน มาตรา 13-14
:: หมวด5 การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มาตรา 15
:: หมวด6 การอุทธรณ์ มาตรา 16-18
:: หมวด7 การแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มาตรา 19-22


 
     

     
 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 13 วรรคสอง มาตรา 15 มาตรา 16 วรรคสอง มาตรา 18 วรรคสอง มาตรา 19 มาตรา 22 และมาตรา 26 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1[1] กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

:: หมวด 1 บททั่วไป
ข้อ 2 ในหมวดนี้
"คำขอ" หมายความว่า คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และคำขออื่น และให้หมายความรวมถึงคำคัดค้าน คำโต้แย้ง คำอุทธรณ์และคำร้องอื่นด้วย
ข้อ 3 บรรดาคำขอให้ใช้แบบพิมพ์ที่อธิบดีประกาศกำหนด
การกรอกข้อความในคำขอ ให้กรอกข้อความให้ครบถ้วนเป็นภาษาไทย โดยให้พิมพ์และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
การยื่นคำขอให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่อธิบดีประกาศกำหนด พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด
ในกรณีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามวรรคสาม ให้ถือว่าวันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญารับคำขอเป็นวันที่ยื่นคำขอนั้น
ข้อ 4 ในกรณีที่ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประกอบคำขอ
(1) ถ้าเป็นส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ เป็นผู้ยื่นคำขอในนามหน่วยงานดังกล่าว โดยให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานนั้น
(2) ถ้าเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน โดยมีคำรับรองของผู้มีอำนาจให้คำรับรองตามกฎหมายไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองนั้น เว้นแต่ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งได้ส่งเอกสารตามข้อ 6 โดยมีการระบุข้อความรับรองการเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศไว้ด้วยแล้ว
(3) ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคล ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
ข้อ 5 การยื่นคำขอที่กระทำโดยผู้รับมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบอำนาจมาพร้อมกันด้วย
ข้อ 6 ในกรณีที่การมอบอำนาจได้กระทำในต่างประเทศ หนังสือมอบอำนาจต้องมีคำรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าสำนักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งประจำอยู่ ณ ประเทศที่ผู้มอบอำนาจมีถิ่นที่อยู่ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือมีคำรับรองของบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นให้มีอำนาจรับรองลายมือชื่อ
ในกรณีที่หนังสือมอบอำนาจตามวรรคหนึ่งได้กระทำในประเทศไทยโดยผู้มอบอำนาจมิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วคราว หรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้นายทะเบียนเห็นว่าในขณะมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจได้เข้ามาในประเทศไทยจริง
ข้อ 7 ผู้ยื่นคำขอต้องรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารประกอบคำขอด้วย
ข้อ 8 เอกสารประกอบคำขอที่เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้มีคำแปลเป็นภาษาไทยโดยมีคำรับรองของผู้แปลด้วยว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้อง

:: หมวด 2 การขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ข้อ 9 คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตามรายการในแบบพิมพ์
(2) ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์
(3) รายการสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(5) รายละเอียดซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับแหล่งภูมิศาสตร์
(6) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งแหล่งภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน
(7) รายละเอียดแสดงการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียนบนฉลากสินค้า
(8) ลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและวันเดือนปีที่ลงลายมือชื่อ
ข้อ 10 การยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สำเนาคำขอ จำนวน 1 ชุด
(2) สำเนาบัตรประจำตัว
(3) ภาพถ่ายของสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียน
(4) ต้นฉบับ สำเนาหรือภาพถ่ายของฉลากสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียนซึ่งสามารถเห็นข้อความตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน

:: หมวด 3 การประกาศโฆษณา
ข้อ 11 ให้นายทะเบียนดำเนินการประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 15 โดยวิธีปิดประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือโดยวิธีอื่นใดที่อธิบดีประกาศกำหนด
ข้อ 12 การประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนตามข้อ 11 ให้มีรายการดังต่อไปนี้
(1) เลขที่คำขอขึ้นทะเบียนและวันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน
(2) วันที่ประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียน
(3) ชื่อ ที่อยู่ หรือสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ขอขึ้นทะเบียน
(4) รายการสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(5) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(6) รายละเอียดซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับแหล่งภูมิศาสตร์
(7) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งและแผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียนอย่างชัดเจน
(8) เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15
(9) รายการอื่นที่นายทะเบียนเห็นสมควร

:: หมวด 4 การคัดค้านการขึ้นทะเบียนและการโต้แย้งคำคัดค้าน
ข้อ 13 การคัดค้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 16 ให้ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านโดยระบุเหตุแห่งการคัดค้านพร้อมแนบสำเนา จำนวน 1 ชุด และสำเนาบัตรประจำตัวของผู้คัดค้าน
ข้อ 14 ในกรณีที่มีการคัดค้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนยื่นคำโต้แย้งโดยระบุเหตุแห่งการโต้แย้งพร้อมแนบสำเนาตามจำนวนของผู้คัดค้าน

:: หมวด 5 การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ข้อ 15 การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 19 ให้นายทะเบียนออกเลขทะเบียนตามลำดับการขึ้นทะเบียน การจัดทำทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยให้มีรายการดังต่อไปนี้
(1) เลขที่คำขอขึ้นทะเบียนและวันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน
(2) เลขทะเบียนและวันที่ขึ้นทะเบียน
(3) รายการตามข้อ 9 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)
(4) แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียนอย่างชัดเจน
(5) เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15
(6) รายการอื่นที่นายทะเบียนเห็นสมควร

:: หมวด 6 การอุทธรณ์
ข้อ 16 การอุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา 13 วรรคสอง มาตรา 18 วรรคสอง และมาตรา 26 วรรคสอง ให้ผู้อุทธรณ์ยื่นคำอุทธรณ์โดยระบุเหตุแห่งการอุทธรณ์ พร้อมแนบสำเนาจำนวน 1 ชุด
ข้อ 17 ภายในกำหนดเวลาการยื่นอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์อาจขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ได้ โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ ชี้แจงข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์และเหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์
ข้อ 18 ก่อนที่คณะกรรมการมีคำวินิจฉัย ผู้อุทธรณ์อาจขอถอนคำอุทธรณ์ได้โดยทำคำร้องเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ และชี้แจงเหตุแห่งการขอถอนคำอุทธรณ์
กรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ยื่นหนังสือขอถอนคำอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายทะเบียนได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้นำเสนอคณะกรรมการทราบ และจำหน่ายคำอุทธรณ์ออกจาก สารบบอุทธรณ์

:: หมวด 7 การแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ข้อ 19 การขอแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 22 ให้ยื่นคำขอโดยระบุเหตุแห่งการแก้ไขหรือเพิกถอนพร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ยื่นคำขอแก้ไขหรือเพิกถอน
(2) รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขอแก้ไขหรือเพิกถอน
ข้อ 20 ในกรณีที่คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยให้แก้ไขทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใดตามมาตรา 22 แล้ว ให้ประกาศโฆษณาการแก้ไขทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นตามวิธีการที่กำหนดไว้ตามข้อ 11
การประกาศโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ให้มีรายการดังต่อไปนี้
(1) เลขที่คำขอขึ้นทะเบียนและวันที่ยื่นคำขอแก้ไขทะเบียน
(2) เลขทะเบียนและวันที่ขึ้นทะเบียน
(3) วันที่ประกาศโฆษณาการแก้ไขทะเบียน
(4) รายการที่คณะกรรมการมีคำสั่งให้แก้ไข
(5) รายการอื่นที่นายทะเบียนเห็นสมควร
ข้อ 21 ในกรณีที่คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใดตามมาตรา 22 แล้ว ให้นายทะเบียนบันทึกรายการเพิกถอนลงในทะเบียน และให้ประกาศโฆษณาการเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นตามวิธีการที่กำหนดไว้ตามข้อ 11
การประกาศโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ให้มีรายการดังต่อไปนี้
(1) เลขที่คำขอขึ้นทะเบียนและวันที่ยื่นคำขอเพิกถอนทะเบียน
(2) เลขทะเบียนและวันที่ขึ้นทะเบียน
(3) วันที่ประกาศโฆษณาการเพิกถอนทะเบียน
(4) ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่คณะกรรมการมีคำสั่งให้เพิกถอน
(5) รายการอื่นที่นายทะเบียนเห็นสมควร
ข้อ 22 การถอนคำขอให้เพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ให้นำความตามข้อ 18 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ พระราชบัญญัติ คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 บัญญัติให้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน รายละเอียดในคำขอขึ้นทะเบียน วิธีการประกาศโฆษณา การรับขึ้นทะเบียน หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำคัดค้านการขึ้นทะเบียน หลักเกณฑ์และวิธีการในการขึ้นทะเบียน หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียน หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และวิธีการประกาศโฆษณาการแก้ไขหรือเพิกถอนทะเบียนดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547
วัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 
     
Update