แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 กับมาตรา 43 วรรคหนึ่ง และมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ สิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
ข้อ 2 ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้
(1) คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ฉบับละ 500 บาท
(2) คำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉบับละ 250 บาท
(3) คำขออนุสิทธิบัตร ฉบับละ 250 บาท
(4) คำขอรับสิทธิบัตรสำหรับแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันและยื่นขอ ในคราวเดียวกันตั้งแต่ 10 คำขอขึ้นไป 2,250 บาท
(5) การประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร 250 บาท
(6) คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ คำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ 250 บาท
(7) คำคัดค้านการขอรับสิทธิบัตร ฉบับละ 250 บาท
(8) สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ 500 บาท
(9) ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ปีที่ 5 1,000 บาท
ปีที่ 6 1,200 บาท
ปีที่ 7 1,600 บาท
ปีที่ 8 2,200 บาท
ปีที่ 9 3,000 บาท
ปีที่ 10 4,000 บาท
ปีที่ 11 5,200 บาท
ปีที่ 12 6,600 บาท
ปีที่ 13 8,200 บาท
ปีที่ 14 10,000 บาท
ปีที่ 15 12,000 บาท
ปีที 16 14,200 บาท
ปีที่ 17 16,600 บาท
ปีที่ 18 19,200 บาท
ปีที่ 19 22,000 บาท
ปีที่ 20 25,000 บาท
หรือชำระทั้งหมดในคราวเดียว 140,000 บาท
(10) ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ปีที่ 5 500 บาท
ปีที่ 6 650 บาท
ปีที่ 7 950 บาท
ปีที่ 8 1,400 บาท
ปีที่ 9 2,000 บาท
ปีที่ 10 2,750 บาท
หรือชำระทั้งหมดในคราวเดียว 7,500 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับอนุสิทธิบัตร
ปีที่ 5 750 บาท
ปีที่ 6 1,500 บาท
หรือชำระทั้งหมดในคราวเดียว 2,000 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุอนุสิทธิบัตร
ครั้งที่ 1 6,000 บาท
ครั้งที่ 2 9,000 บาท
(13) คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ 250 บาท
(14) คำขอจดทะเบียนรับโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ 250 บาท
(15) คำขอเปลี่ยนแปลงคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ 100 บาท
(16) ใบอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ฉบับละ 500 บาท
(17) ใบแทนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือใบแทนใบอนุญาตให้ใช้สิทธิ ฉบับละ 50 บาท
(18) คำอุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของอธิบดี ฉบับละ 500 บาท
(19) การรับรองสำเนาเอกสารเอกสารเกิน 10 หน้า ฉบับละ 50 บาท
เอกสารไม่เกิน 10 หน้า หน้าละ 5 บาท
(20) คำขออื่นๆ ฉบับละ 50 บาท
เพื่อประโยชน์แห่งข้อนี้ คำขอรับสิทธิบัตรสำหรับแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันและยื่นขอในคราวเดียวกันตั้งแต่ 10 คำขอขึ้นไป หมายถึง คำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะเด่นแบบเดียวกันแต่มีการออกแบบในลักษณะรองของแบบผลิตภัณฑ์ต่างกัน
ลักษณะเด่น หมายถึง การออกแบบลักษณะหลักของแบบผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะเฉพาะอย่างเด่นชัด
ลักษณะรอง หมายถึง การออกแบบในส่วนขององค์ประกอบอื่นที่ไม่ใช่ลักษณะหลักของแบบผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะเฉพาะ
ข้อ 3 ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดยสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มูลนิธิหรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธารณกุศล การศึกษา การศาสนา หรือการสังคมสงเคราะห์ หรือหน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสิทธิบัตรกำหนด

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้สูงทำให้ไม่มีแรงจูงใจให้ประชาชนมาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรไม่สามารถรับภาระในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีซึ่งเป็นอัตราก้าวหน้าเพื่อรักษาสิทธิ เป็นผลทำให้สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต้องถูกเพิกถอนเพราะเหตุไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีเป็นจำนวนมาก ประกอบกับอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการรับรองสำเนาเอกสารไม่สอดคล้องกับบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย พระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ สิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ดังนั้น สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมาขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรมากขึ้น และเพื่อลดภาระในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีของผู้ทรงสิทธิบัตรและผู้ทรงอนุสิทธิบัตร รวมทั้งเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการรับรองสำเนาเอกสาร ให้สอดคล้องกับบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2547
วัฒนา เมืองสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 
     
Update