แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 7 (8) มาตรา 21 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน
(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน
(3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน
(4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน
ข้อ 2 การประกอบกิจการหรือเลิกประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารที่ธนาคารออมสินประกอบได้ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา กำหนดกิจการอันเป็นพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน พ.ศ. 2491 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกฤษฎีกา กำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 จะกระทำ ณ สำนักงานแห่งใหญ่ สาขาหรือตัวแทนใดเมื่อใด ให้เป็นไปตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนด
ข้อ 3 ในการประกอบกิจการรับเงินฝากกระแสรายวัน ให้ธนาคารออมสินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธนาคารออมสินประกาศกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับการรับฝากครั้งแรก อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและวิธีการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารออมสินมีอำนาจสั่งปิดบัญชีกระแสรายวันและงดรับฝากเงินกระแสรายวันของผู้ฝากซึ่งฝ่าฝืนระเบียบ หรือข้อบังคับของธนาคารออมสินอันเกี่ยวกับการรับฝากเงินได้
ข้อ 4 ให้ธนาคารออมสินออกดราฟต์ที่กำหนดให้ใช้เงินเมื่อทวงถามได้ โดยให้สำนักงานแห่งใหญ่ สาขา หรือตัวแทนของธนาคารออมสินเป็นผู้ออกดราฟต์ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องระบุชื่อ สถานที่ออกดราฟท์และสถานที่จ่ายเงินไว้ในดราฟด์นั้น ตามระเบียบที่คณะกรรมการธนาคารออมสินกำหนด
ข้อ 5 ให้ธนาคารออมสินออก ซื้อ ขาย หรือเก็บเงินตามตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใดโดยปฏิบัติตามแบบแผนของธนาคารพาณิชย์ ตามระเบียบที่คณะกรรมการธนาคารออมสินกำหนด
ข้อ 6 ในการประกอบกิจการให้สินเชื่ออันมีลักษณะเป็นการให้กู้ยืมเงิน หรือเป็นเจ้าหนี้เนื่องจากได้จ่ายหรือสั่งให้จ่ายเงินเพื่อประโยชน์ของผู้เคยค้า หรือเป็นการให้สินเชื่อประเภทอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ให้ธนาคารออมสินกระทำได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
ข้อ 7 ให้ธนาคารออมสินซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดพันธบัตรรัฐบาลไทย และพันธบัตรหรือหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน
ในกรณีที่ธนาคารออมสินจะซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตราสารแสดงสิทธิในหนี้ นอกจากที่กำหนดในวรรคหนึ่ง หรือรับโอนสิทธิเรียกร้องของสถาบันการเงิน ให้ธนาคารออมสินปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการธนาคารออมสินกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
คำว่า "สถาบันการเงิน" ตามวรรคสอง หมายความว่า
(1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
(2) บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และให้หมายความรวมถึงบริษัทเงินทุนที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ด้วย
(3) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(4) สถาบันการเงินอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด
ข้อ 8 ให้ธนาคารออมสินซื้อธนบัตรต่างประเทศหรือเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ หรือขายธนบัตรต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ข้อ 9 การออกหนังสือค้ำประกัน ให้ธนาคารออมสินกระทำได้แต่เฉพาะการค้ำประกันให้แก่ผู้ฝากเงินหรือบุคคลใดภายในวงเงินที่ฝากไว้กับธนาคารออมสิน ตามระเบียบที่คณะกรรมการธนาคารออมสินกำหนด
ข้อ 10 ให้ธนาคารออมสินให้บริการทางการเงินโดยเป็นตัวแทนของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อจ่าย เรียกเก็บ หรือรับชำระค่าที่ดิน ค่าชดเชยการลงทุน ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมหรือเงินประเภทอื่นตามที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินจ่าย เรียกเก็บหรือรับชำระจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือเป็นตัวแทนของบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการธนาคารออมสินกำหนด
การให้บริการทางการเงินในลักษณะอื่นตามแบบแผนของธนาคารพาณิชย์ ให้ธนาคารออมสินกระทำได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการธนาคารออมสินกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข้อ 11 ให้ธนาคารออมสินออกบัตรเงินฝากโดยปฏิบัติตามแบบแผนของธนาคารพาณิชย์ตามระเบียบที่คณะกรรมการธนาคารออมสินกำหนด
ข้อ 12 ในการประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ธนาคารออมสินกระทำได้เฉพาะการเป็นตัวแทนเพื่อจัดการทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน ในโครงการลงทุนที่ธนาคารออมสินเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน
ข้อ 13 การจัดการหรือรับจัดการ และการเลิกจัดการหรือเลิกรับจัดการกองทุนดังต่อไปนี้ให้ธนาคารออมสินดำเนินการ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและตามระเบียบที่คณะกรรมการธนาคารออมสินกำหนด
(1) กองทุนพัฒนาชนบท
(2) กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม
(3) กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
(4) กองทุนอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ข้อ 14 ให้ธนาคารออมสินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการตามข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 12 และค่าบริหาร ค่าจัดการ หรือค่ารับจัดการ สำหรับการจัดการหรือรับจัดการกองทุนตามข้อ 13 ได้ ทั้งนี้ ตามอัตราที่คณะกรรมการธนาคารออมสินกำหนด
ข้อ 15 ให้นำกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการรับฝากเงินออมสิน เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสินมาใช้บังคับ โดยอนุโลม
ข้อ 16 กิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสินที่ได้ดำเนินการก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสินตามกฎกระทรวงนี้ได้ต่อไป
ข้อ 17 บรรดาประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสินที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ ระเบียบ หรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎกระทรวงนี้

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 7 (8) แห่งพระราชบัญญัติ ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ได้กำหนดให้ธนาคารออมสินประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารได้ตามที่จะมีพระราชกฤษฎีกากำหนดไว้ ทั้งนี้ ให้ประกอบได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และเมื่อได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 เพื่อกำหนดเพิ่มเติมให้การให้สินเชื่อ การซื้อ ซื้อลดหรือรับช่วงซื้อลดตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือการรับโอนสิทธิเรียกร้องของสถาบันการเงิน การทำธุรกิจเงินตราต่างประเทศ การออกหนังสือค้ำประกันและอาวัล การให้บริการทางการเงิน การให้บริการบัตรเครดิต การออกบัตรเงินฝาก การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการลงทุน การจัดการหรือรับจัดการกองทุน และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะทำนองเดียวกัน เป็นกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสินด้วย สมควรปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสินดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2547
ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 
     
Update