แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2548
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (ข) และ (ค) ของข้อ 15 แห่งกฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(ข) กลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม
1. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2. กรมบังคับคดี
"(ค) กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย
1. กรมคุมประพฤติ
2. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
3. กรมราชทัณฑ์"

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กระทรวงยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม เสริมสร้างและอำนวยความยุติธรรมในสังคม แต่เนื่องด้วยการจัดกลุ่มภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตามภารกิจของส่วนราชการ ที่อยู่ภายในกลุ่มภารกิจ สมควรปรับปรุงส่วนราชการภายในกลุ่มภารกิจของกระทรวงยุติธรรมใหม่เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน รวมทั้งเปลี่ยนชื่อกลุ่มภารกิจให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมด้วย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
 
     
Update