แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ พ.ศ. 2545 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ธนาคารต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยแล้วต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละหกของ
(1) ยอดรวมเงินฝากทุกประเภท
(2) ยอดรวมเงินให้ยืมจากต่างประเทศที่ครบกำหนดในหนึ่งปีนับแต่วันให้ยืม และยอดรวมเงินให้ยืมจากต่างประเทศซึ่งอาจชำระคืนหรืออาจเรียกคืนได้ในหนึ่งปีนับแต่วันให้ยืม เว้นแต่เป็นเงินให้ยืมตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ทั้งนี้ ยอดรวมเงินฝากและเงินให้ยืมข้างต้นให้นับรวมยอดเงินซึ่งโอนเข้ามาในประเทศไทยจากสำนักงาน และสาขาในต่างประเทศที่แสดงอยู่ในบัญชีระหว่างกันด้วย
ข้อ 2 สินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามข้อ 1 ดังกล่าว ได้แก่
(1) เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่ง
(2) เงินสดที่ธนาคาร แต่ให้ถือเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ไม่เกินร้อยละห้า
(3) หลักทรัพย์ซึ่งปราศจากภาระผูกพันและไม่ผูกพันกับดอกเบี้ย ดังต่อไปนี้
(ก) หลักทรัพย์รัฐบาลไทย
(ข) หลักทรัพย์อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ข้อ 3 สินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามกฎหมายนี้ให้คิดจากส่วนเฉลี่ยรายปักษ์ของทุกสิ้นวัน และส่วนเฉลี่ยรายปักษ์ของยอดรวมเงินฝากหรือเงินให้ยืมตามข้อ 1 แล้วแต่กรณี ทุกสิ้นวันในปักษ์ก่อน ทั้งนี้ ให้ถือเอาวันที่ 8 ถึงวันที่ 22 ของเดือนเป็นปักษ์หนึ่ง และวันที่ 23 ถึงวันที่ 7 ของเดือนถัดไปเป็นอีกปักษ์หนึ่ง และให้นับวันหยุดทำการรวมเข้าคำนวณด้วย
ในกรณีที่ธนาคารดำรงเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไว้เกินจำนวนเกณฑ์ขั้นต่ำในปักษ์หนึ่ง ให้สามารถนำส่วนที่เกินไปรวมในบัญชีต่อไป ได้หนึ่งปักษ์ แต่ทั้งนี้ ส่วนที่นำไปรวมนั้นจะต้องไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องดำรงในปักษ์ที่เกิน
ในกรณีที่ธนาคารดำรงเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไว้ไม่ถึงจำนวนเกณฑ์ขึ้นต่ำในปักษ์หนึ่ง ให้สามารถนำเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ในปักษ์ถัดไปมารวมเข้าในปักษ์ที่ขาดอยู่ แต่ทั้งนี้ ส่วนที่นำไปรวมนั้นจะต้องไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องดำรงในบัญชีที่ขาดอยู่และส่วนที่นำมารวมนั้น จะต้องถูกหักออกจากจำนวนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับการคำนวณสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงในปักษ์ถัดไป

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 บัญญัติให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นอัตราส่วนกับเงินฝากและเงินให้ยืม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นอัตราส่วนกับเงินฝากและเงินให้ยืมดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
     
Update