แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน 
กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!!หน้าหลัก กฎหมายดอตคอม
     
 
 
กฎกระทรวง
ว่าด้วยการถือหุ้นในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2547
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ พ.ศ. 2545 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 จำนวนหุ้นสูงสุดของธนาคารที่แต่ละบุคคลสามารถถือได้ ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ข้อ 2 จำนวนหุ้นของธนาคารที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถืออยู่ทั้งหมดรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่าสองในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจออกกฎกระทรวง กำหนดจำนวนหุ้นสูงสุดที่บุคคลใดจะถือได้ในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยต้องมีจำนวนหุ้นที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ถืออยู่ในอัตราไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
     
Update