แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รวม ที่มีประกาศปี 2547
1. กฎ 2. กฎกระทรวง 3. แก้คำผิด
4. ข้อกำหนด 5. ข้อบังคับ 6. คำวินิจฉัย
7. คำสั่ง 8. ประกาศ 9. พระราชกฤษฎีกา
10. พระราชกำหนด 11. พระราชบัญญัติ 12. ระเบียบ1.กฎ Top
1. กฎ ก.ค. 2. กฎ ก.ต.ร 3. กฎ ก.พ.
4. กฎ ก.ร. 5.   6.  กฎ ก.ค ไปที่กฎ
1. ฉ.25 พ.ศ.2547 ออกตามความในพรบ. ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2523 ว่าด้วยการกำหนดระดับเงินเดือนของตำแหน่งข้าราชการครู อ่าน
กฎ ก.ตร. ไปที่กฎ
1. ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2547 อ่าน
2. ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547 อ่าน
3. ว่าด้วยการโอนข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตำรวจหรือการโอนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.. อ่าน
4. ว่าด้วยการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ ชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2547 อ่าน
5. ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและการคัดเลือก.. อ่าน
6. ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการซึ่งมิใช่ข้าราชการตำรวจ หรือการบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.. อ่าน
7. ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ออกจากราชการ ไปปฏิบัติงานใด ๆ.. อ่าน
8. ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
พ.ศ.2547..
อ่าน
9. ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ.2547.. อ่าน
10. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2547 อ่าน
11. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล พ.ศ.2547..
อ่าน
12. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 อ่าน
13. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547 อ่าน
14. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2547.. อ่าน
15. ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษ พ.ศ.2547 อ่าน
16. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547.. อ่าน
17. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.2547 อ่าน
18. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชตำรวจ พ.ศ.2547.. อ่าน
19. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2547 อ่าน
20. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2547.. อ่าน
21. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
พ.ศ.2547
อ่าน
22. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ผู้ถูกลงโทษตามคำสั่งเดิมรับโทษที่เพิ่มขึ้นหรือกลับคืนสู่ฐานะเดิม
พ.ศ.2547..
อ่าน
23. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน พ.ศ.2547 อ่าน
กฎ ก.พ. ไปที่กฎ
1. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2547.. อ่าน
2. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน ฉ.2 พ.ศ.2547.. อ่าน
3. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน ฉ.3 พ.ศ.2547.. อ่าน
กฎ ก.ร. ไปที่กฎ
1. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2547.. อ่าน
2. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2547.. อ่าน2.กฎกระทรวง Top
1. การขยาย 2. กำหนดการขยายระยะเวลา 3. ความเสียหาย
4. กำหนดค่าธรรมเนียม 5. กำหนดคุณสมบัติ 6. กำหนดเครื่องวัด
7. กำหนดจำนวนเงิน 8. กำหนดทางอนุมัติ 9. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง
10. กำหนดแบบหลักเกณฑ์ 11. กำหนดแบบบัตร 12. กำหนดมาตราฐาน
13. กำหนดรายชื่อ 14. กำหนดลักษณะ 15. กำหนดวันเวลา
16. กำหนดวิธีการและเงื่อนไข 17. กำหนดหน้าที่ 18. กำหนดหลักเกณฑ์
19. กำหนดให้เครื่องวิทยุ 20. กำหนดให้ทางน้ำ 21. กำหนดอัตราการหักเงิน
22. กำหนดค่าใช้น้ำ 23. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 24. กำหนดอัตราค่าอนุรักษ์
25. กำหนดอัตราเงินค่าสมัคร 26. กำหนดอัตราน้ำหนัก 27. กำหนดอัตราไปรษณียากร
28. กำหนดอัตราหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย 29. ออกตามความในพรบ. 30. แบ่งส่วนราชการ
31. ยกเลิกการกำหนด 32. ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ 33. ว่าด้วยการกำหนด
34. ว่าด้วยการคุ้มครอง 35. ว่าด้วยการโฆษณา 36. ว่าด้วยงดเว้น
37. ว่าด้วยจัดการศึกษา 38. ว่าด้วยชำระ 39. ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุน
40. ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง 41. ว่าดัวยการถือหุ้น 42. ว่าดัวยการบริหาร
43. ว่าดัวยการประกอบกิจการ 44. ว่าด้วยการยกเลิก 45. ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียม
46. ว่าดัวยการรับฝาก 47. ว่าดัวยการสร้างจำหน่ายเหรียญ 48. ว่าดัวยการอนุญาต
49. ว่าดัวยสิทธิ ว่าดัวยหลักเกณฑ์ 50. ว่าดัวยอัตราค่าธรรมเนียม 51. ให้ใช้บังคับผังเมืองการขยาย กำหนดการขยายระยะเวลา ไปที่กฎกระทรวง
1. การขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.7 พ.ศ.2547.. ข้อมูล
2. กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.3 พ.ศ.2547.. อ่าน
3. กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.4 พ.ศ.2547 อ่าน
5. กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.5 พ.ศ.2547.. อ่าน
6. กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.6 พ.ศ.2547.. อ่าน
7. กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.7 พ.ศ.2547.. อ่าน
4. กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.8 พ.ศ. 2547 อ่าน
กำหนดความเสียหาย กำหนดค่าธรรมเนียม กำหนดคุณสมบัติ กำหนดเครื่องวัด ไปที่กฎกระทรวง
1. กำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น และการร้องขอรับ .. อ่าน
2. กำหนดค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
3. กำหนดค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร พ.ศ.2547.. อ่าน
4. กำหนดค่าธรรมเนียม พ.ศ.2547.. อ่าน
5. กำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ วิธีการขอการออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับใบอนุญาตค้าน้ำมัน เฉพาะ.. อ่าน
6. กำหนดเครื่องวัด ที่อยู่ในบังคับแห่งพรบ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 ชนิด ลักษณะรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต.. อ่าน
กำหนดจำนวนเงิน กำหนดทางอนุมัติ กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ไปที่กฎกระทรวง
1. กำหนดจำนวนเงิน เอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ พ.ศ.2547.. อ่าน
2. กำหนดทางอนุมัติ เพื่อใช้ขนส่งเพื่อใช้ขนส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพพม่าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2547.. อ่าน
3. กำหนดทุน ขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำเข้ามาในประเทศไทย.. อ่าน
4. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.กระบี่น้อย.. ข้อมูล
5. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.เกวียนหัก. ข้อมูล
6. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.เก่างิ้ว.. ข้อมูล
7. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.แก่งเสี้ยน.. ข้อมูล
8. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.เขาขาว.. อ่าน
9. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.เขาท่าพระ.. ข้อมูล
10. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.เขาบายศรี.. ข้อมูล
11. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.คลองเขื่อน.. ข้อมูล
12. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.คลองตำหรุ.. อ่าน
13. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.ท่าเรือ.. อ่าน
14. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.นาเกลือ.. อ่าน
15. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.นาชะอัง.. ข้อมูล
16. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.นาตาล่วง.. อ่าน
17. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.บางกระทึก.. ข้อมูล
18. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.บางขวัญ.. ข้อมูล
19. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.บางน้ำจืด.. ข้อมูล
20. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.บ้านดู่.. ข้อมูล
21. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.บ้านไผ่.. ข้อมูล
22. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.พรหมณี.. ข้อมูล
23. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.พิมพา.. ข้อมูล
24. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.แม่ปะ.. ข้อมูล
25. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.ย่านซื่อ.. ข้อมูล
26. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.รอบเมือง.. อ่าน
27. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.วังกะแจะ.. ข้อมูล
28. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.วังตะกอ.. ข้อมูล
29. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.วัดหนอง .. อ่าน
30. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.ศรีราชา.. อ่าน
31. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.สำราญ.. ข้อมูล
32. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.แสลง.. ข้อมูล
33. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.หนองกุง.. ข้อมูล
34. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.หนองซ้ำซาก.. อ่าน
35. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.หนองบัว.. ข้อมูล
36. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.หนองบัวเหนือ.. ข้อมูล
37. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.หนองปลิง.. อ่าน
38. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.หนองไผ่.. อ่าน
39. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ต.หนองหาร ต.ป่าไผ่.. ข้อมูล
40. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อ.เกาะลันตา.. ข้อมูล
กำหนดแบบหลักเกณฑ์ กำหนดแบบบัตร กำหนดมาตราฐาน กำหนดรายชื่อ ไปที่กฎกระทรวง
1. กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตทำงาน และการออกใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ. อ่าน
2. กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2547.. อ่าน
3. กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2547.. อ่าน
4. กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2547.. ข้อมูล
5. กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ พ.ศ.2547 ข้อมูล
6. กำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน.. อ่าน
7. กำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน.. อ่าน
8. กำหนดรายชื่อ ประเภทสินค้าเฉพาะอย่างและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่เหมือนหรือพ้องกัน พ.ศ.2547.. อ่าน
กำหนดลักษณะ กำหนดวันเวลา กำหนดวิธีการและเงื่อนไข ไปที่กฎกระทรวง
1. กำหนดลักษณะ ขนาด และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ พ.ศ.2547 อ่าน
2. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2547 อ่าน
3. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2547 อ่าน
4. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3
(BWCC 2004) พ.ศ.2547..
ข้อมูล
5. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.. ข้อมูล
6. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.. ข้อมูล
7. กำหนดลักษณะ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด พ.ศ.2547.. ข้อมูล
8. กำหนดวันเวลา เปิดปิดของสถานบริการ พ.ศ.2547.. อ่าน
9. กำหนดวิธีการและเงื่อนไข ในการขอคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่แปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื่มต่อไป พ.ศ.2547 อ่าน
กำหนดหน้าที่ กำหนดหลักเกณฑ์ กำหนดให้เครื่องวิทยุ ไปที่กฎกระทรวง
1. กำหนดหน้าที่ ของผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรปฏิบัติ เกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์.. อ่าน
2. กำหนดหลักเกณฑ์ การแบ่งส่วนราชการภายใน สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน.. อ่าน
3. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การขออนุญาต การตรวจสอบ และการออกใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.. อ่าน
4. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ เลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบใน
ศาลแรงงาน พ.ศ.2547..
อ่าน
5. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
6. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547..
อ่าน
7. กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการ ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ.2547.. อ่าน
8. กำหนดหลักเกณฑ์ ว่าด้วยความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน.. อ่าน
9. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการการบริหารกองทุน.. อ่าน
10. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยกเว้นหรือคืนภาษีหรือลดอัตราภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร.. อ่าน
11. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและลักษณะ ของงานที่จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง.. อ่าน
12. กำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมบางประเภทได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ.2547.. อ่าน
กำหนดให้ทางน้ำ กำหนดอัตราการหักเงิน กำหนดค่าใช้น้ำ ไปที่กฎกระทรวง
1. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองท่าเชียด เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2547 ข้อมูล
2. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองป่าบอน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2547 ข้อมูล
3. กำหนดอัตรา การหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2547.. อ่าน
4. กำหนดอัตรา ค่าใช้น้ำบาดาลที่นำส่งเข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ.2547.. อ่าน
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม กำหนดอัตราค่าอนุรักษ์ กำหนดอัตราเงินค่าสมัคร กำหนดอัตราน้ำหนัก ไปที่กฎกระทรวง
1. กำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2547.. ข้อมูล
2. กำหนดอัตรา ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าน้ำอนุรักษ์น้ำบาดาล.. อ่าน
3. กำหนดอัตรา เงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2547.. อ่าน
4. กำหนดอัตรา น้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ.2547.. อ่าน
กำหนดอัตราไปรษณียากร กำหนดอัตราหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน ไปที่กฎกระทรวง
1. กำหนดอัตรา ไปรษณียากรและค่าธรรมเนียมอื่น ตามพรบ.ไปรษณีย์ พ.ศ.2477 พ.ศ.2547 อ่าน
2. กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินสมทบที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
พ.ศ.2547..
อ่าน
ออกตามความในพรบ. ไปที่กฎกระทรวง
1. ฉ.10 พ.ศ.2547 ออกตามความในพรบ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 อ่าน
2. ฉ.10 พ.ศ.2547 ออกตามความในพรบ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 อ่าน
3. ฉ.10 พ.ศ.2547 ออกตามความในพรบ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ.. อ่าน
4. ฉ.11 พ.ศ.2547 ออกตามความในพรบ. อาหาร พ.ศ.2522 อ่าน
5. ฉ.12 พ.ศ.2547 ออกตามความในพรบ. ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 อ่าน
6. ฉ.121 พ.ศ.2547 ออกตามความในพรบ. สุรา พ.ศ.2493 อ่าน
7. ฉ.122 พ.ศ.2547 ออกตามความในพรบ. สุรา พ.ศ.2493 อ่าน
8. ฉ.13 พ.ศ.2547 ออกตามความในพรบ. เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509.. อ่าน
9. ฉ.14 พ.ศ.2547 ออกตามความในพรบ. พนักงานอัยการ พ.ศ.2498.. อ่าน
10. ฉ.144 พ.ศ.2547 ออกตามความในพรบ. ศุลกากร พ.ศ.2469.. ข้อมูล
11. ฉ.145 พ.ศ.2547 ออกตามความในพรบ. ศุลกากร พ.ศ.2469.. อ่าน
12. ฉ.15 พ.ศ.2547 ออกตามความในพรบ. จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 ข้อมูล
13. ฉ.15 พ.ศ.2547 ออกตามความในพรบ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521.. อ่าน
14. ฉ.16 พ.ศ.2547 ออกตามความในพรบ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด.. อ่าน
15. ฉ.2 พ.ศ.2547 ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อ่าน
16. ฉ.21 พ.ศ.2547 ออกตามความในพรบ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 อ่าน
17. ฉ.243 พ.ศ.2547 ออกตามความในประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ อ่าน
18. ฉ.244 พ.ศ.2547 ออกตามความในประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อ่าน
19. ฉ.245 พ.ศ.2547 ออกตามความในประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อ่าน
20. ฉ.246 พ.ศ.2547 ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร.. ข้อมูล
21. ฉ.247 พ.ศ.2547 ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อ่าน
22. ฉ.28 พ.ศ.2547 ออกตามความในพรบ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ข้อมูล
23. ฉ.3 พ.ศ.2547 ออกตามความในพรบ. มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ.2542 อ่าน
24. ฉ.41 พ.ศ.2547 ออกตามความในพรบ. รถยนต์ พ.ศ.2522 อ่าน
25. ฉ.54 พ.ศ.2547 ออกตามความในพรบ. การขนส่งทางบก พ.ศ.2522.. ข้อมูล
26. ฉ.7 พ.ศ.2547 ออกตามความในพรบ. ธ.อาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496 อ่าน
แบ่งส่วนราชการ ยกเลิกการกำหนด ไปที่กฎกระทรวง
1. แบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
2. แบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉ.2 พ.ศ.2547.. อ่าน
3. แบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
4. แบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
5. แบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2547 อ่าน
6. แบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2547 อ่าน
7. แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
8. แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
9. แบ่งส่วนราชการสำนักพระราชวัง พ.ศ.2547 อ่าน
10. ยกเลิกการกำหนดสิ่งที่นำไปดัดแปลงให้เป็นรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคน พ.ศ.2547 อ่าน
ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ ว่าด้วยการกำหนด ว่าด้วยการคุ้มครอง ไปที่กฎกระทรวง
1. ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ ฉ.4 พ.ศ.2547 อ่าน
2. ว่าด้วยการกำหนด ลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณยาเสพติดให้โทษ.. อ่าน
3. ว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติม ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ข้อมูล
4. ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ในงานที่รับไปทำที่บ้าน พ.ศ.2547 อ่าน
ว่าด้วยการโฆษณา ว่าด้วยงดเว้น ว่าด้วยจัดการศึกษา ว่าด้วยชำระ ไปที่กฎกระทรวง
1. ว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน.. อ่าน
2. ว่าด้วยการงดเว้น ไม่เรียกเก็บภาษีสุรา และการลดหย่อนภาษีสุรา พ.ศ.2547 อ่าน
3. ว่าด้วยการจัดการศึกษา เฉพาะทาง พ.ศ.2547 อ่าน
4. ว่าด้วยการชำระค่าภาคหลวงและรายได้อื่นๆ จากการผลิตปิโตรเลียม.. อ่าน
ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุน ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ไปที่กฎกระทรวง
1. ว่าด้วยการดำรง กองทุนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2547 อ่าน
2. ว่าด้วยการดำรง เงินกองทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2547 อ่าน
3. ว่าด้วยการดำรง สินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2547 อ่าน
ว่าดัวยการถือหุ้น ว่าดัวยการบริหาร ว่าดัวยการประกอบกิจการ ไปที่กฎกระทรวง
1. ว่าด้วยการถือหุ้น ในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2547 อ่าน
2. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 อ่าน
3. ว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน พ.ศ.2547 อ่าน
ว่าด้วยการยกเลิก ว่าดัวยการยกเว้นค่าธรรมเนียม ไปที่กฎกระทรวง
1. ว่าด้วยการยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางยกระดับอุตราภิมุข ข้อมูล
2. ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2547 อ่าน
3. ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่โรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน.. ข้อมูล
4. ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่โรงงานซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน.. ข้อมูล
ว่าดัวยการรับฝาก ว่าดัวยการสร้างจำหน่ายเหรียญ ว่าดัวยการอนุญาต ไปที่กฎกระทรวง
1. ว่าด้วยการรับฝากเงิน ประเภทสลากออมสินพิเศษ พ.ศ.2547 อ่าน
2. ว่าด้วยการสร้างและการจำหน่ายเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.. ข้อมูล
3. ว่าด้วยการอนุญาต การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
4. ว่าด้วยการอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์การค้าหลักทรัพย์.. ข้อมูล
ว่าดัวยสิทธิ ว่าดัวยหลักเกณฑ์ ไปที่กฎกระทรวง
1. ว่าด้วยสิทธิ ของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2547 อ่าน
2. ว่าด้วยสิทธิ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 อ่าน
3. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน การประกาศโฆษณา.. อ่าน
4. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2547
อ่าน
5. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและการตรวจสอบ.. อ่าน
ว่าดัวยอัตราค่าธรรมเนียม-ให้ใช้บังคับผังเมือง ไปที่กฎกระทรวง
1. ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม และการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2547 อ่าน
2. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองนครราชสีมา พ.ศ.2547 อ่าน
3. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองสระแก้ว พ.ศ.2547 อ่าน
4. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เมืองอุบลราชธานี - วารินชำราบ พ.ศ.2547 อ่าน
5. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
3.แก้คำผิด Top
1. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษ พ.ศ.2547 ข้อมูล
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ.2546.. ข้อมูล4.ข้อกำหนด Top
1. เกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัย 2. ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง 3.  เกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัย ไปที่ข้อกำหนด
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัยสิทธิสมัครเลือกตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง.. อ่าน
ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไปที่ข้อกำหนด
1. ว่าด้วยการกำหนดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งและวิธีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2547
อ่าน
2. ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น.. อ่าน
3. ว่าด้วยการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง การส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง.. อ่าน
4. ว่าด้วยการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง การส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง.. อ่าน
5. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
6. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
5.ข้อบังคับ Top
1. ว่าด้วยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม พ.ศ.2546 อ่าน
2. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน6.คำวินิจฉัย Top
1. คณะกรรมการ การเลือกตั้ง 2. การป้องกันและปราบปราม 3. นายทะเบียนพรรคการเมือง
4. ประธานรัฐสภา 5. ประธานวุฒิสภา 6. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
7. พรบ.การธนาคารพานิชย 8. พรก.แก้ไขเพิ่มเติม 9. ศาลจังหวัด
10. ศาลฎีกา 11. ศาลทรัพย์สินทางปัญญา 12. ศาลปกครอง
13. ศาลแพ่ง ศาลอาญา 14. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 15. หัวหน้าพรรคราฎรคณะกรรมการ การเลือกตั้ง การป้องกันและปราบปราม ไปที่คำวินิจฉัย
1. 52/2546 เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 266.. อ่าน
2. 36/2547 เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 266.. อ่าน
3. 35/2547 เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญ ม. 295.. อ่าน
4. 7/2546 เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ ม. 295.. อ่าน
5. 33/2546 เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ ม. 266..
อ่าน
6. 48/2546 เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ ม. 295 ข้อมูล
7. 47/2546 เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด ตามรัฐธรรมนูญ ม. 295.. อ่าน
8. 29/2546 เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตาม
รัฐธรรมนูญ ม. 295..
ข้อมูล
9. 31/2546 เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด
ตามรัฐธรรมนูญ ม. 295..
ข้อมูล
10. 27/2547 เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด
ตามรัฐธรรมนูญ ม. 295..
อ่าน
นายทะเบียนพรรคการเมือง ประธานรัฐสภา ไปที่คำวินิจฉัย
1. 39/2546 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคไทยเสรี อ่าน
2. 38/2546 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคสังคมพัฒนา อ่าน
3. 50/2546 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคอำนาจประชาชน อ่าน
4. 15/2546 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคแก้ปัญหาชาติ ข้อมูล
5. 13/2546 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไทยมหาชน ข้อมูล
6. 51/2546 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคเกษตรกร อ่าน
7. 42/2546 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคไท  
8. 42/2547 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคไทยประชาธิปไตย ข้อมูล
9. 25/2546 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคพลังมหาชน ข้อมูล
10. 23/2546 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคสันติภาพ ข้อมูล
11. 26/2547 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคเสรีธรรม อ่าน
12. 31/2547 เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 266 อ่าน
13. 44/2547 เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 266 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.. อ่าน
14. 43/2546 เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 266.. ข้อมูล
15. 44/2546 เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 266.. อ่าน
ประธานวุฒิสภา ผู้ตรวจการแผ่นดิน ไปที่คำวินิจฉัย
1. 2 -30/2547 เรื่อง ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นสมาชิกของ และสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย.. ข้อมูล
2. 14/2546 เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 219.. อ่าน
3. 20/2546 เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 266.. อ่าน
4. 45/2546 เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 198.. ข้อมูล
5. 37/2546 เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 198.. อ่าน
6. 21/2546 เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 198.. อ่าน
7. 24/2546 เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 198.. อ่าน
8. 19/2546 เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 266.. อ่าน
9. 18/2546 เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 266.. อ่าน
พรบ.การธนาคารพานิชย์ พรก.แก้ไขเพิ่มเติม ไปที่คำวินิจฉัย
1. 43/2547 เรื่อง พรบ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 ม. 38จัตวา วรรคหนึ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพรบ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 ฉ.4 พ.ศ.2521.. อ่าน
2. 30/2546 เรื่อง พรบ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 ม. 38ตรี วรรคสอง ม. 38จัตวา วรรคสอง ม. 38เบญจ
และม. 38สัตต..
ข้อมูล
3. 8-11/2546 เรื่อง พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พรบ. การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ.2522.. ข้อมูล
4. 22/2546 เรื่อง พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 ม. 9 วรรคหนึ่งและม. 10.. ข้อมูล
ศาลจังหวัด ศาลฎีกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ไปที่คำวินิจฉัย
1. 17/2546 เรื่อง ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายวันเพ็ญ กรเกษม) เพื่อขอให้ศาล รัฐธรรมนูญพิจารณา วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264.. อ่าน
2. 40/2547 เรื่อง ศาลจังหวัดนครปฐม ส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายวีระชัย เอื้อวิไลจิต) เพื่อขอให้ศาล รัฐธรรมนูญพิจารณา วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264.. อ่าน
3. 16/2546 เรื่อง ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ส่งคำโต้แย้งของจำเลย เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ ม. 264..
อ่าน
4. 6/2546 เรื่อง ศาลจังหวัดลำพูนส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายสัจจา สุริยกุล ณ อยุธยา).. อ่าน
5. 32-34/2547 เรื่อง ศาลจังหวัดสงขลาส่งความเห็นและศาลจังหวัดปัตตานีส่งคำโต้แย้งของผู้ร้องในคดีเพื่อขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณา วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264..
อ่าน
6. 49/2546 เรื่อง ศาลจังหวัดอุบลราชธานีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264.. อ่าน
7. 41/2547 เรื่อง ศาลฎีกาส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายประสิทธิ์ กิจเสมอใจ) ในคดีของศาลแพ่งเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264.. อ่าน
8. 26/2546 เรื่อง ศาลฎีกาส่งคำโต้แย้งของจำเลยที่ 1 (จ่าสิบเอก สราวุฒิ ธาราธร) เพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264.. ข้อมูล
9. 27/2546 เรื่อง ศาลฎีกาส่งคำโต้แย้งของจำเลยที่ 2 (นายสมโพช หรือสมโภชน์ ทศมงคล หรือทดมงคล).. ข้อมูล
10. 36/2546 เรื่อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ส่งคำโต้แย้งของจำเลย
(นายรอบรู้ วิริยะพันธุ์ กับพวก)..
ข้อมูล
11. 35/2546 เรื่อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ส่งคำโต้แย้งของจำเลย (บริษัท ลีลา วิศวโลหะกิจ จำกัด กับพวก).. ข้อมูล
ศาลปกครอง ศาลแพ่ง ศาลอาญา ไปที่คำวินิจฉัย
1. 24/2547 เรื่อง ศาลปกครอง ฯ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณี พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง.. อ่าน
2. 28/2547 เรื่อง ศาลปกครองกลางส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ ม. 264..
อ่าน
3. 25/2547 เรื่อง ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ ม. 264..
อ่าน
4. 34/2546 เรื่อง ศาลแพ่งส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายสุริยะ อุปัติศฤงค์ กับพวก).. อ่าน
5. 37/2547 เรื่อง ศาลแพ่งส่งคำโต้แย้งของจำเลย (บริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรั๊คชั่น จำกัด กับพวก) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264.. อ่าน
6. 40-41/2546 เรื่อง ศาลแพ่งส่งคำโต้แย้งของผู้ร้องคัดค้านเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม
รัฐธรรมนูญ ม. 264..
อ่าน
7. 38-39/2547 เรื่อง ศาลล้มละลายกลางส่งคำโต้แย้งของลูกหนี้ ในคดีล้มละลายหมายเลขดำ ที่ ล.895/2544 และ ล.1422/2544 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญม. 264.. อ่าน
8. 28/2546 เรื่อง ศาลอาญาส่งคำโต้แย้งของผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 (นางรัตนาภรณ์ ชมภูเลิศกับพวก) พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ม. 264.. อ่าน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าพรรคราษฎร ไปที่คำวินิจฉัย
1. 32/2546 เรื่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอความเห็นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า.. อ่าน
2. 46/2546 เรื่อง หัวหน้าพรรคชีวิตที่ดีกว่าขอให้วินิจฉัยชี้ขาดคำสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมือง อ่าน
3. 12/2546 เรื่อง หัวหน้าพรรคพลังธรรมขอให้วินิจฉัยชี้ขาดคำสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมือง ข้อมูล
7.คำสั่ง Top
1. คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 5/2547 เรื่อง ให้นายอำเภอปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.. อ่าน
2. คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 386/2547 เรื่อง การจำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.12) เป็นการชั่วคราว อ่าน8.ประกาศ Top
1. ก.ศป 2. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 3. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
4. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 5. คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม 6. ศาลรัฐธรรมนูญ
7. สำนักงานศาลยุติธรรม 8. สำนักนายก 9.  1 ประกาศ ก.ศป ไปที่ประกาศ
1. การลาหยุดราชการของตุลาการศาลปกครอง ฉ.2 ข้อมูล
2 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไปที่ประกาศ
1. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต.ในจ.ชุมพร ข้อมูล
2. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต.สอง อ.สอง จ.แพร่ ข้อมูล
3. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.กาฬสินธุ์ ข้อมูล
4. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.ฉะเชิงเทรา ข้อมูล
5. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.ชุมพร ข้อมูล
6. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.เชียงราย ข้อมูล
7. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.ตรัง ข้อมูล
8. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.นครนายก ข้อมูล
9. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.นครราชสีมา ข้อมูล
10. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.นครศรีธรรมราช ข้อมูล
11. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.นครศรีธรรมราช ข้อมูล
12. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.ประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล
13. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.พระนครศรีอยุธยา ข้อมูล
14. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.พังงา ข้อมูล
15. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.พัทลุง ข้อมูล
16. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.แพร่ ข้อมูล
17. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.ภูเก็ต ข้อมูล
18. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.มหาสารคาม ข้อมูล
19. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.ระนอง ข้อมูล
20. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.ระยอง ข้อมูล
21. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.ราชบุรี ข้อมูล
22. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.ลำปาง ข้อมูล
23. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.ลำปาง ข้อมูล
24. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.ลำพูน ข้อมูล
25. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.ศรีสะเกษ ข้อมูล
26. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.สกลนคร ข้อมูล
27. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.สกลนคร ข้อมูล
28. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.สงขลา ข้อมูล
29. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.สตูล ข้อมูล
30. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.สุราษฎร์ธานี ข้อมูล
31. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตจ.อุตรดิตถ์ ข้อมูล
32. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.กระบี่ ข้อมูล
33. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.กระบี่ ข้อมูล
34. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.กาญจนบุรี ข้อมูล
35. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.กาญจนบุรี ข้อมูล
36. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.กาฬสินธุ์ ข้อมูล
37. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.กำแพงเพชร ข้อมูล
38. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.กำแพงเพชร ข้อมูล
39. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ขอนแก่น ข้อมูล
40. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ขอนแก่น ข้อมูล
41. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.จันทบุรี ข้อมูล
42. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.จันทบุรี ข้อมูล
43. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.จันทบุรี ข้อมูล
44. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.จันทบุรี ข้อมูล
45. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ฉะเชิงเทรา ข้อมูล
46. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ฉะเชิงเทรา ข้อมูล
47. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ฉะเชิงเทรา ข้อมูล
48. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ฉะเชิงเทรา ข้อมูล
49. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ชลบุรี ข้อมูล
50. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ชลบุรี ข้อมูล
51. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ชลบุรี ข้อมูล
52. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ชัยนาท ข้อมูล
53. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ชัยภูมิ ข้อมูล
54. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ชัยภูมิ ข้อมูล
55. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ชัยภูมิ ข้อมูล
56. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ชัยภูมิ ข้อมูล
57. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ชุมพร ข้อมูล
58. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ชุมพร ข้อมูล
59. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ชุมพร ข้อมูล
60. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.เชียงราย ข้อมูล
61. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.เชียงราย ข้อมูล
62. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.เชียงราย ข้อมูล
63. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.เชียงใหม่ ข้อมูล
64. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.เชียงใหม่ ข้อมูล
65. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.เชียงใหม่ ข้อมูล
66. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.เชียงใหม่ ข้อมูล
67. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ตรัง ข้อมูล
68. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ตรัง ข้อมูล
69. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ตรัง ข้อมูล
70. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ตรัง ข้อมูล
71. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ตราด ข้อมูล
72. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ตราด ข้อมูล
73. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ตาก ข้อมูล
74. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.นครนายก ข้อมูล
75. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.นครปฐม ข้อมูล
76. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.นครพนม ข้อมูล
77. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.นครราชสีมา ข้อมูล
78. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.นครราชสีมา ข้อมูล
79. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.นครราชสีมา ข้อมูล
80. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.นครราชสีมา ข้อมูล
81. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.นครราชสีมา ข้อมูล
82. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.นครศรีธรรมราช ข้อมูล
83. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.นครศรีธรรมราช ข้อมูล
84. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.นครศรีธรรมราช ข้อมูล
85. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.นครศรีธรรมราช ข้อมูล
86. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.นครศรีธรรมราช ข้อมูล
87. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.นครศรีธรรมราช ข้อมูล
88. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.นครสวรรค์ ข้อมูล
89. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.นครสวรรค์ ข้อมูล
90. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.นครสวรรค์ ข้อมูล
91. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.นนทบุรี ข้อมูล
92. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.นราธิวาส ข้อมูล
93. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.นราธิวาส ข้อมูล
94. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.นราธิวาส ข้อมูล
95. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.น่าน ข้อมูล
96. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.บุรีรัมย์ ข้อมูล
97. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.บุรีรัมย์ ข้อมูล
98. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.บุรีรัมย์ ข้อมูล
99. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ปทุมธานี ข้อมูล
100. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ปทุมธานี ข้อมูล
101. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ปทุมธานี ข้อมูล
102. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ปทุมธานี ข้อมูล
103. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล
104. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ประจวบคีรีขันธ์. ข้อมูล
105. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล
106. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ปราจีนบุรี ข้อมูล
107. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ปราจีนบุรี ข้อมูล
108. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ปราจีนบุรี ข้อมูล
109. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ปัตตานี ข้อมูล
110. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.พระนครศรีอยุธยา ข้อมูล
112. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.พระนครศรีอยุธยา ข้อมูล
113. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.พระนครศรีอยุธยา ข้อมูล
114. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.พระนครศรีอยุธยา ข้อมูล
115. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.พะเยา ข้อมูล
116. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.พะเยา ข้อมูล
117. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.พังงา ข้อมูล
118. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.พังงา ข้อมูล
119. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.พิจิตร ข้อมูล
120. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.พิจิตร ข้อมูล
121. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.พิจิตร ข้อมูล
122. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.พิจิตร ข้อมูล
123. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.พิษณุโลก ข้อมูล
124. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.พิษณุโลก ข้อมูล
125. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.พิษณุโลก.. ข้อมูล
126. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.เพชรบุรี ข้อมูล
127. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.เพชรบุรี ข้อมูล
128. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.เพชรบุรี ข้อมูล
129. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.เพชรบุรี ข้อมูล
130. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.แพร่ ข้อมูล
131. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.แพร่ ข้อมูล
132. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ภูเก็ต ข้อมูล
133. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ภูเก็ต ข้อมูล
134. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ภูเก็ต ข้อมูล
135. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ภูเก็ต ข้อมูล
136. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.มหาสารคาม ข้อมูล
137. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ยโสธร ข้อมูล
138. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ยโสธร ข้อมูล
139. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ยโสธร ข้อมูล
140. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ยโสธร ข้อมูล
141. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ยโสธร ข้อมูล
142. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ยะลา ข้อมูล
143. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ร้อยเอ็ด ข้อมูล
144. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ระยอง ข้อมูล
145. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ระยอง ข้อมูล
146. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ระยอง ข้อมูล
147. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ราชบุรี ข้อมูล
148. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ราชบุรี ข้อมูล
149. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ลพบุรี ข้อมูล
150. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ลำปาง ข้อมูล
151. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ลำปาง ข้อมูล
152. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ลำปาง ข้อมูล
153. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ลำพูน ข้อมูล
154. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.เลย ข้อมูล
155. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.เลย ข้อมูล
156. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ศรีสะเกษ ข้อมูล
157. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ศรีสะเกษ ข้อมูล
158. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สกลนคร ข้อมูล
159. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สกลนคร ข้อมูล
160. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สกลนคร ข้อมูล
161. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สงขลา ข้อมูล
162. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สงขลา ข้อมูล
163. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สงขลา ข้อมูล
164. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สงขลา ข้อมูล
165. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สตูล ข้อมูล
166. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สมุทรปราการ ข้อมูล
167. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สมุทรปราการ ข้อมูล
168. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สมุทรสงคราม ข้อมูล
169. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สมุทรสาคร ข้อมูล
170. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สมุทรสาคร ข้อมูล
172. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สมุทรสาคร ข้อมูล
173. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สระแก้ว ข้อมูล
174. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สระบุรี ข้อมูล
175. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สระบุรี ข้อมูล
176. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สระบุรี ข้อมูล
177. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สระบุรี ข้อมูล
178. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สิงห์บุรี ข้อมูล
179. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สุโขทัย ข้อมูล
180. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สุโขทัย ข้อมูล
181. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สุโขทัย ข้อมูล
182. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สุพรรณบุรี ข้อมูล
183. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สุพรรณบุรี ข้อมูล
184. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สุราษฎร์ธานี ข้อมูล
185. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สุราษฎร์ธานี ข้อมูล
186. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สุราษฎร์ธานี ข้อมูล
187. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สุราษฎร์ธานี ข้อมูล
188. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สุราษฎร์ธานี ข้อมูล
189. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สุราษฎร์ธานี ข้อมูล
190. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สุราษฎร์ธานี ข้อมูล
191. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สุรินทร์ ข้อมูล
192. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.หนองคาย ข้อมูล
193. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.หนองคาย ข้อมูล
194. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.หนองคาย ข้อมูล
195. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.หนองคาย ข้อมูล
196. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.หนองคาย ข้อมูล
197. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.หนองบัวลำภู ข้อมูล
198. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.หนองบัวลำภู ข้อมูล
199. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.หนองบัวลำภู ข้อมูล
200. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.อ่างทอง ข้อมูล
201. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.อ่างทอง ข้อมูล
202. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.อำนาจเจริญ ข้อมูล
203. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.อุดรธานี ข้อมูล
204. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.อุดรธานี ข้อมูล
205. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.อุตรดิตถ์ ข้อมูล
206. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.อุทัยธานี ข้อมูล
207. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.อุทัยธานี ข้อมูล
208. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.อุทัยธานี ข้อมูล
209. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.อุบลราชธานี ข้อมูล
210. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.อุบลราชธานี ข้อมูล
211. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.อุบลราชธานี ข้อมูล
212. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.อุบลราชธานี ข้อมูล
213. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.อุบลราชธานี ข้อมูล
214. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.อุบลราชธานี ข้อมูล
215. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.อุบลราชธานี ข้อมูล
216. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.อุบลราชธานี ข้อมูล
217. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ข้อมูล
218. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ข้อมูล
219. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.กระบี่ ข้อมูล
220. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.กาญจนบุรี ข้อมูล
221. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.กาฬสินธุ์ ข้อมูล
222. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.กำแพงเพชร ข้อมูล
223. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ขอนแก่น ข้อมูล
224. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.จันทบุรี ข้อมูล
225. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ฉะเชิงเทรา ข้อมูล
226. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ชลบุรี ข้อมูล
227. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ชัยนาท ข้อมูล
228. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ชัยภูมิ ข้อมูล
229. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ชุมพร ข้อมูล
230. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.เชียงราย ข้อมูล
231. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.เชียงใหม่ ข้อมูล
232. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ตรัง ข้อมูล
233. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ตราด ข้อมูล
234. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ตาก ข้อมูล
235. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.นครนายก ข้อมูล
236. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.นครปฐม ข้อมูล
237. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.นครพนม ข้อมูล
238. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.นครราชสีมา ข้อมูล
239. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.นครศรีธรรมราช ข้อมูล
240. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.นครสวรรค์ ข้อมูล
241. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.นนทบุรี ข้อมูล
242. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.นราธิวาส ข้อมูล
243. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.น่าน ข้อมูล
244. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ปทุมธานี ข้อมูล
245. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูล
246. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ปราจีนบุรี ข้อมูล
247. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ปัตตานี ข้อมูล
248. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.พระนครศรีอยุธยา ข้อมูล
249. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.พะเยา ข้อมูล
250. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.พังงา ข้อมูล
251. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.พัทลุง ข้อมูล
252. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.พิจิตร ข้อมูล
253. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.พิษณุโลก ข้อมูล
254. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.เพชรบุรี ข้อมูล
255. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.เพชรบูรณ์ ข้อมูล
256. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.แพร่ ข้อมูล
257. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ภูเก็ต ข้อมูล
258. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.มหาสารคาม ข้อมูล
259. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.มุกดาหาร ข้อมูล
260. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.แม่ฮ่องสอน ข้อมูล
261. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ยโสธร ข้อมูล
262. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ยะลา ข้อมูล
263. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ร้อยเอ็ด ข้อมูล
264. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ระนอง ข้อมูล
265. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ระยอง ข้อมูล
267. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ราชบุรี ข้อมูล
268. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ลพบุรี ข้อมูล
269. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ลำปาง ข้อมูล
270. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ลำพูน ข้อมูล
271. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.เลย ข้อมูล
272. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ศรีสะเกษ ข้อมูล
273. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.สกลนคร ข้อมูล
274. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.สงขลา ข้อมูล
275. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.สตูล ข้อมูล
276. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.สมุทรปราการ ข้อมูล
277. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.สมุทรสงคราม ข้อมูล
278. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.สมุทรสาคร ข้อมูล
279. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.สระแก้ว ข้อมูล
280. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.สระบุรี ข้อมูล
281. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.สุราษฎร์ธานี ข้อมูล
282. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.สุรินทร์ ข้อมูล
283. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.หนองคาย ข้อมูล
284. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.อ่างทอง ข้อมูล
285. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.อำนาจเจริญ ข้อมูล
286. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.อุดรธานี ข้อมูล
287. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.อุตรดิตถ์ ข้อมูล
288. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.อุทัยธานี ข้อมูล
289. แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.อุบลราชธานี ข้อมูล
290. การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจ.ตราด.. ข้อมูล
291. รับบสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ข้อมูล
292. รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ข้อมูล
293. รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ข้อมูล
294. รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ข้อมูล
295. กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.. ข้อมูล
296. กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.สงขลา.. ข้อมูล
297. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.นครพนม ข้อมูล
298. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ปทุมธานี ข้อมูล
299. เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลในจ.กาฬสินธุ์ ข้อมูล
300. เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.บุรีรัมย์ ข้อมูล
301. เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.พิษณุโลก ข้อมูล
302. เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ลำปาง ข้อมูล
303. เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สุรินทร์ ข้อมูล
304. เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สุรินทร์ ข้อมูล
305. เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.กาฬสินธุ์ ข้อมูล
306. เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ชลบุรี ข้อมูล
307. เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ตาก ข้อมูล
308. เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.ปทุมธานี ข้อมูล
309. เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจ.อุทัยธานี ข้อมูล
310. เปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อต.ท้องที่ประกอบเป็นท้องที่ที่เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สกลนคร ข้อมูล
311. เปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อต.ที่เป็นท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต.บ้านม่วง อ.บ้านม่วง
จ.สกลนคร
ข้อมูล
312. เปลี่ยนแปลงแก้ไขเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.ขอนแก่น.. ข้อมูล
313. ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจ.พิจิตร แทนตำแหน่งที่ว่าง ข้อมูล
314. ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ข้อมูล
315. ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ข้อมูล
316. วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกวุฒิสภาจ.นครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง ข้อมูล
317. วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกวุฒิสภาจ.พิจิตรแทนตำแหน่งที่ว่าง ข้อมูล
318. วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ข้อมูล
319. วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ข้อมูล
3 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ไปที่ประกาศ
1. ว่าด้วยมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การป้องกันหรือควบคุมความเสียหายให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ พ.ศ.2547 อ่าน
2. ว่าด้วยมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การบริหารและควบคุมทางการเงินของหน่วยรับตรวจขนาดเล็ก
พ.ศ.2547
 
3. ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทำและแบบการรายงานที่จำเป็นสำหรับการตรวจเงินแผ่นดินที่หน่วยรับตรวจ ต้องจัดส่งให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำ พ.ศ.2547 อ่าน
4 ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ไปที่ประกาศ
1. กำหนดตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น.. ข้อมูล
5 ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ไปที่ประกาศ
1. การจัดตั้งแผนกในศาลฎีกา ข้อมูล
2. การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ฉ.2 ข้อมูล
3. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล ฉ.7 ข้อมูล
4. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล ฉ.8 ข้อมูล
6 ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ ไปที่ประกาศ
1. การแบ่งส่วนราชการภายในและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2547  
7 ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ไปที่ประกาศ
1. รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามม. 36 (2) (ก) (ข) และ (ค).. ข้อมูล
2. รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามม. 36 (2) (ข) และ (ค) ข้อมูล
3. หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายของผู้ประนีประนอม พ.ศ.2547 ข้อมูล
8 ประกาศสำนักนายก ไปที่ประกาศ
1. การอนุมัติพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ฉ.3 พ.ศ.2547 ข้อมูล
2. การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2502 ข้อมูล
3. การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2546.. ข้อมูล
4. การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ข้อมูล9.พระราชกฤษฎีกา Top
1. การได้รับเงิน 2. การปรับอัตราเงินเดือน 3. การสำรวจ
4. กำหนดกิจการอันพึงเป็น 5. กำหนดเขตที่ดิน 6. กำหนดเขตที่ดิน
7. กำหนดเขตพื้นที่ 8. กำหนดเงื่อนเวลา 9. กำหนดจำนวนที่ตั้งเขตศาล
10. กำหนดผู้มีอำนาจออกบัตร 11. กำหนดวันเปิดทำการ 12. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์
13. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 14. เงินช่วยเหลือผู้ออกจากราชการ 15. เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์
16. จัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 17. จัดตั้งสถานพินิจ 18. จัดตั้งส่วนราชการในมหาลัย
19. จัดตั้งสนง.บริหาร 20. จัดตั้งองค์การตลาด 21. จัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์
22. ตั้งอำเภอกรงปินัง 23. ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติ 24. เบี้ยประชุม ปิดประชุม
25. เรียกประชุม เรียกปิดประชุม 26. ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร 27. ว่าด้วยปริญญา
28. ห้ามมิให้นำสัตว์น้ำ 29. ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร 30. ให้นำราคาปานกลาง
31. ให้มีการเลือกตั้ง 32. ออกตามความในประมวลรัษฎากร 33. โอนที่วัดการได้รับเงิน การปรับอัตราเงินเดือน การสำรวจ ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ฉ.7 พ.ศ.2547 อ่าน
2. การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ พ.ศ.2547 อ่าน
3. การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2547 อ่าน
กำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคาร กำหนดเขตที่ดิน ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. กำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
2. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.นาทอง ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน และต.หนองบัวต.เขื่อน ต.ยางท่าแจ้ง.. อ่าน
3. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.บางดี ต.นาวง ต.บางกุ้ง ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด และต.วังมะปรางเหนือ.. อ่าน
4. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2547 อ่าน
5. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2547 อ่าน
6. กำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ ในท้องที่ต.ชำผักแพว ต.ท่ามะปราง ต.ชะอม.. ข้อมูล
7. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ต.คลองปาง ต.หนองบัว ต.เขาไพร ต.ควนเมา และต.หนองปรือ.. อ่าน
กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี.. อ่าน
2. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.คันโช้ง ต.บ้านยาง ต.ท่างาม ต.วัดโบสถ์.. อ่าน
3. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน พ.ศ.2547.. อ่าน
4. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.โจดหนองแก ต.เมืองพลและต.โสกนกเต็น อ.พล
จ.ขอนแก่น พ.ศ.2547
อ่าน
5. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.ชำผักแพว ต.ท่ามะปราง ต.ชะอม ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย..  
6. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา พ.ศ.2547 อ่าน
7. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.ทับเที่ยง ต.บ้านโพธิ์ และต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
พ.ศ.2547
อ่าน
8. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม พ.ศ.2547 อ่าน
9. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.ท่าอุเทน.. อ่าน
10. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.ธานี และต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย พ.ศ.2547 อ่าน
11. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.โนนสูง และต.ใหม่..  
12. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.เบตง และต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา พ.ศ.2547 อ่าน
13. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.พลา และต.บ้านฉาง.. อ่าน
14. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.เมืองเหนือ และต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
พ.ศ.2547
อ่าน
15. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.วังกระโจม ต.ดงละคร ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก
และต.เกาะโพธิ์..
อ่าน
16. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย พ.ศ.2547 อ่าน
17. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.เวียง.. อ่าน
18. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พ.ศ.2547 อ่าน
19. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.สะเดา..  
20. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พ.ศ.2547 อ่าน
21. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.หน้าเมือง และต.โสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
พ.ศ.2547
อ่าน
22. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ พ.ศ.2547 อ่าน
23. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.เหนือเมือง  
24. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครและเขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547
อ่าน
25. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อ.บางพลี อ.เมืองสมุทรปราการ และอ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ พ.ศ.2547
อ่าน
26. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อ.เมืองเชียงใหม่ และอ.หางดง จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2547 อ่าน
27. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อ.เมืองเชียงใหม่.. อ่าน
28. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงเทศบาล สายถนนฉลองกรุง พ.ศ.2547 อ่าน
29. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงเทศบาล สายถนนพิชัย ตอนเชื่อมระหว่างถนนนครไชยศรีกับสะพานเทพหัสดิน พ.ศ.2547 อ่าน
30. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 สายอินทร์บุรี -เชียงใหม่ ที่บ้านดงประโดก พ.ศ.2547 ข้อมูล
31. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายตาก-ขอนแก่น ที่บ้านหัวทุ่ง
พ.ศ.2547
ข้อมูล
32. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 สายถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่.. อ่าน
33. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209.. อ่าน
34. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 สายหนองคาย-ต่อเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีควบคุม.. อ่าน
35. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (นครสวรรค์)-ชัยภูมิ.. อ่าน
36. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สายบ้านไผ่-อุบลราชธานี.. ข้อมูล
37. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 สายถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น.. อ่าน
38. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230.. อ่าน
39. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2414 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2348 (บ้านโคกน้อย) บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2108 (บ้านกลาง) พ.ศ.2547 ข้อมูล
40. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1.. อ่าน
41. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3100 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 (บางพูน).. อ่าน
42. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 สายพนมสารคาม-สัตหีบ
ที่บ้านวังกะจะ..
อ่าน
43. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายกรุงเทพมหานคร-สะเดา (คลองพรวน).. อ่าน
44. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4.. ข้อมูล
45. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 สายนครศรีธรรมราช-บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42.. อ่าน
46. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภชกับถนนนิมิตรใหม่ พ.ศ.2547 อ่าน
47. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายทางยกระดับเชื่อมระหว่างอาคารอู่จอด.. อ่าน
48. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายเลียบทางรถไฟสายใต้ พ.ศ.2547 อ่าน
49. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 สายพนมสารคาม-สัตหีบ
ตอนบ้านเนินผาสุข-บ้านมาบเอียง พ.ศ.2547
ข้อมูล
50. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร..
อ่าน
กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2547 อ่าน
2. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จ.ลำพูน พ.ศ.2547 อ่าน
3. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จ.สมุทรปราการ พ.ศ.2547 อ่าน
4. กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จ.อุตรดิตถ์ พ.ศ.2547 อ่าน
กำหนดเงื่อนเวลา กำหนดจำนวนที่ตั้งเขตศาล กำหนดผู้มีอำนาจออกบัตร ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. กำหนดเงื่อนเวลายกเลิกพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2520 พ.ศ.2547 อ่าน
2. กำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลแรงงานภาค ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
3. กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพรบ. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ.2542..
อ่าน
กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชน กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ ค่าเช่าบ้าน ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจ.สุรินทร์ พ.ศ.2547 อ่าน
2. กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ฉ.9 พ.ศ.2547 อ่าน
3. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547  
4. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547 อ่าน
5. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ.2547
อ่าน
6. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ.2547
อ่าน
7. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผงซักฟอกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547 อ่าน
8. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547 อ่าน
9. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547 อ่าน
10. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547 อ่าน
11. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547 อ่าน
12. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สวิตช์ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547 อ่าน
13. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับงานรถยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547 ข้อมูล
14. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547 อ่าน
15. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกซิเจนการแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547 อ่าน
16. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
พ.ศ.2547
อ่าน
17. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 อ่าน
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงอนช่วยเหลือผู้ออกจากราชการ ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ฉ.9 พ.ศ.2547 อ่าน
2. เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล พ.ศ.2547 อ่าน
เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ
ฉ.6 พ.ศ.2547..
อ่าน
จัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จัดตั้งสถานพินิจ จัดตั้งส่วนราชการในมหาลัย ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. จัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
2. จัดตั้งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนขึ้นในจ.สุรินทร์ พ.ศ.2547 อ่าน
3. จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 อ่าน
4. จัดตั้งสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ.2547.. อ่าน
จัดตั้งสนง.บริหารพัฒนาองค์ความรู้ จัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. จัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2547 อ่าน
2. จัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ฉ.5 พ.ศ.2547 อ่าน
จัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์ ตั้งอำเภอกรงปินัง ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
2. ตั้งอำเภอกรงปินัง จ.ยะลา พ.ศ.2547  
ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติ ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงลาดยาว.. อ่าน
2. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน
จ.อำนาจเจริญ พ.ศ.2547..
อ่าน
3. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2547
อ่าน
4. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
พ.ศ.2547
อ่าน
5. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.ปลักแรด อ.บางระกำ
จ.พิษณุโลก พ.ศ.2547
อ่าน
6. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.มะตูม อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก พ.ศ.2547
ข้อมูล
7. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.ลานกระบือ.. ข้อมูล
8. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.วังลึก.. อ่าน
9. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด
จ.ตราด พ.ศ.2547
อ่าน
10. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา พ.ศ.2547
อ่าน
เบี้ยประชุม ปิดประชุม เรียกประชุม เรียกปิดประชุม พระราชทานอภัยโทษ เรียกประชุม ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 อ่าน
2. เบี้ยประชุมของกรรมการกฤษฎีกา ฉ.6 พ.ศ.2547 อ่าน
3. ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2547 [ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2547] ข้อมูล
4. ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2547 [ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2547] ข้อมูล
5. ปิดประประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2547 อ่าน
6. พระราชทานอภัยโทษ.. อ่าน
7. เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ.2547 อ่าน
8. เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ.2547 อ่าน
9. เรียกปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2547 ข้อมูล
ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร ว่าด้วยปริญญา ห้ามมิให้นำสัตว์น้ำ ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. ว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2547 อ่าน
2. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ.. ข้อมูล
3. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ.. อ่าน
4. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ.. อ่าน
5. ห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2547 อ่าน
6. ให้ใช้พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ พ.ศ.2547 อ่าน
ให้ใช้พรบ.ควบคุมอาคาร ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. ให้ใช้พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต.ขามเรียง.. อ่าน
2. ให้ใช้พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2547
อ่าน
3. ให้ใช้พรบ. คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม พ.ศ.2547 อ่าน
4. ให้ใช้พรบ. คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา พ.ศ.2547 อ่าน
5. ให้ใช้พรบ. คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.แกดำ จ.มหาสารคาม พ.ศ.2547 อ่าน
6. ให้ใช้พรบ. คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ พ.ศ.2547 อ่าน
7. ให้ใช้พรบ. คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.โนนสูง และอ.พิมาย จ.นครราชสีมา พ.ศ.2547 อ่าน
8. ให้ใช้พรบ. คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ฉ.2 พ.ศ.2547 ข้อมูล
9. ให้ใช้พรบ. คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
10. ให้ใช้พรบ. คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.บรบือ จ.มหาสารคาม พ.ศ.2547 อ่าน
11. ให้ใช้พรบ. คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ พ.ศ.2547 อ่าน
12. ให้ใช้พรบ. คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม พ.ศ.2547 อ่าน
13. ให้ใช้พรบ. คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พ.ศ.2547 อ่าน
14. ให้ใช้พรบ. คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.เมืองเลย จ.เลย พ.ศ.2547 อ่าน
15. ให้ใช้พรบ. คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.แม่สอด จ.ตาก พ.ศ.2547 อ่าน
16. ให้ใช้พรบ. คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.วังสะพุง จ.เลย พ.ศ.2547 อ่าน
ให้นำราคาปานกลาง ให้มีการเลือกตั้ง ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524.. อ่าน
2. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจ.นครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2547 อ่าน
3. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจ.พิจิตร แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2547 ข้อมูล
4. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.นครปฐมเขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2547 ข้อมูล
5. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2547 ข้อมูล
ออกตามความในประมวลรัษฎากร โอนที่วัด ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ฉ.419 พ.ศ.2547.. อ่าน
2. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.422 พ.ศ.2547.. อ่าน
3. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉ.418 พ.ศ.2547 อ่าน
4. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉ.420 พ.ศ.2547.. อ่าน
5. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉ.423 พ.ศ.2547.. อ่าน
6. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉ.424 พ.ศ.2547.. อ่าน
7. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉ.421 พ.ศ.2547.. อ่าน
8. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉ.425 พ.ศ.2547.. อ่าน
9. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉ.426 พ.ศ.2547 อ่าน
10. โอนที่วัด วัดเหมืองง่า ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ.2547 ข้อมูล
10.พระราชกำหนด Top
1. แก้ไขเพิ่มเติมพรบ. คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 พ.ศ.2547 อ่าน
2. แก้ไขเพิ่มเติมพรบ. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2502 พ.ศ.2547 อ่าน
3. พิกัดอัตราศุลกากร ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
11.พระราชบัญญัติ Top
1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 อ่าน
2. การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ.2547 อ่าน
3. การประกอบโรคศิลปะ ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
5. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 อ่าน
6. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉ.22 พ.ศ.2547 อ่าน
7. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉ.17 พ.ศ.2547 อ่าน
8. คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย พ.ศ.2547 อ่าน
9. คุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ.. อ่าน
10. เครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2547 อ่าน
11. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 อ่าน
12. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 อ่าน
13. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 อ่าน
14. เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ฉ.4 พ.ศ.2547 อ่าน
15. จัดตั้งศาลจ.ที่อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พ.ศ.2547 อ่าน
16. จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
17. จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 อ่าน
18. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 อ่าน
19. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฉ.22 พ.ศ.2547 อ่าน
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 อ่าน
21. รถยนต์ ฉ.13 พ.ศ.2547 อ่าน
22. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 อ่าน
23. ระเบียบข้าราชการทหาร ฉ.6 พ.ศ.2547 อ่าน
24. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 อ่าน
25. โรงแรม พ.ศ.2547 อ่าน
26. ล้มละลาย ฉ.7 พ.ศ.2547 อ่าน
27. วิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.2547 อ่าน
28. วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 อ่าน
29. วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 อ่าน
30. สถานบริการ ฉ.4 พ.ศ.2546 อ่าน
31. สถานพยาบาล ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
32. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 อ่าน
33. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
34. เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.. อ่าน12.ระเบียบ Top
1. ก.พ.ร. 2. กระทรวงการคลัง 3. กระทรวงมหาดไทย
4. กระทรวงยุติธรรม 5. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 6. คณะกรรมการข้าราชการ
7. คณะกรรมการตรวจเงิน 8. คณะกรรมการตุลาการ 9. คณะกรรมการบริหารศาล
10. คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 11. ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 12. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
13. ราชการฝ่ายตุลาการศาล 14. ศาลรัฐธรรมนูญ 15. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
16. สำนักงานศาลปกครอง 17. สำนักนายกรัฐมนตรี 18.  1 ระเบียบ ก.พ.ร. ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2547 อ่าน
2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ไปที่ระเบียบ
1. การเบิกจ่ายเงินจากคลัง ฉ.7 พ.ศ.2547 อ่าน
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2547 อ่าน
2. ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้า โดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 อ่าน
3. ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฉ.8 2547 อ่าน
4. ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉ.4 พ.ศ.2547 อ่าน
5. ว่าด้วยการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ.2547 อ่าน
6. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 อ่าน
7. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2547 อ่าน
8. ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547 อ่าน
9. ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547 อ่าน
4 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2547 อ่าน
2. ว่าด้วยการตอบขอบคุณกรณีการบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือสละแรงงานเพื่อการกุศล พ.ศ.2547 อ่าน
5 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
2. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2547 อ่าน
3. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2547 อ่าน
4. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
5. ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
6. ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด ฉ.4 พ.ศ.2547 อ่าน
7. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ฉ.10 พ.ศ.2547 อ่าน
8. ว่าด้วยเครื่องแบบกรรมการการเลือกตั้ง พนักงานและลูกจ้าง ฉ.4 พ.ศ.2547 อ่าน
9. ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2547 อ่าน
6 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการ ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
2. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
3. ว่าด้วยพนักงานศาลปกครอง ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
4. ว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงิน ฉ.3 พ.ศ.2547 ข้อมูล
7 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
2. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ.. อ่าน
3. ว่าด้วยการให้ทุนข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศ พ.ศ.2547 อ่าน
4. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
5. ว่าด้วยรถราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
6. ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
7. ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ฉ.4 พ.ศ.2547 อ่าน
8 ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้งและการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
2. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งและการออกจากราชการของดะโต๊ะ.. ข้อมูล
9 ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำและใช้เครื่องหมายราชการสำนักงานศาลยุติธรรม.. อ่าน
10 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2547 อ่าน
2. ว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงิน ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
3. ว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2547 อ่าน
4. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการป้องกัน.. อ่าน
5. ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2547 อ่าน
6. ว่าด้วยการใช้เงินราชการลับ พ.ศ.2547 อ่าน
7. ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการป้องกัน.. อ่าน
8. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไต่สวน พ.ศ.2547 อ่าน
9. ว่าด้วยการประกันภัยรถยนต์ราชการของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ.2547 อ่าน
10. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2547 อ่าน
11. ว่าด้วยเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพของลูกจ้างสำนักงาน ป.ป.ช. ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
11 ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ไปที่ระเบียบ
1. ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลาย พ.ศ.2547 อ่าน
2. ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยข้ออุทธรณ์ในคดีล้มละลายที่ไม่สมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา พ.ศ.2547 อ่าน
12 ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาและเลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน.. อ่าน
2. ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา.. ข้อมูล
13 ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
14 ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยการจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญ.. อ่าน
2. ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้เชี่ยวชาญประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญ.. อ่าน
3. ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
4. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฉ.2 พ.ศ.2547 ข้อมูล
5. ว่าด้วยทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เงินสมนาคุณผลงานทางวิชาการ.. ข้อมูล
6. ว่าด้วยผู้ทรงคุณวุฒิประจำศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2547 ข้อมูล
7. ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฉ.5 พ.ศ.2547 ข้อมูล
8. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ.. ข้อมูล
15 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา อ่าน
2. ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของข้าราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ.2547 อ่าน
16 ระเบียบสำนักงานศาลปกครอง ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครอง ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
17 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 อ่าน
2. ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 อ่าน


  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update