กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

     
   

:: ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข
:: ฉบับที่ 2 / 2541
:: เรื่อง โรคซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามในการรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล


อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 17 (4) แห่งพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกำหนดโรคซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามในการรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลไว้ ดังต่อไปนี้
ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล จะต้องไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้
(1) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(2) โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
(3) โรคจิตร้ายแรง
(4) โรคอื่นในระยะรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการสถานพยาบาล

:: ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2541
:: (ลงชื่อ) กร ทัพพะรังสี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
:: ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116 ตอนที่ 3 ง วันที่ 12 มกราคม 2542 ) 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update