กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
   

:: ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข
:: ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541)
:: เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการโฆษณาสถานพยาบาล
ข้อที่ 1-9

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการสถานพยาบาลจะโฆษณาหรือประกาศหรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาหรือประกาศด้วย ประการใดๆ ซึ่งชื่อ ที่ตั้ง หรือกิจการของสถานพยาบาลหรือคุณวุฒิ หรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล เพื่อชักชวนให้มีผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาลของตนไม่ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
1.1 การโฆษณาโดยใช้ข้อความอันเป็นเท็จ เช่น
(1) การใช้ข้อความที่ไม่ตรงกับสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ หรือไม่ตรงกับวิชาชีพที่ได้รับอนุญาต
(2) บุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ไม่มีบริการอยู่ในสถานพยาบาล
(3) ใช้สถาบันหรือหน่วยงาน ที่ไม่เป็นที่รับรองจากทางราชการมาอ้างอิงเพื่อรับรองคุณภาพมาตรฐานของตน
1.2 การโฆษณาโดยใช้ข้อความโอ้อวด เช่น
(1) การอ้างอิงตัวเลขทางสถิติแสดงความสามารถในการรักษาที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้
(2) การโฆษณาความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาล คุณภาพ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของผู้ประกอบวิชาชีพ เครื่องมือ เครื่องใช้ และกรรมวิธีในการให้บริการด้วยข้อความหรือรูปภาพ
ที่มีความหมายว่าดีกว่าหรือเหนือกว่าผู้อื่น
1.3 การโฆษณาด้วยข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานพยาบาล
ข้อ 2 การโฆษณาจะต้องไม่กระทำด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ หรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ใช้บริการ
หรือประชาชนทั่วไป
ข้อ 3 การโฆษณาจะต้องไม่กระทำด้วยการใช้ภาพหรือเสียงที่ไม่เหมาะสม สร้างความหวาดกลัว ตกใจ
หรือมีลักษณะเป็นการลามกไม่สุภาพสำหรับสาธารณชนทั่วไป หรือมีลักษณะเป็นการกระตุ้นหรือยั่วยุกามารมณ์ หรือเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดี
ข้อ 4 การโฆษณาจะต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการให้ร้าย เสียดสี หรือทับถมสถานพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น
ข้อ 5 การโฆษณาที่จะจัดให้มีการแถมพกให้สิทธิหรือประโยชน์หรือรางวัลหรือการเสี่ยงโชคจะกระทำมิได้
ข้อ 6 การโฆษณาให้ส่วนลดค่าบริการหรือค่ารักษาพยาบาลให้กระทำได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(1) เป็นการให้ส่วนลดเพื่อการอนุเคราะห์บุคคลผู้ด้อยโอกาสหรือตามแผนงานของกระทรวงสาธารณสุขหรือที่กระทรวง สาธารณสุขรับรอง
(2) เป็นการให้ส่วนลดต่อสมาชิกกลุ่มบุคคลหรือสถาบันหรือองค์กรโดยเป็นการประกาศหรือแจ้งให้รับทราบเฉพาะใน กลุ่มสมาชิกเท่านั้น
(3) การให้ส่วนลดที่กำหนดประเภทของการบริการและระยะเวลาที่ชัดเจน
ข้อ 7 กรณีการโฆษณาอัตราราคาค่าบริการหรือค่ารักษาพยาบาลที่มีเงื่อนไขอันอาจทำให้ค่าบริการหรือค่ารักษาพยาบาล ไม่เป็นไปตามโฆษณา
ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าก่อนการให้บริการ
ข้อ 8 ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการสถานพยาบาลผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามประกาศฉบับนี้
ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการสถานพยาบาลนั้นอาจขอให้ผู้อนุญาตพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้นก่อนการโฆษณาได้ ในกรณีนี้ผู้อนุญาต
จะต้องให้ความเห็นและแจ้งให้ผู้ขอทราบภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ ถ้ายังไม่แจ้งภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
ถือว่าผู้อนุญาตให้ความเห็นชอบแล้ว
การให้ความเห็นชอบของผู้อนุญาตดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการตัดอำนาจของผู้อนุญาตที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอื่น เมื่อมีเหตุอันสมควร
ข้อ 9 ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากวันถัดจาก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

:: ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2541
:: (ลงชื่อ) เสรี ตู้จินดา รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
:: ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 103 ง. วันที่ 24 ธันวาคม 2541 ) 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update