กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  ข้อที่ 1 2 3 4 5 6  
   

:: ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข
:: ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542)
:: เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นสถานพยาบาลซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับ ของพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541
ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุขออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นสถานพยาบาล ซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 สถานพยาบาลซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ ตาม มาตรา 32 (3) ไว้ดังต่อไปนี้
1.1 เป็นสถานพยาบาลที่จัดให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย และการควบคุมและ ป้องกันโรค ในลักษณะที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้มีความประสงค์ ที่จะเป็นการประกอบธุรกิจ เพื่อหวังผลกำไรตอบแทน และเป็นการจัดสวัสดิการของ
ก. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ข. องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
ค. สถานศึกษาของเอกชน
ง. นายจ้าง ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานและสวัสดิการสังคม
จ. ผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารในยานพาหนะต่างๆ
1.2 เป็นสถานพยาบาลที่ใช้ยานพาหนะในการออกไปให้บริการเคลื่อนที่ ณ สถานที่ใดที่หนึ่งเป็นการชั่วคราวและมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหรือสงเคราะห์โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัด ให้บริการขององค์กรการกุศลต่างๆ มูลนิธิสถานพยาบาลเอกชน หรือของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
1.3 เป็นสถานพยาบาลเคลื่อนที่ของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่ใช้ยานพาหนะเป็นที่ให้บริการ และออกให้บริการไปยังหน่วยงานที่ร้องขอเพื่อการตรวจดูแลสุขภาพพนักงาน นักศึกษา ตามสัญญาประกันสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพ ประจำปีระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานนั้น เช่น
ก. รถเอ็กซเรย์ ต้องมีมาตรฐานและได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมีนักรังสีวิทยา เป็นผู้ให้บริการ กรณีมีการให้บริการชันสูตรร่วมด้วย ต้องมีนักเทคนิคการแพทย์เป็นผู้ให้บริการ
ข. รถทันตกรรม ต้องมีมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้บริการโดยผู้ประกอบวิชาชีพทัตกรรม
ค. รถปฏิบัติการชันสูตร ต้องมีมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้บริการโดย นักเทคนิคการแพทย์
1.4 เป็นสถานพยาบาล ณ ที่พำนักของผู้ป่วย โดยผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ
1.5 ยานพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ข้อ 2 สถานพยาบาลตาม ข้อ 1 ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ในกรณีดังต่อไปนี้
2.1 สถานพยาบาลตาม ข้อ 1.1
ก. สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล และไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี แต่ต้องแจ้งการประกอบ
กิจการสถานพยาบาลโดยผู้อนุญาตต้องออกแบบรับแจ้งให้ไว้เป็นหลักฐานตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
ข. สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สถานพยาบาลต้องมีมาตรฐานการบริการ ของสถานพยาบาลตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดและต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถาน พยาบาล
เช่นเดียวกับสถานพยาบาลทั่วไป แต่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีและค่าต่ออายุใบอนุญาต
2.2 สถานพยาบาลตาม ข้อ 1.2 , ข้อ 1.3 , ข้อ 1.4 , และ ข้อ 1.5 , ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล และไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี เฉพาะ สถานพยาบาลตาม ข้อ 1.2 ต้องแจ้งวัน เวลา สถานที่ และชื่อผุ้ประกอบวิชาชีพที่ออกไปให้บริการแก่ผู้อนุญาต และผู้อนุญาตต้องให้
ความเห็นชอบแล้ว
ข้อ 3 สถานพยาบาลที่ได้รับการยกเว้นตาม ข้อ 2 ต้องจัดให้มีหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ผู้ป่วย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาม มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ดังนี้
3.1 สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และสถานพยาบาลชั่วคราวตาม ข้อ 1.2
ต้องจัดให้มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ดังนี้
ก. รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ พร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ข. สมุดทะเบียนผู้ป่วย
ค. บันทึกการปฏิบัติงาน
3.2 สถานพยาบาลเคลื่อนที่ ตาม ข้อ 1.3 ต้องจัดให้มีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้
ก. สมุดทะเบียนผู้ป่วย
ข. บันทึกการปฏิบัติงาน โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ออกไปให้บริการ
ข้อ 4 การได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ดังกล่าว ไม่เป็นการตัดอำนาจของ พนักงานเจ้าหน้าที่ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบและควบคุมสถานพยาบาล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
ข้อ 5 หากปรากฏในภายหลังว่าสถานพยาบาลที่ได้รับการยกเว้นมีการให้บริการที่มีลักษณะอันน่าจะก่อให้เกิดอัน ตรายแก่ผู้ใช้ บริการ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมหรือสั่งให้ระงับหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ กำหนดให้ หากยังมีการฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้ผู้อนุญาตมีอำนาจออกคำสั่งปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราว หรืออาจสั่ง
เพิกถอนสถานพยาบาลนั้นโดยรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 6 การยื่นแบบแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาลตามประกาศกระทรวงฉบับนี้ ในกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ
กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ ณ สถานที่อื่นตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ ณ สถานที่อื่นตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด และสำหรับในจังหวัดอื่นให้ยื่น ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ

:: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
:: (ลงชื่อ) กร ทัพพะรังสี ( นายกร ทัพพะรังสี ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
:: ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116 ตอนพิเศษ 106 ง วันที่ 23 ธันวาคม 2542 ) 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update