กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
   

:: ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข
:: ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543)
:: เรื่อง มาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล
ข้อที่ 1-10

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ( Hemodialysis ) ในสถานพยาบาลให้เป็นไปอย่างมี มาตรฐานสามารถคุ้มครองผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาล ออกประกาศกำหนดมาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล ดังนี้
ข้อ 1 ในประกาศฉบับนี้
" การให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ( Hemodialysis ) " หมายความถึง การรักษาผู้ป่วยโดยวิธีการกรองของเสียหรือสารพิษหรือสารพิษจากเลือดโดยให้เลือดจากหลอดเลือดของผู้ป่วยผ่านเข้าไปในท่อฝอย ซึ่งมีเป็นจำนวนมากในตัวกรองเลือด ( Dialyser ) เพื่อให้ของเสียหรือสารพิษในเลือดซึมผ่านผนังท่อฝอยออกไปในน้ำยาที่หล่ออยู่รอบนอกของท่อฝอยในตัวกรองเลือด
ข้อ 2 ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล จะต้องรับผิดชอบหรือจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ดังนี้
2.1 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภาในสาขาอายุรศาสตร์โรคไต หรือสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้ผ่านการอบรมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากสถาบันที่ คณะกรรมการสถานพยาบาลรับรอง
2.2 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ได้ผ่านการอบรมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากสถาบันที่คณะกรรมการสถานพยาบาลรับรอง โดยมีสัดส่วนไม่น้อยยกว่า 1 คนต่อผู้ป่วยที่ล้างไต 4 คน ในแต่ละช่วงเวลา
นอกจากผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลต้องจัดให้มีบุคลากรตามวรรคหนึ่งแล้ว ควรจัดให้มี นักโภชนาการ นักจิตวิทยา เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษาในการดูแลผู้ป่วย
ข้อ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม ข้อ 2.1 จะต้องเป็นผู้ดูแลและรักษาผู้ป่วยและดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ในการให้ บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้เป็นไปตามหลักวิชาการและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
ข้อ 4 ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลที่จะให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จะต้องจัดให้มีสถานที่ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก ดังต่อไปนี้
4.1 มีขนาดของห้องบริการฟอกเลือดที่สัมพันธ์กับจำนวนเตียงและอุปกรณ์และพื้นที่ใช้สอยเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน โดยมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่าสี่ตารางเมตรต่อหนึ่งจุดบริการ เพื่อให้มีพื้นที่สามารถช่วยเหลือและเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยฉุกเฉินได้โดยสะดวก ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวไม่รวมพื้นที่เตรียมน้ำบริสุทธิ์ พื้นที่ล้างตัวกรอง ห้องพักผู้ปฏิบัติงาน ห้องเก็บของห้องน้ำ ทางเดิน เป็นต้น
4.2 มีระบบไฟฟ้า และแสงสว่างสำรอง
4.3 มีห้องปฏิบัติการชันสูตรที่ได้มาตรฐานและสามารถทำการตรวจวิเคราะห์ผลการชันสูตรได้เท่าที่ จำเป็นเป็นอย่างน้อย
ข้อ 5 ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลที่จะให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ต้องจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในจำนวนที่เพียงพอ ดังนี้
5.1 เครื่องไตเทียมที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งหนังสือคู่มือประจำเครื่อง เกณฑ์การทำความสะอาด และการทะนุบำรุงเครื่อง โดยถ้าเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ควรมีฉบับภาษาไทยด้วย
5.2 ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ที่ได้มาตรฐาน (Water Treatment System) เช่น Reverse Osmosis, Deionizer พร้อมเกณฑ์การทำความสะอาดระบบน้ำและควบคุมคุณภาพของน้ำบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา
5.3 ตัวกรองเลือด ในกรณีที่จะนำตัวกรองเลือดมาใช้ซ้ำ (Dialyzer Reprocessing) จะต้องมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด
5.4 เครื่องมือและยาในการปฏิบัติการกู้ชีพ อย่างน้อยจะต้องมี
5.4.1 อุปกรณ์ในการปฏิบัติการกู้ชีพที่พร้อมจะใช้งาน ได้แก่ Self inflating bag (Ambu bag), Laryngoscope, Endotracheal tube ขนาดต่าง ๆ Oral Airway
5.4.2 ยาสำหรับช่วยชีวิตฉุกเฉิน ได้แก่ Adrenalin injection , Sodium Bicarbonate injection , Calcium Chloride/ Gluconate injection ,Glucose
5.4.3 ออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ในการให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย
5.4.4 เครื่องดูดเสมหะ
5.4.5 รถเข็นสำหรับกู้ชีพฉุกเฉิน
ข้อ 6 ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลต้องจัดให้มีระบบควบคุมการติดเชื้อ ดังนี้
6.1 ห้องให้บริการฟอกเลือด ต้องเป็นเขตกึ่งปลอดเชื้อ
6.2 การใช้และปฏิบัติงานในเขตห้องบริการฟอกเลือดถูกต้องตามหลักการมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ
6.3 มาตรฐานการดูแลทำความสะอาดห้อง อุปกรณ์ เครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวก
ข้อ 7 ในการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกครั้ง ต้องจัดให้มีการลงทะเบียน และบันทึกข้อมูลของผู้ป่วย ระหว่างที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกราย
ข้อ 8 สถานพยาบาลจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยก่อนให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกราย
ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินซึ่งผู้ป่วยไม่อยู่ในภาวะที่จะให้ความยินยอมได้
ข้อ 9 กรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ต้องมีระบบในการเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน พร้อมที่จะนำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ที่มีบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตาม ที่ได้มีข้อตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 10 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ซึ่งให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ดำเนินการให้ถูกต้องภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ

:: ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2543
:: (ลงชื่อ) กร ทัพพะรังสี ( นายกร ทัพพะรังสี ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
:: ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 117 ตอนพิเศษ 115 ง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 ) 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update