กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
   

:: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
:: ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2544)
:: เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการศพในสถานพยาบาล
ข้อที่ 1-10

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การจัดการศพในสถานพยาบาล เพื่อให้เป็น แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้รับบริการ
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาลออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศฉบับนี้
"ศพ" หมายถึง ร่างคนตาย ซึ่งแพทย์พิจารณาวินิจฉัยว่าตาย
ข้อ 2 ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล จะต้องแจ้งให้สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตาย อย่างน้อยหนึ่งคนทราบทันทีที่สามารถแจ้งได้เมื่อมีการตายเกิดขึ้นในสถานพยาบาล
ข้อ 3 ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ต้องจัดให้แพทย์ผู้รับผิดชอบลงรายละเอียดถึงสาเหตุการตาย และลงนามในหนังสือรับรองการตาย
ข้อ 4 ในกรณีที่จะต้องมีการชันสูตรพลิกศพตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ต้องแจ้งความแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเร็วที่สุด
ข้อ 5 ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ต้องจัดให้มีการทำความสะอาดศพ แต่งศพให้เรียบร้อย และนำศพไปเก็บไว้ในสถานที่พักศพซึ่งจัดไว้เป็นสัดส่วนและเหมาะสมตามมาตรฐานและประเพณีนิยม ภายหลังที่แพทย์วินิจฉัยการตายแล้ว
ข้อ 6 เมื่อมีการแสดงความจำนงขอรับศพผู้ตาย ให้ผู้แสดงตนเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 2 แสดงเอกสารและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและสามารถรับศพของผู้ตายไปจากสถานพยาบาลได้ทันที
ข้อ 7 ในกรณีที่จะต้องมีการชันสูตรพลิกศพตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การที่จะดำเนินการตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 5 และ ข้อ 6 ได้ก็ต่อเมื่อได้มีการชันสูตรพลิกศพเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 8 นอกจากเงื่อนไขในการกักศพที่กำหนดไว้แล้วในกฎหมาย ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาล จะต้องไม่กำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ในการกักเก็บศพ
ข้อ 9 เมื่อมีการตายเกิดขึ้นและไม่มีบุคคลตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 2 มาแสดงความจำนงขอรับศพผู้ตายภายใน 48 ชั่วโมง ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสามารถจัดส่งศพไปเก็บไว้ ณ สถานที่อื่นที่เหมาะสมได้ โดยจะต้องไม่มีมาตรการในการทำลายศพหรือเผาศพ
ข้อ 10 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

:: ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2544
:: (ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ( สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
:: ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ 41 ง วันที่ 3 พฤษภาคม 2544 ) 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update