กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  ข้อที่ 1 2 3  
   

:: ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข
:: ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2544)
:: เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541
ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541
1. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
4. สาธารณสุขนิเทศก์
5. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
6. ผู้อำนวยการกองการพยาบาล
7. ผู้อำนวยการกองการประกอบโรคศิลปะ
8. ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
9. รองผู้อำนวยการกองการประกอบโรคศิลปะ
10.รองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
11.ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส่วนสถานพยาบาล และส่วนกฎหมายและคดี สำนักมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
ข้อ 2 ให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ทั้งนี้ เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2. นายแพทย์ 9 วช.ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
3. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 8 ว. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
4. เภสัชกรในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด
5. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
6. รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
7. หัวหน้าพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
8. เภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชน
9. สาธารณสุขอำเภอหรือสาธารณสุขกิ่งอำเภอ
ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

:: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2544
:: (ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ( สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
:: ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ 107 ง วันที่ 30 ตุลาคม 2544 ) 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update