แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รวม รายชื่อระเบียบ [จัดเรียงตามตัวอักษร]
1. ก.พ.ร. 2. กรมการขนส่งทางน้ำ 3. กรมการขนส่งทางบก
4. กรมการขนส่งทางอากาศ 5. กรมการค้าภายใน 6. กรมการจัดหางาน
7. กรมทางหลวงชนบท 8. กรมธนารักษ์ 9. กรมปศุสัตว์
10. กรมพัฒนาที่ดิน 11. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 12. กรมพัฒนาสังคม
13. กรมวิชาการเกษตร 14. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 15. กรมสรรพสามิต
16. กรมสรรพากร 17. กรมสวัสดิการ 18. กระทรวงการคลัง
19. กระทรวงพาณิชย์ 20. กระทรวงมหาดไทย 21. กระทรวงยุติธรรม
22. กระทรวงศึกษาธิการ 23. กระทรวงสาธารณสุข 24. กรุงเทพมหานคร
25. การเคหะแห่งชาติ 26. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 27. ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรม
28. การประปานครหลวง 29. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 30. ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
31. คณะกรรมการกองทุนเงิน 32. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 33. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
34. คณะกรรมการข้าราชการ 35. คณะกรรมการข้าราชการศาล 36. คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
37. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 38. คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน 39. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
40. คณะกรรมการป้องกันปราบปราม 41. คณะกรรมการฟื้นฟู 42. คณะกรรมการมาตรฐานสินค้า
43. คณะกรรมการอำนวยการ 44. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ 45. ท่าเรือแหลมฉบัง
46. ที่ประชุมใหญ่ตุลาการ 47. ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 48. เทศบาลเมือง
49. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 50. ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 51. วุฒิสภา
52. ศาลรัฐธรรมนูญ 53. สภาวิศวกร 54. สำนักงานกลางทะเบียน
55. สำนักงานคณะกรรมการกลาง 56. สำนักงานคณะกรรมการอาหาร 57. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
58. สำนักงานประกันสังคม 59. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา 60. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโน
61. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 62. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 63. สำนักงานมาตรฐานสินค้า
64. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 65. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 66. สำนักงานศาลปกครอง
67. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ 68. สำนักนายกรัฐมนตรี 69. สำนักสวัสดิการสังคม
70. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 71.   72.  
1.ระเบียบ ก.พ.ร. Top
1. ระเบียบ ก.พ.ร.ว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2547 อ่าน
2.ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี Top
1. ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยเขตการเดินเรือของเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต พ.ศ. 2546 อ่าน
3.ระเบียบกรมการขนส่งทางบก Top
1. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการชำระภาษีรถประจำปีต่างสำนักงานนอกเขตจังหวัดที่รถอยู่ใน
ความรับผิดชอบ พ.ศ.2546
อ่าน
2. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก ฉ.2 พ.ศ.2546
อ่าน
3. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการเสียภาษีรถประจำปีผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) ฉ.2 พ.ศ.2546
อ่าน
4. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการเปิดเผย ตรวจดู และขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2546 อ่าน
4.ระเบียบกรมการขนส่งทางอากาศ Top
1. ระเบียบกรมการขนส่งทางอากาศ ว่าด้วยการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการเดินอากาศ พ.ศ.2546 อ่าน
5.ระเบียบกรมการค้าภายใน Top
1. ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยเครื่องหมายบริการศูนย์จัดชั้นคุณภาพสินค้าเกษตร พ.ศ.2546 อ่าน
6.ระเบียบกรมการจัดหางาน Top
1. ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการนำคนหางานเข้ารับการอบรมก่อนไปทำงานต่างประเทศ พ.ศ.2546 อ่าน
2. ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการรับเงินเข้ากองทุนและออกบัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางาน
ไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ.2546
อ่าน
3. ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2546 อ่าน
7.ระเบียบกรมกรมทางหลวงชนบท Top
  ระเบียบกรมทางหลวงชนบท ว่าด้วยการชั่งน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาของยานพาหนะบน ทางหลวง ชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท พ.ศ.2548 อ่าน
8.ระเบียบกรมธนารักษ์ Top
1. ระเบียบกรมธนารักษ์ ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ ในการนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้ พ.ศ.2546 อ่าน
9.ระเบียบกรมปศุสัตว์ Top
1. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ.2546 อ่าน
2. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ.2546 อ่าน
3. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาต การตรวจโรคและการทำลายเชื้อโรคในการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2546
อ่าน
10.ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน Top
1. ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2546 อ่าน
11.ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า Top
1. ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยการจำแนกห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ไม่ได้ทำการค้าขายหรือประกอบการ งานแล้ว ฉ.3 พ.ศ.2546 อ่าน
12.ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ Top
1. ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 อ่าน
13.ระเบียบกรมวิชาการเกษตร Top
1. ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตราย พ.ศ.2546 อ่าน
14.ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ Top
1. ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้สิทธิครองครองที่ดินนิคมสหกรณ์เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน พ.ศ.2546 อ่าน
2. ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ.2546 อ่าน
15.ระเบียบระเบียบกรมสรรพสามิต Top
1. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอรับเงิน ชดเชยและการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2546 อ่าน
2. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการออกใบอนุญาต พ.ศ.2528 ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
3. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Markerในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ฉ.2
พ.ศ.2546
อ่าน
16.ระเบียบกรมสรรพากร Top
1. ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2546 อ่าน
17.ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน Top
1. ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
2. ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและการทดสอบการเรียนรู้ในหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ พ.ศ.2548 อ่าน
3. ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 – 2546) พ.ศ.2546 อ่าน
18.ระเบียบกระทรวงการคลัง Top
1. ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกจ่ายเงินจากคลัง ฉ.2 พ.ศ.2525 อ่าน
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกจ่ายเงินจากคลัง ฉ.7 พ.ศ.2547 อ่าน
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2520 อ่าน
4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ ฉ.3 พ.ศ.2546 อ่าน
6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2546 อ่าน
7. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546 อ่าน
8. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 อ่าน
9. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2546 อ่าน
19.ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ Top
1. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ การจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2546 พ.ศ.2546 อ่าน
2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการในการนำเข้าและการนำเข้าเพื่อการส่งออกและหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษี ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีนอกโควตาสินค้าน้ำมันปาล์ม และน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม พ.ศ.2546 อ่าน
3. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวส่งออกภายใต้โควตาภาษีไปสหภาพยุโรปสำหรับปี 2547
พ.ศ.2546
อ่าน
4. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย ฉ.7
พ.ศ.2546
อ่าน
5. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย ฉ.8
พ.ศ.2546
อ่าน
6. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกด้ายและผ้าผืนไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย ฉ.7
พ.ศ.2546
อ่าน
7. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการบริหารการส่งออกด้ายและผ้าผืนไปยังประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทย ฉ.8
พ.ศ.2546
อ่าน
8. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร ฉ.14 พ.ศ.2546 อ่าน
9. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการส่งออกและหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า สำหรับสินค้ารถยนต์ที่ส่งออกไปไต้หวัน พ.ศ.2546 อ่าน
10. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้ากระเทียม ปี 2546 พ.ศ.2546 อ่าน
11. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้ากากถั่วเหลือง ปี 2546 พ.ศ.2546 อ่าน
12. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าข้าวปี 2547 พ.ศ.2546 อ่าน
13. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2546 พ.ศ.2546 อ่าน
14. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าชา ปี 2546 พ.ศ.2546 อ่าน
15. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้านมผงขาดมันเนย ปี 2546 ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
16. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้านมผงขาดมันเนย ปี 2546 ฉ.3 พ.ศ.2546 อ่าน
17. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์กาแฟประจำปี 2546 พ.ศ.2546 อ่าน
18. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าพริกไทย ปี 2546 พ.ศ.2546 อ่าน
19. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าเมล็ดกาแฟประจำปี 2546 พ.ศ.2546 อ่าน
20. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2546 ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
21. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2546 พ.ศ.2546 อ่าน
22. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าลำไยแห้ง ปี 2546 พ.ศ.2546 อ่าน
23. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าหอมหัวใหญ่ ปี 2546 พ.ศ.2546 อ่าน
24. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณี ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าไหมดิบ ปี 2546 พ.ศ.2546 อ่าน
25. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร
พ.ศ.2549
อ่าน
20.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย Top
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ให้สอดคล้องกับการโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ตามพรฎ.ซึ่งออกตามพรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พ.ศ.2546 อ่าน
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การคลัง บัญชีและการพัสดุโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้า โดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 อ่าน
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 อ่าน
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 อ่าน
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2546 อ่าน
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 อ่าน
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 อ่าน
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง พ.ศ.2546 อ่าน
9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้า โดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 อ่าน
10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ พ.ศ.2546 อ่าน
11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฉ.3 พ.ศ.2541 อ่าน
12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฉ.4 พ.ศ.2541 อ่าน
13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฉ.5 พ.ศ.2541 อ่าน
14. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฉ.6 พ.ศ.2543 อ่าน
15. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฉ.7 พ.ศ.2545 อ่าน
16. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฉ.8 พ.ศ.2547 อ่าน
17. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉ.2 พ.ศ.2549 อ่าน
18. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉ.2 พ.ศ.2543 อ่าน
19. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉ.3 พ.ศ.2544 อ่าน
20. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉ.4 พ.ศ.2547 อ่าน
21. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 อ่าน
22. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 อ่าน
23. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ.2546 อ่าน
24. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉ.2 พ.ศ.2548 อ่าน
25. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 อ่าน
26. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉ.2 พ.ศ.2543 อ่าน
27. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 อ่าน
28. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 อ่าน
29. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ.2547 อ่าน
30. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 อ่าน
31. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2547 อ่าน
32. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 อ่าน
33. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 อ่าน
34. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 อ่าน
35. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉ.4 2541 อ่าน
36. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉ.5 2541 อ่าน
37. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉ.6 2548 อ่าน
38. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ประธานองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฉ.2 พ.ศ.2548
อ่าน
39. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ประธานองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2547
อ่าน
40. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2540 อ่าน
41. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับโภชนาการ และอาหารกลางวันของโรเรียนในสังกัดหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น ฉ.2 พ.ศ.2541 อ่าน
42. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉ.2 พ.ศ.2549 อ่าน
43. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 อ่าน
44. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉ.2 พ.ศ.2541 อ่าน
45. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉ.3 พ.ศ.2549 อ่าน
46. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 อ่าน
47. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 อ่าน
48. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547 อ่าน
49. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547 อ่าน
21.ระเบียบกระทรวงยุติธรรม Top
1. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายสมุดบัญชี ดวงตรา เอกสาร และสำนวนในกรมบังคับคดี ฉ.3 พ.ศ.2544 อ่าน
2. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายสมุดบัญชี ดวงตรา เอกสาร และสำนวนในกรมบังคับคดี ฉ.4 พ.ศ.2546 อ่าน
3. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
4. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการขอและรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2543 อ่าน
5. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์ให้ไป ชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉ.21 พ.ศ.2542 ม.7 พ.ศ.2543 อ่าน
6. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ม.150 พ.ศ.2543 อ่าน
7. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนแก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ที่เข้าร่วมในการร้องทุกข์ การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง และการพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ม.12ทวิ อ่าน
8. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้ในชั้นสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ม.134ทวิ พ.ศ.2543 อ่าน
9. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการตอบขอบคุณกรณีการบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือสละแรงงานเพื่อการกุศล
พ.ศ.2547
อ่าน
10. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี ฉ.10 พ.ศ.2544 อ่าน
11. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี ฉ.9 พ.ศ.2544 อ่าน
12. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการบังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชี (ฉบับวันที่ 6) พ.ศ.2544 อ่าน
13. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการปกครองและการปฏิบัติราชการของ สำนักงานบังคับคดีในส่วนภูมิภาค พ.ศ.2544 อ่าน
14. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2547 อ่าน
15. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินสำนักงานบังคับคดี และวางทรัพย์ภูมิภาคและสำนักงานบังคับคดีจังหวัด ฉ.2 พ.ศ.2544 อ่าน
16. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการวางทรัพย์ สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี ฉ.2 พ.ศ.2542 อ่าน
17. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการวางทรัพย์ สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี ฉ.3 พ.ศ.2544 อ่าน
18. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ.2546 อ่าน
22.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ Top
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาและประเภทศิลปศึกษา หลักสูตรของโรงเรียน พ.ศ.2546 อ่าน
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ.2548
อ่าน
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา พ.ศ.2546 อ่าน
4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548 อ่าน
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 อ่าน
6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการ และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 อ่าน
23.ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข Top
1. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะ ของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด พ.ศ.2546 อ่าน
2. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยหรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2545 อ่าน
3. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งทางราชการ เทศบาล สุขาภิบาล หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแล้ว ฉ.5 พ.ศ.2518 อ่าน
4. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งทางราชการ เทศบาล สุขาภิบาล หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแล้ว ฉ.6 พ.ศ.2523 อ่าน
5. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งทางราชการ เทศบาล สุขาภิบาล หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแล้ว ฉ.7 พ.ศ.2526 อ่าน
6. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งทางราชการ เทศบาล สุขาภิบาล หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแล้ว ฉ.8 พ.ศ.2528 อ่าน
7. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กระทำการประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2545 อ่าน
8. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกล่าวหากล่าวโทษหรือสอบสวนผู้ประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ.2546
อ่าน
24.ระเบียบกรุงเทพมหานคร Top
1. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี พ.ศ.2546 อ่าน
2. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน ฉ.2
พ.ศ.2532
อ่าน
3. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน ฉ.3
พ.ศ.2533
อ่าน
4. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน ฉ.4
พ.ศ.2534
อ่าน
5. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน ฉ.5
พ.ศ.2540
อ่าน
6. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน ฉ.6
พ.ศ.2540
อ่าน
7. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน ฉ.7
พ.ศ.2541
อ่าน
8. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน ฉ.8
พ.ศ.2544
อ่าน
9. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน ฉ.9
พ.ศ.2548
อ่าน
10. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน
พ.ศ.2530
อ่าน
11. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2546
อ่าน
25.ระเบียบการเคหะแห่งชาติ Top
1. ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเคหะชุมชน ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
2. ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สถานที่ของการเคหะแห่งชาติเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2546 อ่าน
3. ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการให้บุคคลอื่นลงทุนในที่ดินในความครอบครองของการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2546 อ่าน
4. ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการอนุญาตให้รถโดยสารและรถจักรยานยนต์รับจ้างรับ – ส่งในเคหะชุมชน
พ.ศ.2546
อ่าน
26.ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย Top
1. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2546 อ่าน
2. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
27.ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Top
1. ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉ.138 ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาคำขอต่างๆ ในเรื่องการใช้ที่ดินการก่อสร้างอาคาร และการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ.2546 อ่าน
28.ระเบียบการประปานครหลวง Top
1. ระเบียบการประปานครหลวง ฉ.55 ว่าด้วยตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ พ.ศ.2546 อ่าน
2. ระเบียบการประปานครหลวง ฉ.56 ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของการประปานครหลวงเพื่อประชาชน พ.ศ.2546 อ่าน
29.ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย Top
1. ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเครื่องหมายแสดงแนวเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า และเครื่องหมายแสดงแนวเขตระบบรถไฟฟ้าตามพรบ. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 พ.ศ.2546 อ่าน
30.ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด Top
1. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฉ.3 พ.ศ.2548 อ่าน
2. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฉ.4 พ.ศ.2548 อ่าน
31.ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Top
1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
2. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2546 อ่าน
32.ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชุนเมืองแห่งชาติ Top
1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชุนเมืองแห่งชาติ ฉ.11 ว่าด้วยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ.2549 อ่าน
33.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง Top
1. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และการแต่งตั้งพนักงานการเลือกตั้งอาวุโส พ.ศ.2549 ข้อมูล
2. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉ.2
พ.ศ.2547
อ่าน
3. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉ.3
พ.ศ.2548
อ่าน
4. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 อ่าน
5. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเงินและการบัญชีขององค์การเอกชนที่ได้รับอนุมัติโครงการตรวจสอบ
การเลือกตั้ง ฉ.2 พ.ศ.2546
อ่าน
6. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2547 อ่าน
7. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และค่าที่พักของบุคคลผู้สนับสนุน
การเลือกตั้ง พ.ศ.2546
ข้อมูล
8. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะของอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด อดีตกรรมการหรืออนุกรรมการ อดีตพนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและบุคคลผู้สนับสนุนการเลือกตั้ง พ.ศ.2549 ข้อมูล
9. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2547 อ่าน
10. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง
ฉ.2 พ.ศ.2546
อ่าน
11. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการพิจารณาการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ฉ.2 พ.ศ.2549
อ่าน
12. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ฉ.10 พ.ศ.2548 อ่าน
13. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ฉ.12 พ.ศ.2549 อ่าน
14. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ฉ.13 พ.ศ.2549 ข้อมูล
15. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
16. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉ.3 พ.ศ.2548 อ่าน
17. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉ.5 พ.ศ.2549 อ่าน
18. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 อ่าน
19. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
20. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด ฉ.4 พ.ศ.2547 อ่าน
21. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด ฉ.5 พ.ศ.2548 อ่าน
22. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ฉ.10 พ.ศ.2547 อ่าน
23. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ฉ.11 พ.ศ.2548 อ่าน
24. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยเครื่องแบบกรรมการการเลือกตั้ง พนักงานและลูกจ้าง ฉ.4 พ.ศ.2547 อ่าน
25. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2547 อ่าน
26. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีพิจารณาการคัดค้านการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 อ่าน
34.ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง Top
1. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2548 อ่าน
2. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงิน ฉ.3 พ.ศ.2547 ข้อมูล
3. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานศาลปกครอง ฉ.3 พ.ศ.2549 ข้อมูล
4. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการ ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
5. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ฉ.2 พ.ศ.2549 ข้อมูล
6. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
7. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานศาลปกครอง ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
8. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานศาลปกครอง ฉ.4 พ.ศ.2548 อ่าน
9. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานศาลปกครอง ฉ.5 พ.ศ.2549 อ่าน
10. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยรถราชการ ฉ.3 พ.ศ.2548 อ่าน
35.ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม Top
1. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2546 อ่าน
36.ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช Top
1. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ว่าด้วยการบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุน พ.ศ.2546 อ่าน
37.ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน Top
1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ฉ.2 พ.ศ.2548
ข้อมูล
2. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2549 ข้อมูล
3. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการใช้เงินราชการลับของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2549 ข้อมูล
4. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ฉ.3
พ.ศ.2547
อ่าน
5. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เลขานุการประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เลขานุการกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ฉ.2 พ.ศ.2549 อ่าน
6. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2546 อ่าน
7. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ.. อ่าน
8. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ฉ.2 พ.ศ.2549 ข้อมูล
9. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2549 ข้อมูล
10. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
จ.เสี่ยงภัย พ.ศ.2548
ข้อมูล
11. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 อ่าน
12. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการยกเลิกตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2548 ข้อมูล
13. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน ฉ.2 พ.ศ.2548 อ่าน
14. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการให้ทุนข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไปศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศ พ.ศ.2547 อ่าน
15. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
16. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ.2548
อ่าน
17. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ.2548
อ่าน
18. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยบัตรประจำตัวที่ปรึกษาประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เลขานุการประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เลขานุการกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เลขานุการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2549 ข้อมูล
19. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันสุขภาพของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ฉ.2 พ.ศ.2549 ข้อมูล
20. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยรถราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
21. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยรถราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ฉ.3 พ.ศ.2548 ข้อมูล
22. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยรถราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2546 อ่าน
23. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
24. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ฉ.4 พ.ศ.2547 อ่าน
25. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ฉ.5 พ.ศ.2548 อ่าน
26. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2543 ข้อมูล
38.ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน Top
1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฉ.3 พ.ศ.2546 อ่าน
2. ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัด ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
39.ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม Top
1. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 พ.ศ.2548 อ่าน
2. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พากษา ฉ.4 พ.ศ.2548 ข้อมูล
3. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
4. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ฉ.3 พ.ศ.2548 อ่าน
5. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ฉ.4 พ.ศ.2548 ข้อมูล
6. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัครและการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
7. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัครและการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ฉ.3 พ.ศ.2548 ข้อมูล
8. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยกำหนดการประกอบวิชาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
9. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ฉ.6 พ.ศ.2549 ข้อมูล
10. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ฉ.7 พ.ศ.2549 ข้อมูล
11. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้งและการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
12. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้งและการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
13. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้งและการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ฉ.4 พ.ศ.2548 ข้อมูล
14. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้งและการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ฉ.5 พ.ศ.2548 ข้อมูล
15. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งและการออกจากราชการของดะโต๊ะ.. ข้อมูล
16. ระเบียบคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2543 อ่าน
17. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำและใช้เครื่องหมายราชการสำนักงานศาลยุติธรรม.. อ่าน
40.ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ Top
1. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2547 อ่าน
2. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงิน ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
3. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2547 อ่าน
4. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการป้องกัน.. อ่าน
5. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2547 อ่าน
6. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้เงินราชการลับ พ.ศ.2547 อ่าน
7. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้เงินราชการลับ พ.ศ.2549 ข้อมูล
8. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2546 อ่าน
9. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการป้องกัน.. อ่าน
10. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป การแบ่งส่วนราชการ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่น รวมทั้งการกำหนดตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ฉ.2 พ.ศ.2549 ข้อมูล
11. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไต่สวน ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
12. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไต่สวน พ.ศ.2547 อ่าน
13. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการประกันภัยรถยนต์ราชการของสำนักงาน
ป.ป.ช. พ.ศ.2547
อ่าน
14. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2547 อ่าน
15. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2546 อ่าน
16. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพของลูกจ้างสำนักงาน ป.ป.ช. ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
17. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2549 ข้อมูล
41.ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด Top
1. ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดการควบคุมตัวและการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2546 อ่าน
2. ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ.2546 อ่าน
42.ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ Top
1. ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ว่าด้วยการดำเนินการแจ้ง (Notification) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าในด้านสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก พ.ศ.2546 อ่าน
43.ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการ Top
1. ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการ จัดระบบศูนย์ราชการว่าด้วยการบริหารศูนย์ราชการ ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
44.ระเบียบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ Top
1. ระเบียบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการประจำประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2549 ข้อมูล
2. ระเบียบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาประจำประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2549 ข้อมูล
3. ระเบียบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2549 ข้อมูล
4. ระเบียบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการแต่งตั้งเลขานุการประจำประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รองประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2549 อ่าน
5. ระเบียบคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการรักษาระเบียบและความเรียบร้อยในที่ทำการหรือบริเวณที่ทำการคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และการเข้าฟังการไต่สวนของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2549 ข้อมูล
45.ระเบียบท่าเรือแหลมฉบัง Top
1. ระเบียบท่าเรือแหลมฉบัง ว่าด้วยการออกบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกในเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ.2546 อ่าน
46.ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการ Top
1. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการ ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฉ.3
พ.ศ.2548
อ่าน
2. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการ ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฉ.4
พ.ศ.2548
อ่าน
47.ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา Top
1. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยข้ออุทธรณ์ในคดีล้มละลายที่ไม่สมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา พ.ศ.2547 อ่าน
2. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลาย
พ.ศ.2547
อ่าน
3. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลายส่วนที่เกี่ยวกับคดีอาญา
พ.ศ.2549
ข้อมูล
4. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยข้ออุทธรณ์ในคดีล้มละลายที่ไม่สมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา พ.ศ.2547 อ่าน
5. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจของเลขาธิการในกิจการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก พ.ศ.2549 อ่าน
6. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฉ.4 พ.ศ.2549 อ่าน
7. ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ฉ.4 พ.ศ.2549
อ่าน
48.ระเบียบเทศบาลเมือง Top
1. ระเบียบเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองชัยนาท ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2546 อ่าน
2. ระเบียบเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองชัยนาท ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2546 อ่าน
3. ระเบียบเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองท่าข้าม ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
พ.ศ.2546
อ่าน
49.ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา Top
1. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา และเลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ฉ.3 พ.ศ.2548 ข้อมูล
2. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาและเลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน.. อ่าน
3. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ.2546 อ่าน
4. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.3 พ.ศ.2546 อ่าน
5. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา.. ข้อมูล
6. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ว่าด้วยประโยชน์ตอบแทนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.3 พ.ศ.2546 อ่าน
50.ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม Top
1. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ.2546 อ่าน
2. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการคุ้มครองและค่าตอบแทนพยานในคดีอาญา พ.ศ.2548 ข้อมูล
3. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญ.. อ่าน
4. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้เชี่ยวชาญประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญ.. อ่าน
5. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
6. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว ฉ.3 พ.ศ.2547 อ่าน
7. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว พ.ศ.2548 อ่าน
8. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
9. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฉ.2
พ.ศ.2547
ข้อมูล
10. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เงินสมนาคุณผลงาน ทางวิชาการ.. ข้อมูล
11. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติต่อพยาน พ.ศ.2548 ข้อมูล
12. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยผู้ทรงคุณวุฒิประจำศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2547 ข้อมูล
13. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฉ.5 พ.ศ.2547 ข้อมูล
14. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ.. ข้อมูล
51.ระเบียบวุฒิสภา Top
1. ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการลาประชุมของสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2546 อ่าน
52.ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ Top
1. ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการประจำประธานศาล รัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ฉ.2 พ.ศ.2549 อ่าน
2. ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญ.. อ่าน
3. ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้เชี่ยวชาญ ประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ฉ.3 พ.ศ.2549 ข้อมูล
4. ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้เชี่ยวชาญประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ฉ.2 พ.ศ.2549 อ่าน
5. ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้เชี่ยวชาญประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญ.. อ่าน
6. ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
7. ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฉ.2 พ.ศ.2547 ข้อมูล
8. ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เงินสมนาคุณผลงานทางวิชาการและบทความทางวิชาการ พ.ศ.2547 ข้อมูล
9. ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ทรงคุณวุฒิประจำศาลรัฐธรรมนูญ ฉ.2 พ.ศ.2548 ข้อมูล
10. ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยผู้ทรงคุณวุฒิประจำศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2547 ข้อมูล
11. ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2548 อ่าน
12. ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฉ.4 พ.ศ.2546 อ่าน
13. ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฉ.5 พ.ศ.2547 ข้อมูล
14. ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ฉ.6 พ.ศ.2549 ข้อมูล
15. ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการและค่าตอบแทนบุคคล ฉ.2 พ.ศ.2548 อ่าน
16. ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการและค่าตอบแทนบุคคล พ.ศ.2547 ข้อมูล
53.ระเบียบสภาวิศวกร Top
1. ระเบียบสภาวิศวกร ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2546 อ่าน
54.ระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนราษฎร Top
1. ระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.14 2529 อ่าน
55.ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลาง Top
1. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยขั้นตอน วิธีการและอัตราการเปรียบเทียบ
พ.ศ.2546
อ่าน
56.ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Top
1. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
57.ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ Top
1. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของข้าราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ.2547 อ่าน
2. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยกำหนดแนวปฎิบัติการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2548 อ่าน
3. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภท
การ ตรวจลงตรา
อ่าน
58.ระเบียบสำนักงานประกันสังคม Top
1. ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง พ.ศ.2546 อ่าน
59.ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Top
1. ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉ.2
พ.ศ.2546
อ่าน
2. ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2546
อ่าน
60.ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Top
1. ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ.2546
อ่าน
61.ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน Top
1. ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2546 อ่าน
2. ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2546 อ่าน
62.ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม Top
1. ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
63.ระเบียบสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ Top
1. ระเบียบสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ว่าด้วยการยอมรับความสามารถของหน่วยตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร พ.ศ. 2546 อ่าน
64.ระเบียบสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี Top
1. ระเบียบสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2546 อ่าน
2. ระเบียบสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
3. ระเบียบสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉ.3 พ.ศ.2546 อ่าน
65.ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา Top
1. ระเบียบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2546 อ่าน
66.ระเบียบสำนักงานศาลปกครอง Top
1. ระเบียบสำนักงานศาลปกครอง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครอง ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
2. ระเบียบสำนักงานศาลปกครอง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครอง ฉ.3 พ.ศ.2548 ข้อมูล
67.ระเบียบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน Top
1. ระเบียบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้วยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ.2546 อ่าน
68.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี Top
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีบางฉบับ พ.ศ. 2546 อ่าน
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พ.ศ.2546 อ่าน
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พ.ศ.2546 อ่าน
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 อ่าน
5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด ฉ.3 พ.ศ.2546 อ่าน
6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2546 อ่าน
7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2548 อ่าน
8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พ.ศ.2532 อ่าน
9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546 อ่าน
10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิภัยแห่งชาติ พ.ศ.2548 อ่าน
11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
12. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการในสำนักงาน ก.พ.ร. พ.ศ.2546 อ่าน
13. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2532 อ่าน
14. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหาว่ากระทำความผิดอาญา พ.ศ.2544 อ่าน
15. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
16. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ฉ.3 พ.ศ.2546 อ่าน
17. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
18. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 อ่าน
19. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546 อ่าน
20. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานซึ่งมีลักษณะพิเศษ พ.ศ.2546 อ่าน
21. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ.2546
อ่าน
22. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 อ่าน
23. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544 อ่าน
24. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 อ่าน
25. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.2546 อ่าน
26. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉ.6 พ.ศ.2546 อ่าน
27. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
28. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2521 อ่าน
29. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ.2546 อ่าน
30. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉ.5 พ.ศ.2546 อ่าน
31. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า พ.ศ.2548 อ่าน
32. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
33. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.2546 อ่าน
34. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาการเมือง พ.ศ.2546 อ่าน
35. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ฉ.2 พ.ศ.2545 อ่าน
36. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ.2544 อ่าน
37. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ฉ.2 พ.ศ.2548 อ่าน
38. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 อ่าน
39. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน พ.ศ.2546 อ่าน
40. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 อ่าน
41. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ ฉ.5 พ.ศ.2541 อ่าน
42. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2546 อ่าน
69.ระเบียบสำนักสวัสดิการสังคม Top
1. ระเบียบสำนักสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการเข้ารับบริการในบ้านพักฉุกเฉิน พ.ศ.2546 อ่าน
70.ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาว์ Top
1. ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาว์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน จ.พะเยา พ.ศ.2546 อ่าน
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update