กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
:: ว่าด้วยการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานซึ่งมีลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-8

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีการมอบอำนาจของผู้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานซึ่งมีลักษณะพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กล่าวคือ เป็นส่วนราชการที่ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นกรมหรือไม่ก็ตาม แต่กฎหมายกำหนดให้มีสายการบังคับบัญชาแตกต่างไปจากส่วนราชการอื่นๆ ที่สังกัดกระทรวงเดียวกันหรือจัดอยู่ในประเภทเดียวกัน จึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการมอบอำนาจเพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานดังกล่าวมีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 (8) มาตรา 38 (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ มาตรา 38 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานซึ่งมีลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจัดให้มีการมอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา ในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แก่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามลำดับ
ข้อ 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจัดให้มีการมอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา ในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน แก่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ข้อ 5 ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีการมอบอำนาจของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 ลงมา ในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ แก่เลขาธิการ ก.พ.ร.
ข้อ 6 ในการมอบอำนาจตามความใน ข้อ 5 ให้เลขาธิการ ก.พ.ร. มีอำนาจทำการแทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องต่างๆ ในนามของสำนักงาน ก.พ.ร. ดังต่อไปนี้
6.1 การทำนิติกรรมต่างๆ ทั้งนิติกรรมทางแพ่งและสัญญาทางปกครอง
6.2 การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
6.3 การฟ้องคดีและดำเนินคดี รวมทั้งให้มีอำนาจดังต่อไปนี้ด้วย
6.3.1 เป็นผู้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ให้ถ้อยคำ ถอนคำร้องทุกข์ มอบคดีให้พนักงานสอบสวนคดี และเข้าเป็นโจทก์ร่วมในชั้นศาล
6.3.2 ดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลได้ทุกประการ รวมทั้งให้มีอำนาจดำเนินการไปในทางจำหน่ายสิทธิได้ด้วย เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรือการใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ และให้มีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นบังคับคดี มีสิทธิรับเงิน เอกสารหรือสิ่งของอื่นๆ ไปจากศาลหรือเจ้าพนักงานศาล
6.3.3 แต่งตั้งทนายความ และหรือแต่งตั้งตัวแทนช่วงดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
ข้อ 7 ในการเสนองานใดๆ หรือการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ การลาของข้าราชการหรืออื่นใด ซึ่งต้องได้รับการอนุญาต อนุมัติวินิจฉัยสั่งการหรือรับทราบจากผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ให้เลขาธิการ ก.พ.ร. เสนอนายกรัฐมนตรีหรือผู้ไดัรับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีโดยตรง
ข้อ 8 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ในกรณีมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการมอบอำนาจในเรื่องใดเพิ่มเติม ให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีลักษณะพิเศษตามระเบียบนี้รายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามความจำเป็น


:: ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2546
:: พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update