กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกรมการขนส่งทางบก
:: ว่าด้วยการชำระภาษีรถประจำปีต่างสำนักงานนอกเขตจังหวัดที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-11

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชำระภาษีรถประจำปีสำหรับรถที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของรถหรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถขอชำระภาษีประจำปีได้สะดวก รวดเร็ว อันจะส่งผลให้การจัดเก็บภาษีรถประจำปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการชำระภาษีรถประจำปีต่างสำนักงานนอกเขตจังหวัดที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสืออื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ สำนักงาน หมายความว่า ส่วนทะเบียนรถยนต์ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี
ข้อ 5 รถที่จะขอชำระภาษีประจำปีต่างสำนักงานนอกเขตจังหวัดที่รถอยู่ในความรับผิดชอบได้ต้องเป็นรถที่จดทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ในประเทศดังต่อไปนี้
5.1 รถยนต์นั่งส่วนไม่บุคคลเกิน 7 คน (รย.1)
5.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
5.2 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
5.3 รถจักรยานยนต์ (รย.12)
5.4 รถแทรกเตอร์ (รย.13)
5.5 รถบดถนน (รย.14)
5.6 รถพ่วง (รย.16)
ข้อ 6 ผู้ที่ประสงค์จะขอชำระภาษีรถประจำปีต่างสำนักงานนอกเขตจังหวัดที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ ให้แจ้งความจำนงขอดำเนินการพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
6.1 ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
6.2 หลักฐานการเอาประกันภัยตาม พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2536 (ถ้ามี)
6.3 หลักฐานการตรวจสภาพรถเฉพาะรถที่นายทะเบียนประกาศกำหนด ให้ต้องตรวจสภาพก่อนเสียภาษีรถประจำปี
ข้อ 7 ให้สำนักงานที่รับชำระภาษีแทนดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
7.1 ขั้นตอนการรับชำระภาษีรถประจำปี
(1) ตรวจสอบหลักฐานหลักฐานให้ครบถ้วน และจัดเก็บเงินค่าภาษีรถประจำปี เงินเพิ่ม และค่าธรรมเนียมใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี) พร้อมออกใบเสร็จรับเงินและเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี
(2) บันทึกรายการเสียภาษีและประทับตราข้อความชื่อย่อ และรหัสของสำนักงานที่รับชำระภาษีแทน (ถ้ามี) ตามที่กำหนดใน ข้อ 9 คร่อมระหว่างช่องรายการค่าภาษี และเงินเพิ่มลงในใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ในกรณีที่ได้ออกใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่แทนฉบับเดิมที่รายการเต็ม ให้บันทึกข้อความลงในใบคู่มือจดทะเบียนรถในช่องรายการบันทึกเจ้าหน้าที่ว่า "ออกใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่แทนฉบับเดิมที่รายการเต็ม โดย สทย./สขพ./สขจ./สขข. ................" แล้วแต่กรณี และให้รายทะเบียนลงนามกำกับพร้อมประทับตรายางชื่อสกุล
(3) จ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีและใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ขอเสียภาษี
7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายหลังรับชำระภาษีรถประจำปี
(1) จัดทำรายงานการรับชำระภาษีรถประจำปี ต่างสำนักงานนอกเขตจังหวัดที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ ตามแบบแนบท้ายแบบที่ 1 ส่งให้สำนักงานที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบและบันทึกรายการลงในต้นทะเบียนต่อไป โดยจัดเก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐานด้วย
(2) รวบรวมและนำส่งรายงานตาม ข้อ 7.2 (1) ในวันทำการแรกของสัปดาห์
ข้อ 8 ให้สำนักงานที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
8.1 รับรายงานการชำระภาษีรถประจำปีตาม ข้อ 7.2 (1) แล้วตรวจสอบความถูกต้องทันที
8.2 ปรับปรุงข้อมูลรายการภาษีในต้นทะเบียนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามที่ได้รับรายงานใน ข้อ 8.1 พร้อมทั้งบันทึก โดยเขียนชื่อย่อและรหัสสำนักงานที่รับชำระภาษีแทน (ถ้ามี) แล้วประทับตราข้อความว่า "รับชำระแทน" คร่อมระหว่างช่องรายการค่าภาษีและเงินเพิ่มลงในต้นทะเบียนแล้วให้ผู้บันทึกลงลายมือชื่อไว้ และให้นายทะเบียนลงนามกำกับพร้อมประทับตราชื่อสกุล
ในกรณีสำนักงานที่รับชำระภาษีแทน ได้ออกใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับใหม่ด้วย ให้ดำเนินการบันทึกรายการลงในต้นทะเบียนว่า "ออกใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่ เลขที่ ...........แทนฉบับเดิมที่รายการเต็ม โดย สทย./สขพ./สขจ./สขข. ................" แล้วแต่กรณี และให้นายทะเบียนลงนามกำกับพร้อมประทับตรายางชื่อสกุล
8.3 การปรับปรุงข้อมูลรายการในต้นทะเบียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ได้รับรายงานการรับชำระภาษีรถประจำปีตาม ข้อ 8.1 หรือในวันทำการรุ่งขึ้นเป็นอย่างช้า และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้างานขึ้นไปทราบทุกครั้ง
8.4 จัดเก็บรายงานการรับชำระภาษีประจำปีที่ได้รับไว้ตาม ข้อ 8.1 เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องในโอกาสต่อไป
8.5 ในกรณีตรวจสอบพบว่าจำนวนเงินที่จัดเก็บภาษีไว้มากกว่า จำนวนเงินค่าภาษีที่เจ้าของรถต้องาชำระ ให้จัดทำหนังสือแล้วให้เจ้าของทราบว่าได้มีการชำระเงินค่าภาษีไว้เกินกว่าจำนวนเงินค่าภาษีที่จะต้องจัดเก็บตามแบบแนบท้ายแบบที่ 2 เพื่อให้เจ้าของรถนำหนังสือที่ได้รับแจ้งดังกล่าวมายื่นเรื่องขอรับเงินค่าภาษีประจำปีที่ชำระไว้เกินคืนที่สำนักงานที่รถนั้น อยู่ในความรับผิดชอบ
8.6 ในกรณีตรวจสอบพบว่า จำนวนเงินที่จัดเก็บภาษีไว้น้อยกว่าจำนวนค่าภาษีที่เจ้าของรถต้องชำระ ให้จัดทำหนังสือแจ้งให้เจ้าของรถทราบว่าได้มีการชำระภาษีไว้ต่ำกว่าเงินค่าภาษีที่จะต้องจัดเก็บตามแบบแนบท้ายแบบที่ 3 พร้อมสำเนาหนังสือส่งให้สำนักงานที่รับชำระภาษีแทนเพื่อให้เร่งรัดติดตามจัดเก็บภาษีต่อไป
ข้อ 9 การกำหนดตัวอักษร ชื่อย่อและรหัสสำนักงาน ให้กำหนดดังนี้
9.1 ส่วนทะเบียนรถยนต์ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ ให้ใช้อักษรชื่อย่อตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้
ตัวอย่าง
ส่วนทะเบียนรถยนต์ ใช้ข้อความว่า "สทย. รับชำระแทน"
สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 ใช้ข้อความว่า "สขพ1. รับชำระแทน"
สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 2 ใช้ข้อความว่า "สขพ2. รับชำระแทน"
สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 3 ใช้ข้อความว่า "สขพ3. รับชำระแทน"
สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4 ใช้ข้อความว่า "สขพ4. รับชำระแทน"
9.2 สำนักงานขนส่งจังหวัด ให้ใช้ตัวอักษร 2 ตัวที่กำหนดไว้เป็นชื่อย่อของจังหวัด เว้นแต่จังหวัดใดมีสำนักงานขนส่งจังหวัดตั้งอยู่เกินกว่า 1 แห่ง ให้ใช้ตัวอักษร 2 ตัวที่กำหนดไว้เป็นชื่อย่อของจังหวัด ตามด้วยหมายเลขลำดับสำนักงานขนส่งจังหวัดที่เปิดดำเนินการตั้งแต่ลำดับแรกจนถึงลำดับสุดท้าย โดยเริ่มจากหมายเลข 1 เป็นต้นไป
ตัวอย่าง
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ใช้ข้อความว่า "ปท. รับชำระแทน"
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ใช้ข้อความว่า "ชร. รับชำระแทน"
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 ใช้ข้อความว่า "พล.1 รับชำระแทน"
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 ใช้ข้อความว่า "พล.2 รับชำระแทน"
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 ใช้ข้อความว่า "ชม.1 รับชำระแทน"
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 ใช้ข้อความว่า "ชม.2 รับชำระแทน"
9.3 กรณีสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ให้ใช้ตัวอักษร 2 ตัว ที่กำหนดไว้เป็นชื่อย่อของจังหวัดตามด้วยวงเล็บ "( )" ซึ่งระบุหมายเลขลำดับสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่เปิดดำเนินการตั้งแต่ลำดับแรกจนถึงลำดับสุดท้าย โดยเริ่มจากหมายเลข 1 เป็นต้นไป
ตัวอย่าง
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปากช่อง ใช้ข้อความว่า "นม.(1) รับชำระแทน"
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอบัวใหญ่ ใช้ข้อความว่า "นม.(2) รับชำระแทน"
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอสี่คิ้ว ใช้ข้อความว่า "นม.(3) รับชำระแทน"
ข้อ 10 ให้สำนักงานมีคำสั่งกำหนดตัวบุคคลผู้รับผิดชอบในการควบคุมตรวจสอบ และติดตามการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวทั้งในระบบคอมพิวเตอร์และเอกสารต้นทะเบียน โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้การปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ข้อ 11 ให้รองอธิบดี (ฝ่ายปฏิบัติการ) กรมการขนส่งทางบก รักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: ปิยะพันธ์ จัมปาสุต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update