กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกรมการขนส่งทางบก
:: ว่าด้วยการเสียภาษีรถประจำปีผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-11

ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการเสียภาษีรถประจำปีผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ไว้แล้ว นั้น
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีประจำปีผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ รถยนตร์ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ รถยนตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 และ มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ รถยนตร์ พ.ศ. 2522 อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการเสียภาษีรถประจำปีผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดและแย้งกับที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 แห่ง ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการเสียภาษีรถประจำปีผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"ธ.ก.ส." หมายความว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
"หน่วยงานกรมการขนส่งทางบก" หมายความว่า สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ แล้วแต่กรณี"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 5 แห่ง ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการเสียภาษีรถประจำปีผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 5 รถที่จะเสียภาษีประจำปีผ่าน ธ.ก.ส. ต้องเป็นรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ โดยเป็นรถที่ไม่มีภาษีค้างชำระ หรือมีภาษีค้างชำระไม่เกิน 1 ปี หรือมีภาษีค้างชำระเกิน 1 ปี ที่นายทะเบียนได้ประกาศยกเว้นการตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปีในประเภท ดังต่อไปนี้
5.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
5.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
5.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
5.4 รถจักรยานยนต์ (รย.12)"
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 6.1 แห่ง ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการเสียภาษีรถประจำปีผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"6.1 ยื่นเสียภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันครบกำหนดเสียภาษี เว้นแต่รถที่มีภาษีค้างชำระให้ยื่นได้ทันที"
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 8 และ ข้อ 9 แห่ง ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการเสียภาษีรถประจำปีผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 8 ในส่วนกลางให้สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถรับเรื่องการเสียภาษีรถประจำปีผ่าน ธ.ก.ส. สำหรับรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด
สำหรับการดำเนินการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถสำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาแล้วแต่กรณี รับเรื่องการเสียภาษีรถประจำปีจาก ธ.ก.ส. แล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้
8.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน จำนวนเงิน ค่าภาษีรถ เงินเพิ่ม และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) กับแบบรายงานการชำระภาษีรถที่ ธ.ก.ส. นำส่งทั้งต้นฉบับและสำเนา
8.2 จัดทำบันทึกแจ้งผลการตรวจสอบ พร้อมกรอกรายละเอียดตามรายการลงในต้นฉบับ และสำเนาแบบรายงานการชำระภาษีผ่าน ธ.ก.ส. แล้วส่งคืนสำเนาให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก
8.3 ออกใบเสร็จรับเงินค่าภาษี เงินเพิ่ม และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) และให้ประทับตราข้อความว่า "ผ่าน ธ.ก.ส. ตามใบรับฝากเงิน ลงวันที่……….เดือน…………………พ.ศ. ………." ไว้ตอนล่างของใบเสร็จรับเงินในตำแหน่งก่อนชื่อผู้รับเงินพร้อมทั้งเติมข้อความให้ครบถ้วน
8.4 ออกเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีและบันทึกรายการเสียภาษี ดังนี้
(1) ให้บันทึกวันที่เสียภาษีตามวันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
(2) ประทับตราข้อความด้วยตัวอักษรขนาดจิ๋วว่า "ผ่าน ธ.ก.ส." กำกับรายการเสียภาษีไว้ด้วย
(3) ในส่วนกลาง เมื่อสำนักมาตรฐานงานทะเบียน และภาษีรถรับชำระภาษีประจำปีรถที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่แล้ว ให้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดการบันทึกรายการเสียภาษีจัดส่งให้สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่นั้น ดำเนินการบันทึกรายการเสียภาษีลงในต้นทะเบียน
8.5 รวบรวมเรื่องการรับชำระภาษีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี ใบเสร็จรับเงิน และหนังสือแจ้งเจ้าของรถกรณีชำระภาษีไว้มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนเงินที่ต้องจัดเก็บจริงตาม ข้อ 12 และ ข้อ 13 หรือหนังสือแจ้งเจ้าของรถกรณีหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตาม ข้อ 14 ส่งให้พนักงาน ธ.ก.ส. ที่มารับเรื่องคืนเพื่อดำเนินการจัดส่งให้เจ้าของรถต่อไป
8.6 ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีให้ตรงกับจำนวนเงิน ในแบบรายงานการรับชำระภาษีผ่าน ธ.ก.ส. ที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบไว้แล้วใน ข้อ 8.2 และสำหรับในส่วนกลางเมื่อสิ้นวันทำการให้จัดส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแบบรายงานการรับชำระภาษีต้นฉบับและแบบรายงานสรุปการรับเงินประจำวันให้กองคลัง
8.7 สำหรับสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ให้จัดส่งหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีสำนักงานขนส่งจังหวัด ภายในวันทำการแรกของสัปดาห์ถัดไป"
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 13 แห่ง ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการเสียภาษีรถประจำปีผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 13 ในกรณีที่ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว แต่ภายหลังตรวจสอบพบว่าจำนวนเงินในหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีน้อยกว่า จำนวนเงินค่าภาษีรถที่เจ้าของรถต้องชำระ ให้หน่วยงานกรมการขนส่งทางบกที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบมีหนังสือแจ้งเจ้าของรถผ่าน ธ.ก.ส. (ต้นทาง) ในทันทีที่ตรวจสอบพบ (ตามแบบเอกสารแนบ 4) เพื่อให้ ธ.ก.ส. ติดตามเรียกเก็บ และชำระค่าภาษีเพิ่มเติมให้ครบถ้วน โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเพิ่มเติมและนำหลักฐาน ได้แก่ สำเนาใบรับฝากเงิน (PAY - IN) ที่ชำระเพิ่มเติมเป็นรายคันและหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีมายื่นแสดง พร้อมทั้งแบบรายงานการรับชำระภาษีผ่าน ธ.ก.ส. แล้วจึงดำเนินการรับชำระภาษีตาม ข้อ 8 ต่อไป"
ข้อ 9 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 15 แห่ง ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการเสียภาษีรถประจำปีผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 15 ในกรณีที่ ธ.ก.ส. ได้รับเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จตาม ข้อ 8.5 แล้ว หากเอกสารของเจ้าของรถดังกล่าวเกิดการชำรุดหรือสูญหาย ให้ ธ.ก.ส. หรือพนักงาน ธ.ก.ส. ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเพื่อขอให้ออกเอกสารหลักฐานให้ใหม่ ตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดต่อไป"
ข้อ 10 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 17 วรรคสอง แห่ง ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการเสียภาษีรถประจำปีผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"กรม ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน หัวหน้าฝ่ายรถยนต์นั่งเกิน 7 คน และรถบรรทุก หัวหน้าฝ่ายรถจักรยานยนต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดและหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา"
ข้อ 11 ให้รองอธิบดี (ฝ่ายปฏิบัติการ) กรมการขนส่งทางบกรักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2546
:: ปิยะพันธ์ จัมปาสุต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update