กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบกรมการค้าภายใน
ว่าด้วยเครื่องหมายบริการศูนย์จัดชั้นคุณภาพสินค้าเกษตร พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-4
:: หมวด1 การขออนุญาตใช้เครื่องหมายบริการ ข้อ 5-6
:: หมวด2 การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการ ข้อ 7-9
:: หมวด3 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายบริการ ข้อ 10-12
:: หมวด4 สิทธิและหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาต ข้อ 13-15
:: หมวด5 การเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการ ข้อ 16-17
 
 
 
:: ระเบียบกรมการค้าภายใน
:: ว่าด้วยเครื่องหมายบริการศูนย์จัดชั้นคุณภาพสินค้าเกษตร พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-17ด้วยกรมการค้าภายในได้ส่งเสริม ให้มีการจัดตั้งศูนย์จัดชั้นคุณภาพสินค้าเกษตร(Agricultural Grading Quality Center: AGQC) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรให้เป็นที่เชื่อถือ และยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยคัดเลือกตลาดกลางสินค้าเกษตร ที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมการค้าภายในที่มีความพร้อม และมีศักยภาพในการให้บริการคัดแยกคุณภาพสินค้า ตรวจสอบสารพิษสารตกค้าง ตรวจสอบโรคพืชและแมลง บรรจุหีบห่อ และเก็บรักษาคุณภาพสินค้า ให้เป็นผู้ดำเนินการให้บริการภายใต้เครื่องหมายบริหารที่กรมการค้าภายในได้จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมการค้าภายในจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยเครื่องหมายบริการศูนย์จัดชั้นคุณภาพสินค้าเกษตร พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"เครื่องหมายบริการ" หมายความว่า เครื่องหมายบริการ ซึ่งกรมการค้าภายในได้จดทะเบียนไว้ตาม พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
"ศูนย์" หมายความว่า ศูนย์จัดชั้นคุณภาพสินค้าเกษตร (Agricultural Grading Quality Center : AGQC) ซึ่งจัดตั้งขึ้น ณ ตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน
"ผู้ได้รับอนุญาต" หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการของกรมการค้าภายใน
"สัญญาอนุญาต" หมายความว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการของกรมการค้าภายใน
"บริการ" หมายความว่า บริการคัดแยกคุณภาพ ตรวจสอบสารพิษสารตกค้างตรวจสอบโรคพืชและแมลง บรรจุหีบห่อ และเก็บรักษาสินค้าเกษตรทุกประเภทให้แก่ผู้อื่น รวมทั้งบริการอื่นใดในลักษณะเดียวกันโดยมีค่าตอบแทน หรือไม่มีค่าตอบแทนก็ตาม
"นายทะเบียน" หมายความว่า นายทะเบียนตาม พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

:: หมวด 1 การขออนุญาตใช้เครื่องหมายบริการ
ข้อ 5 คุณสมบัติของผู้ขอ
5.1 เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน
5.2 ได้ผ่านการคัดเลือก และได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมการค้าภายในให้จัดตั้งเป็นศูนย์แล้ว
ข้อ 6 ผู้ขออนุญาตต้องยื่นคำขออนุญาตใช้เครื่องหมายบริการตามแบบที่กรมการค้าภายในกำหนด โดยผู้ขอที่มีตลาดกลางตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอ ณ กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด กรมการค้าภายใน ผู้ขอที่มีตลาดกลางตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่นให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแห่งท้องที่นั้นพร้อมเอกสารประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้
6.1 สำเนาหนังสือรับรองการเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน
6.2 สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือสำเนาใบสำคัญแสดงการจะทะเบียนสหกรณ์ หรือสำเนาใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ
6.4 หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)

:: หมวด 2 การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการ
ข้อ 7 กรณีสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเป็นผู้รับคำขอ ให้สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรวจสอบคำขอ และเอกสารประกอบคำขอให้ครบถ้วนแล้วส่งกองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด กรมการค้าภายในดำเนินการต่อไป ภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับคำขอครบถ้วน
ข้อ 8 ผู้ขอที่ผ่านการพิจารณาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการต้องติดต่อกองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด กรมการค้าภายใน เพื่อทำสัญญาอนุญาตตามแบบที่กรมการค้าภายในกำหนด และยื่นคำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตต่อนายทะเบียนภายใน 45 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมการค้าภายใน
ข้อ 9 ผู้ได้รับอนุญาตและกรมการค้าภายในต้องยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมแนบสัญญาอนุญาต ให้ใช้เครื่องหมายบริการที่ลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายและเอกสารประกอบคำขอต่อนายทะเบียน
ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
ผู้ได้รับอนุญาตจะได้รับหนังสืออนุญาต ให้ใช้เครื่องหมายบริการจากอธิบดีกรมการค้าภายใน

:: หมวด 3 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายบริการ
ข้อ 10 ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่โอนสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้แก่บุคคลภายนอก หรืออนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายบริการอีกทอดหนึ่ง
ข้อ 11 ผู้ได้รับอนุญาตต้องใช้เครื่องหมายบริการในกิจการบริการของศูนย์ ตามที่ได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในเท่านั้น
ข้อ 12 สัญญาอนุญาตให้มีระยะเวลาตามที่กรมการค้าภายในกำหนด หากผู้ได้รับอนุญาตมีความประสงค์จะใช้เครื่องหมายบริการต่อไป ให้ยื่นคำขอทำสัญญาอนุญาตฉบับใหม่ และยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน ก่อนวันสิ้นอายุสัญญาอนุญาต
การยื่นคำขอทำสัญญาอนุญาตฉบับใหม่ให้ยื่น ณ สถานที่ตาม ข้อ 6 แล้วแต่กรณี

:: หมวด 4 สิทธิและหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาต
ข้อ 13 ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายบริการตลอดอายุการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการ
ข้อ 14 ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิที่จะได้รับการประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องหมายบริการ รวมทั้งได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องจากทางราชการ
ข้อ 15 ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
15.1 ให้บริการหรือจัดให้มีบริการคัดแยกคุณภาพ ตรวจสอบสารพิษสารตกค้าง ตรวจสอบโรคพืชและแมลงบรรจุหีบห่อและเก็บรักษาคุณภาพสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานของสินค้าแต่ละประเภท
การตรวจสอบสารพิษสารตกค้าง การตรวจสอบโรคพืชและแมลงให้เป็นไป ตามมาตรฐานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด
15.2 จัดทำป้ายเครื่องหมายบริการและดำเนินการ ดังนี้
15.2.1 แสดงป้ายเครื่องหมายบริการไว้ ณ ที่ทำการศูนย์ให้เห็นได้ชัดเจน
15.2.2 ติดหรือปิดเครื่องหมายบริการที่ภาชนะบรรจุหีบห่อ หรือที่ตัวสินค้าที่ผ่านการบริการจากศูนย์
15.3 จัดทำป้ายแสดงอัตราค่าบริการไว้ ณ สถานที่ที่ให้บริการภายในศูนย์ในลักษณะเปิดเผยเห็นได้ชัดเจน และเก็บค่าบริการในอัตราที่ไม่สูงกว่าอัตราที่ได้แสดงไว้นั้น
สำหรับอัตราค่าบริการตามวรรคแรกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
15.3.1 อัตราค่าบริการตรวจสอบสารพิษสารตกค้าง และอัตราค่าบริการตรวจโรคพืช และแมลงต้องไม่สูงกว่าอัตราที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด
15.3.2 อัตราค่าบริการอื่นๆ ต้องไม่สูงกว่าอัตราค่าบริการของผู้ประกอบการทั่วไปในประเภทเดียวกัน โดยความเห็นชอบจากกรมการค้าภายใน
หากผู้ได้รับอนุญาตมีความประสงค์จะตั้ง หรือปรับอัตราค่าบริการตาม ข้อ 15.3.2 ต้องยื่นคำขอตั้งหรือปรับอัตราค่าบริการพร้อมเหตุผล ให้กรมการค้าภายในพิจรณาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการตั้งหรือปรับอัตราค่าบริการ ณ สถานที่ตาม ข้อ 6 แล้วแต่กรณี และเมื่อได้นับความเห็นชอบจากกรมการค้าภายในแล้ว จึงจะเก็บค่าบริการในอัตราที่ได้รับความเห็นชอบได้
15.4 ยินยอมและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน หรือผู้ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสอบการใช้เครื่องหมายบริการและการให้บริการในเวลาทำการของศูนย์
15.5 ต้องแสดงหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ชัดเจน ณ ที่ทำการศูนย์
กรณีหนังสืออนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลายให้แจ้งต่อกรมการค้าภายในเพื่อขอรับใบแทนหนังสืออนุญาต ณ สถานที่ตาม ข้อ 6 แล้วแต่กรณีภายใน 30 วันนับแต่วันที่รู้ถึงการสูญหายหรือถูกทำลาย

:: หมวด 5 การเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการ
ข้อ 16 กรมการค้าภายในมีสิทธิเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
16.1 เมื่อผู้ได้รับอนุญาตเพิกถอนการเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตร ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน หรือถูกเพิกถอนจากการเป็นศูนย์
16.2 เมื่อผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามสัญญาอนุญาต และกรมการค้าภายในได้มีหนังสือแจ้งเตือนแล้วและผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด
16.3 เมื่อผู้ได้รับอนุญาตหยุดการให้บริการ โดยไม่มีเหตุอันสมควรและกรมการค้าภายในได้มีหนังสือแจ้งเตือนแล้ว และผู้ได้รับอนุญาตยังวมิได้เปิดบริการภายในเวลาที่กำหนด
16.4 เมื่อกรมการค้าภายในยกเลิกการดำเนินการศูนย์ หรือเพิกถอนหรือไม่ต่ออายุเครื่องหมายบริการ
เมื่อกรมการค้าภายในใช้สิทธิเพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาต ตามวรรคแรกแล้วให้ถือว่าสัญญาอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง
ข้อ 17 ผู้ได้รับอนุญาตที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตไม่มีสิทธิใช้เครื่องหมายบริการ และต้องเก็บ ลบ ถอน หรือทำด้วยประการอื่นใดมิให้ปรากฏเครื่องหมายดังกล่าวในทันทีหรือภายในเวลาที่กรมการค้าภายในกำนด หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และอาจมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา และ/หรือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วย


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
:: ศิริพล ยอดเมืองเจริญ อธิบดีกรมการค้าภายใน

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update