กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
 
:: ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
:: ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-16

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความ "การเลือกตั้ง" "เขตเลือกตั้ง" "การตรวจสอบการเลือกตั้ง" "การรับแจ้งเหตุ" "การสำรวจค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง" "การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง" "อาสาสมัคร" และ "ผู้ประสานงานอาสาสมัคร" ใน ข้อ 3 ของ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"การเลือกตั้ง" หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
"เขตเลือกตั้ง" หมายความว่า เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เขตเลือกตั้งแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
"การตรวจสอบการเลือกตั้ง" หมายความว่า การรับแจ้งเหตุ การสำรวจค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
"การรับแจ้งเหตุ" หมายความว่า การรับแจ้งเหตุการณ์จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง อาสาสมัคร หรือบุคคลใด ในเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง อาสาสมัคร หรือบุคคลใด กระทำการอันอาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
"การสำรวจค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง" หมายความว่า การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนที่ใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละพรรคที่ใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
"การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง" หมายความว่า การสังเกตการณ์การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง หรือบุคคลใด ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือการสังเกตการณ์การแนะนำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือบุคคลใดในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี การสังเกตการณ์การลงคะแนน และการสังเกตการณ์การนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
"อาสาสมัคร" หมายความว่า อาสาสมัครขององค์การเอกชนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
"ผู้ประสานงานอาสาสมัคร" หมายความว่า อาสาสมัครขององค์การเอกชนซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของ ข้อ 5 ของ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"การยื่นเสนอโครงการตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ยื่นได้ก่อน หรือหลังวันประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง แต่ต้องไม่ช้ากว่าเจ็ดวันนับแต่วันประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง เว้นแต่มีเหตุผลจำเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้"
 
  ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของ ข้อ 5 ของ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542
"การยื่นเสนอโครงการตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นกรณีเป็นการเลือกตั้งอันเนื่องจากการครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นเสนอก่อนวันครบวาระการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่าหกสิบวัน หากเป็นการเลือกตั้งกรณีอื่นนอกจากครบวาระ ให้ยื่นเสนอโครงการอย่างช้าภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เว้นแต่มีเหตุผลจำเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจขยายระยะเวลาดังกล่าวได้"
ข้อ 6 ให้ยกเลิกแบบสัญญาการรับการสนับสนุนโครงการตรวจสอบการเลือกตั้งแนบท้ายระเบียบตาม ข้อ 9 ของ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542 และให้ใช้แบบสัญญาการรับการสนับสนุนโครงการตรวจสอบการเลือกตั้งตามแบบท้ายระเบียบฉบับนี้แทน
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของ ข้อ 9 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"เมื่อมีการลงนามในสัญญาแล้ว ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และเลขาธิการจดบันทึกโครงการในทะเบียนโครงการตรวจสอบการเลือกตั้งที่ได้รับการอนุมัติ และแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โครงการระบุเป็นพื้นที่ดำเนินการเพื่อทราบ และให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามโครงการต่อไป"
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 13 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ 2542 และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 13 ให้องค์การเอกชนเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 12 เป็นผู้ประสานงานอาสาสมัครของโครงการที่ได้รับการอนุมัติต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่ดำเนินการของโครงการภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งว่าโครงการได้รับการอนุมัติตาม ข้อ 8 หรือภายในสามวันนับแต่วันที่ได้จัดอบรมผู้ประสานงานอาสาสมัคร
เมื่อองค์การเอกชนแต่งตั้งผู้ใดเป็น อาสาสมัครของโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้แจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายในสามวันนับแต่วันที่แต่งตั้ง
ให้องค์การเอกชนแจ้งรายชื่ออาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ผ่านการอบรมที่องค์การเอกชนนั้นจัดขึ้นเพื่อให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่แล้ว ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง หรือในกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นให้แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้จัดอบรมอาสาสมัคร"
ข้อ 9 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 14 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 14 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ประสานงานอาสาสมัครและอาสาสมัครตามรายชื่อใน ข้อ 13 วรรคหนึ่งและวรรคสาม เพื่อให้เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งตาม มาตรา 12 และ มาตรา 18 แห่ง พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 หรือตาม มาตรา 21 (5) และ มาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แล้วแต่กรณี
การตรวจสอบความเป็นกลางทางการเมืองตาม ข้อ 12 ให้เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้พิจารณาก่อนการเสนอแต่งตั้ง"
ข้อ 10 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 15 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 15 ในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ประสานงานอาสาสมัคร หรืออาสาสมัครให้ผู้ประสานงานอาสาสมัครหรืออาสาสมัครแจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทันที และในกรณีฉุกเฉินให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในจังหวัดนั้นโดยทันทีด้วย"
ข้อ 11 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 17 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 17 เมื่อเลขาธิการได้รับแจ้งตาม ข้อ 16 แล้ว ให้โอนเงินที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีธนาคารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่รับโครงการก่อน และเมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วให้โอนเงิน ดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารนั้นโดยไม่ชักช้า"
ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 22 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 22 ในกรณีที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าการดำเนินงานขององค์การเอกชนไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตาม ข้อ 10 และน่าจะเป็นเหตุให้ยุติการดำเนินงานของโครงการ ให้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วสรุปข้อเท็จจริงและความเห็น พร้อมทั้งพยานหลักฐานและเอกสารต่างๆ เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า"
ข้อ 13 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ ข้อ 24 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"เมื่อได้รับเรื่องจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาว่า มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพยานหลักฐานเพียงพอแก่การพิจารณายุติโครงการขององค์การเอกชนนั้นหรือไม่"
ข้อ 14 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของ ข้อ 24 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ถ้าคณะอนุกรรมการเห็นว่า กรณีไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอในการยุติการสนับสนุนองค์การเอกชนนั้น ให้คณะอนุกรรมการมีมติยืนยันการสนับสนุนองค์การเอกชนแล้วส่งเรื่องให้เลขาธิการ เพื่อแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ"
ข้อ 15 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ ข้อ 25 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ในกรณีเป็นการประชุมเพื่อรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องตาม ข้อ 24 วรรคสอง ให้คณะอนุกรรมการเชิญผู้ลงนามในสัญญาในนามขององค์การเอกชนหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจมาชี้แจง โดยแจ้งให้องค์การเอกชนทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวัน และอาจเชิญผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาชี้แจงด้วยก็ได้"
ข้อ 16 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของ ข้อ 25 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ในกรณีที่คณะอนุกรรมการมีความเห็น ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ ให้ส่งเรื่องให้เลขาธิการพิจารณามีคำสั่งยุติโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วและแจ้งองค์การเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการนั้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบพร้อมเหตุผล"


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update