กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
:: ว่าด้วยการเงินและการบัญชีขององค์การเอกชนที่ได้รับอนุมัติโครงการตรวจสอบการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 มาตรา 20 และ มาตรา 27 (5) แห่ง พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเงินและการบัญชีขององค์การเอกชนที่ได้รับอนุมัติโครงการตรวจสอบการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความ "องค์การเอกชน" "อาสาสมัคร" และ "ผู้ประสานงานอาสาสมัคร" ใน ข้อ 3 ของ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเงินและการบัญชีขององค์การเอกชนที่ได้รับอนุมัติโครงการตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
"องค์การเอกชน" หมายความว่า องค์การเอกชนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองแล้วตาม ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการขอให้รับรอง การรับรอง และการเพิกถอนการรับรององค์การเอกชนที่ช่วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542 และเป็นองค์การที่ได้รับอนุมัติโครงการตรวจสอบการเลือกตั้ง ตาม ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
"อาสาสมัคร" หมายความว่า อาสาสมัคร ตาม ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
"ผู้ประสานงานอาสาสมัคร" หมายความว่า ผู้ประสานงานอาสาสมัครตาม ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการปฏิบัติงานขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 15 ของ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเงินและการบัญชีขององค์การเอกชนที่ได้รับอนุมัติโครงการตรวจสอบการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 15 เงินคงเหลือจากการใช้จ่ายในโครงการ ให้บุคคลตาม ข้อ 7 ขององค์การเอกชนส่งคืนโดยซื้อตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติสั่งจ่ายในนามสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการแจ้งให้ยุติโครงการ"


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update