กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ระเบียบกรมวิชาการเกษตร
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-13

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตราย เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ กรมวิชาการเกษตรจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตราย" หมายความว่า ห้องปฏิบัติการของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรให้ตรวจสอบคุณภาพ และออกใบรายงานผลวิเคราะห์วัตถุอันตราย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด
"วัตถุอันตราย" หมายความว่า วัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบตามบัญชีรายชื่อ ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความใน พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
"คุณภาพวัตถุอันตราย" หมายความว่า คุณสมบัติของวัตถุอันตรายที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิขาการเกษตร
"อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
ข้อ 4 ผู้ใดประสงค์จะให้กรมวิชาการเกษตร ออกหนังสืออนุญาตให้ห้องปฏิบัติการเป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตราย ให้ยื่นคำขอตามแบบ วค. 1 ท้ายระเบียบนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
ข้อ 5 ห้องปฏิบัติการที่จะขออนุญาตเป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตรายจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
5.1 มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีจำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณตัวอย่างที่ทดสอบ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2 คน โดยหัวหน้าห้องปฏิบัติการต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีสาขาเคมี หรือปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่เรียนวิชาเคมีไม่ต่ำกว่า 16 หน่วยกิต หรือปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่ผ่านการฝึกงานตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตรายจากกรมวิชาการเกษตร
5.2 มีเครื่องมือตรวจสอบวิเคราะห์ตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด
5.3 ต้องปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์ตามวิธีที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด หรือตามมาตรฐานสากล (FAO Specification for Plant Products หรือ Collaborative International Pesticides Analytical Council Limited)
ข้อ 6 ผู้ขออนุญาตต้องยินยอม และอำนวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจห้องปฏิบัติการได้
การเข้าตรวจห้องปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องตรวจระหว่างเวลา 06.00-18.00 น.
ข้อ 7 ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการดังนี้
7.1 ทดสอบเพื่อเปรียบเทียบผลกับห้องปฏิบัติของกรมวิชาการเกษตร
7.2 ปิดประกาศรายชื่อ ภาพถ่ายและคุณวุฒิของพนักงานห้องปฏิบัติการทั้งหมดไว้ในที่เปิดเผยภายในห้องปฏิบัติการ
7.3 ส่งตัวอย่างลายมือชื่อหัวหน้าห้องปฏิบัติการ และผู้จัดการบริษัทให้กรมวิชาการเกษตร
ข้อ 8 ห้องปฏิบัติการเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ต้องปฏิบัติดังนี้
8.1 การรับตัวอย่าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ และออกใบรายงานผลการวิเคราะห์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด
8.2 เก็บตัวอย่างวัตถุอันตรายที่เหลือจากการตรวจสอบไว้ในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 8 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่ตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์
8.3 การบันทึกผลการตรวจสอบทุกรายการให้ใช้หมึกเท่านั้น
8.4 บันทึกผลการตรวจสอบตามความเป็นจริง และเมื่อมีการตรวจสอบซ้ำจะต้องบันทึกผลการตรวจสอบไว้เหนือค่าเดิมพร้อมเขียน "R" กำกับไว้หลังค่าใหม่
8.5 เก็บใบบันทึกผลการตรวจสอบไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
8.6 ส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตรายให้กรมวิชาการเกษตรภายใน 10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับตัวอย่าง
ข้อ 9 ผู้ขออนุญาตต้องพิมพ์ใบรายงานผลการวิเคราะห์วัตถุอันตราย ตามแบบ วค. 3 ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน ข้อ 5 ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรมวิชาการเกษตรทราบภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 11 เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามระเบียบนี้ อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายจะออกใบอนุญาตให้ห้องปฏิบัติการของผู้ขออนุญาต เป็นห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตรายตามแบบ วค. 2 และวค. 2/1 แนบท้ายระเบียบนี้
ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับในอนุญาต และอธิบดี หรือผู้ได้รับมอบหมายมีอำนาจสั่งต่ออายุได้อีกไม่เกินคราวละหนึ่งปี
ผู้ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอก่อนครบกำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน เมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้ว ผู้ขออนุญาตจะปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตรายต่อไปได้จนกว่าอธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายจะสั่งไม่อนุญาต
ข้อ 12 เมื่อปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบนี้อธิบดีมีอำนาจระงับการออกใบรายงานผลการวิเคราะห์วัตถุอันตราย
ข้อ 13 เมื่อปรากฏต่ออธิบดีว่าผู้รับใบอนุญาต ผู้ใดปฏิบัติตาม ข้อ 8 ของระเบียบนี้ อธิบดีมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ต้องหยุดดำเนินการตามใบอนุญาตและจะขอรับใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดสองปี นับแต่วันถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทำเป็นหนังสือ แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าว ให้ปิดคำสั่งไว้ในที่เปิดเผยหรือเห็นได้งาย ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตทราบคำสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ได้ปิดคำสั่ง


:: ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update