กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ระเบียบกรมสรรพสามิต
:: ว่าด้วยการออกใบอนุญาต พ.ศ. 2528 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

เพื่ออนุวัติตามความใน มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493 และเพื่อให้การออกใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 เป็นไปโดยถูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนของรัฐบาล กรมสรรพสามิต จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการออกใบอนุญาต พ.ศ. 2528 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ [1] 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 9 แห่ง ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการออกใบอนุญาต พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2528 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
" ข้อ 9 ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 ให้ออกใบอนุญาต ดังนี้
(1) ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตทำและขายส่งสุรา โดยให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว ยื่นคำร้องการขออนุญาตตามแบบ ส.2/64
(2) ให้แก่ผู้ขอใบอนุญาตที่ไม่เป็นผู้รับใบอนุญาตทำและขายส่งสุราตาม (1) ซึ่งได้ยื่นคำร้องการขออนุญาตตามแบบ ส.2/64 โดยให้สามารถขายสุราที่ทำในราชอาณาจักรได้ทุกชนิด
(3) ในกรณีที่บุคคลเดียวกันจะขอรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 เพื่อขายส่งสุราชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิดในสถานที่แห่งเดียวกัน ให้ออกใบอนุญาตเพียงฉบับเดียว ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดทำบัญชีตามแบบ 1 (ส.2/80) แยกชนิดสุรา เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบด้วย"


:: ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update