กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ระเบียบกรุงเทพมหานคร
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-6

โดยที่เป็นการสมควรกำหนด ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 49 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และ ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 และ ข้อ 17 แห่ง ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2544 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 การขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ใช้แบบต่างๆ ท้ายระเบียบ ดังนี้
(1) คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ.1
(2) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ.2
(3) คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ.3
(4) คำขอเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักรของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ.4
(5) ใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการ สถานที่หรือเครื่องจักรของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ.5
(6) คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ.6
(7) ใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ใช้แบบ อภ.7
(8) คำขอโอนการดำเนินกิจการ ให้ใช้แบบ อภ.8
(9) คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ ให้ใช้แบบ อภ.9
ข้อ 5 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตมารับใบอนุญาตพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วผู้ได้รับอนุญาตไม่มารับใบอนุญาตและไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์จะประกอบกิจการ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นยกเลิกการอนุญาตนั้น
ข้อ 6 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการเสียหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ พร้อมกับเอกสารการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลาย


:: ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update