กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลาง
ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยขั้นตอน วิธีการและอัตราการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-4
:: หมวด1 บททั่วไป ข้อ 5-8
:: หมวด2 การปฏิบัติในการเปรียบเทียบคดี ข้อ 9-18
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลาง
:: ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยขั้นตอน วิธีการและอัตราการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-18


ตามที่ได้มีการออกระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ เห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกระเบียบกำหนดขั้นตอน วิธีการ และอัตราการเปรียบเทียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยขั้นตอน วิธีการ และอัตราการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543
ข้อ 4 ให้เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
top

:: หมวด 1 บททั่วไป
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
"เลขาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
"ผู้มีอำนาจเปรียบคดี" หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการให้มีอำนาจเปรียบเทียบคดี
"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
ข้อ 6 ความผิดที่เปรียบเทียบคดีได้ตามระเบียบนี้ เป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือที่มีโทษปรับหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ที่เกิดขึ้น อ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร
ข้อ 7 การกำหนดเงินค่าปรับที่จะเปรียบเทียบคดี ให้เป็นไปตามอัตราการเปรียบเทียบที่กำหนดไว้ตามบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายระเบียบนี้
ในกรณีที่เลขาธิการออกประกาศกำหนดช่วงระยะเวลาในการกำกับดูแล และติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าเป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องปรามการฉกฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ให้กำหนดเงินค่าปรับที่จะเปรียบเทียบคดีเป็นไปตามอัตราการเปรียบเทียบที่กำหนดไว้ตามบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายระเบียบนี้ และหากกระทำความผิดซ้ำในโทษฐานเดียวกันนั้นอีกในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ให้กำหนดเงินค่าปรับเป็นสองเท่าของเงินต่าปรับครั้งก่อน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราโทษที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 8 ในการจัดทำบันทึกการเปรียบเทียบคดี บันทึกยินยอมชำระค่าปรับล่วงหน้า และบันทึกขอเลื่อนระยะเวลาชำระค่าปรับให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
top

:: หมวด 2 การปฏิบัติในการเปรียบเทียบคดี
ข้อ 9 เมื่อมีการกระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เกิดขึ้น หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครที่ทำการเปรียบเทียบได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมแจ้งให้ผู้ถูกจับกุมทราบถึงข้อกล่าวหา และชี้แจงให้ผู้ถูกจับทราบว่าเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้พร้อมกับสอบถามความยินยอมให้ทำการเปรียบเทียบ
ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยินยอมให้ทำการเปรียบเทียบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมนำตัวผู้ต้องหาพร้อมบันทึกการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป
ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้ต้องหายินยอมให้ทำการเปรียบเทียบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมนำตัวผู้ต้องหาส่งมอบให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดี เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบคดีต่อไป
ข้อ 12 ในการเปรียบเทียบคดี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมนำเสนอบันทึกการจับกุม และบันทึกการเปรียบเทียบคดีต่อผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีเพื่อสั่งเปรียบเทียบและเมื่อผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีสั่งเปรียบเทียบ โดยกำหนดเงินค่าปรับแล้ว ให้แจ้งผู้ต้องหาทราบเพื่อชำระเงินค่าปรับตามคำสั่งเปรียบเทียบ
ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยินยอมชำระค่าปรับตามคำสั่งเปรียบเทียบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมนำตัวผู้ต้องหาพร้อมบันทึกการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป
ข้อ 13 ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่สามารถชำระค่าปรับในวันที่ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีมีคำสั่งเปรียบเทียบได้ โดยผู้ต้องหาขอชำระเงินค่าปรับภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบคดี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จัดกุมจัดทำบันทึกขอเลื่อนระยะเวลาชำระค่าปรับให้ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อรับสภาพความผิดไว้เป็นหลักฐาน
หากผู้ต้องหาไม่นำเงินมาชำระค่าปรับภายในกำหนดเวลา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมบันทึกต่อท้ายไว้ในบันทึกขอเลื่อนระยะเวลาชำระค่าปรับแล้วนำเสนอเลขาธิการเพื่อส่งเรื่อง ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีผู้ต้องหานั้นต่อไป
ข้อ 14 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องหาที่ยินยอมให้เปรียบเทียบและยินยอมชำระค่าปรับล่วงหน้า ตามอัตราการเปรียบเทียบที่เลขาธิการกำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกยินยอมชำระค่าปรับล่วงหน้า ให้ผู้ต้องหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งชำระค่าปรับล่วงหน้าได้
ข้อ 15 การรับเงิน การนำเงินส่งคลัง การออกใบเสร็จรับเงินที่ผู้ต้องหาชำระค่าปรับ และการดำเนินการเกี่ยวกับเงินค่าปรับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ 16 ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่ามีการกระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ที่ทำการเปรียบเทียบได้แต่มิใช่เป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นเสนอต่อเลขาธิการ เพื่อออกหนังสือเรียกตามระเบียบว่าด้วยการนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ถ้าผู้ถูกกล่าวหารับว่าได้กระทำความผิดจริงและยินยอมให้ทำการเปรียบเทียบ ให้พนักงานเจ้าหน้าดำเนินการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธข้อกล่าวหา หรือไม่ยินยอมให้ทำการเปรียบเทียบ เมื่อไม่ยินยอมชำระค่าปรับตามคำสั่งเปรียบเทียบให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องต่อเลขาธิการ เพื่อพิจารณาส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
ข้อ 17 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีสมุดรับคำกล่าวโทษเพื่อลงรับคดีเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้กล่าวโทษ ชื่อผู้ต้องหา ที่อยู่ ข้อหาในการกระทำความผิด วัน เวลา และสถานที่ที่เกิดเหตุและจับกุม รวมทั้งจำนวนเงินค่าปรับทั้งคดีที่ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบและไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ ตลอดจนรับผิดชอบในการเก็บรักษาสำนวนการเปรียบเทียบคดีที่เสร็จคดีและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ภายในกำหนดอายุความ และติดตามผลคดีที่ได้ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ข้อ 18 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ หรือระเบียบนี้มิได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ให้เลขาธิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด


:: ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2546
:: (ลงชื่อ) ศิริพล ยอดเมืองเจริญ อธิบดีกรมการค้าภายใน เลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

top
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update