กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
:: ว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2536 และ ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 16 (5) และ มาตรา 37 แห่ง พระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 19 แห่ง ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2536 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 19 คณะอนุกรรมการกองทุนมีอำนาจพิจารณาจ่ายเงินสินบน แก่ผู้ซึ่งชี้แนะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบถึงตัวทรัพย์สินแหล่งที่มาหรือสถานที่ตั้งของทรัพย์สิน ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานพอสมควรที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สิน จนมีผลทำให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน
เงินสินบนที่จะจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการกองทุนกำหนดโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของข้อมูล และพยานหลักฐานที่จะได้รับจากผู้ชี้แนะ และมูลค่าของทรัพย์สินโดยให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินที่คำนวณได้จากราคาทรัพย์สินที่ประเมินได้ในวันที่ยึด หรืออายัดทรัพย์สินหรือของราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดแล้วแต่กรณี หักด้วยค่าใช้จ่ายในการการประเมินราคาทรัพย์สินหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 20 แห่ง ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 20 คณะอนุกรรมการกองทุนมีอำนาจพิจารณาจ่ายเงินรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ซึ่งทำหน้าที่สอบสวน สืบสวนหรือจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือตรวจค้นขยายผลเพื่อหาหลักฐานและทรัพย์สินในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จนมีผลให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน โดยให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของเงินที่คำนวณได้จากราคาทรัพย์สิน ที่มีการประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือของราคาที่ได้จากการขายทอดตลาด แล้วแต่กรณี หักด้วยค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาทรัพย์สินหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น หากทรัพย์สินใดมีการจ่ายเงินรางวัลแต่ไม่มีการจ่ายเงินสินบนให้นำเงินสินบนในส่วนนั้นจ่ายเป็นเงินรางวัลเพิ่มเติม"


:: ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update