กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
:: ว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-7

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2535 เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 16 (5) และ มาตรา 24 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายัด ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของ ข้อ 5 แห่ง ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน นำทรัพย์สินนั้นและ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่าที่มี มาส่งมอบให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือเป็นการประกอบกิจการ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือเกษตรกรรม ที่มีรายได้จากการประกอบกิจการดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งรายงานเลขาธิการทันที เพื่อพิจารณาสั่งการ"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 6 แห่ง ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2535 หมวด 1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 6 ในกรณีปกติ ให้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด หรือผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค แล้วแต่กรณี มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดได้ในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ แต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรเลขาธิการจะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง หรือหลายคณะประกอบด้วยข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน หรือจะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด หรือผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ให้เป็นผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินรายการใดหรือทรัพย์สินจากคดีใดโดยเฉพาะก็ได้"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 8 แห่ง ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2535 หมวด 1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 8 ลูกกุญแจและรหัสให้แยกกันเก็บรักษาไว้ โดยให้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค หรือประธานกรรมการเก็บรักษาทรัพย์สินที่เลขาธิการแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นผู้เก็บรักษารหัสกุญแจและให้ข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป หรือยศพันตำรวจโทขึ้นไปหรือเทียบเท่าและข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป หรือยศพันตำรวจตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ามีหน้าที่เก็บรักษาลูกกุญแจคนละหนึ่งดอก
ข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินจากเลขาธิการ"
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 12 แห่ง ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2535 หมวด 2 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 12 ถ้าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาเป็นเงินสด ให้รีบนำเข้าฝากสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการกำหนด ในวันที่รับทรัพย์สิน หากไม่สามารถนำเข้าฝากได้ทันเนื่องจากสถาบันการเงินปิดทำการแล้ว ให้รีบนำเข้าฝากในโอกาสแรกที่สถาบันการเงินเปิดทำการ แล้วรายงานให้เลขาธิการทราบ
ในกรณีทรัพย์สินที่เก็บรักษาเป็นเงินตราต่างประเทศที่อาจแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยได้ให้แลกเปลี่ยนเป็นเงินไทย แล้วเก็บรักษาตามวรรคหนึ่ง"
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 16 แห่ง ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2535 หมวด 2 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 16 การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกนอกสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินจะกระทำได้ เมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค หรือประธานกรรมการเก็บรักษาทรัพย์สินก่อน
ในกรณีทรัพย์สินที่เก็บรักษาเกิดความเสียหายให้รีบรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเลขาธิการโดยเร็ว"


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update