กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
:: ว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-9

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2545 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 28 วรรคสอง วรรคสาม และ มาตรา 30 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 8/1 แห่ง ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2545
" ข้อ 8/1 ผู้สมัครตามความใน มาตรา 28 (2) (ค) แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ต้องสอบไล่ได้ปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยมีหลักสูตรเดียวไม่น้อยกว่าสองปี หรือหลายหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่าสองปี หรือสอบไล่ได้ปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศซึ่ง ก.ต. รับรอง โดยมีหลายหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่าสองปี"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 18 แห่ง ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 18 การทดสอบความรู้ของผู้สมัครให้มีทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า
ภายใต้บังคับ ข้อ 19/1 วิชาที่ทดสอบ คือ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายภาษีอากร หรือกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายล้มละลาย หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กับภาษาอังกฤษ กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 19 แห่ง ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 19 การสอบข้อเขียนมี 2 วัน คือ
(1) วันที่หนึ่ง วิชากฎหมายอาญา จำนวน 2 ข้อ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำนวน 2 ข้อ กับวิชาภาษาอังกฤษ กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม ตามที่กำหนดใน ข้อ 19/1 จำนวน 3 ข้อ เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที คะแนนเต็ม 70
(2) วันที่สอง วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จำนวน 2 ข้อ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จำนวน 2 ข้อ กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน จำนวน 1 ข้อ พระธรรมนูญศาลยุติธรรมจำนวน 1 ข้อ และวิชากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายล้มละลาย หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 1 ข้อ เวลา 3 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 70
ผู้สอบต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบข้อเขียนท้ายระเบียบนี้โดยเคร่งครัด และให้ประธานกรรมการรับผิดชอบในการจัดทำรหัสสมุดคำตอบของผู้สอบทุกคนแยกตามวันที่สอบ โดยไม่ให้รหัสซ้ำกันแล้วเก็บรักษารหัสดังกล่าวไว้ด้วยตนเอง
คณะกรรมการอาจจัดตัวบทกฎหมายที่ไม่มีข้อความอื่นใดไว้ให้ผู้สอบใช้ประกอบการสอบวิชาใดในห้องสอบก็ได้
ผู้สอบที่ขาดสอบ หรือเข้าสอบแต่ไม่ทำคำตอบเลยในการสอบข้อเขียนวิชากฎหมาย วันใดวันหนึ่งจะไม่มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่า"
ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 19/1 แห่ง ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2545
" ข้อ 19/1 ให้ผู้สมัครที่เลือกสอบในกฎหมายลักษณะวิชากฎหมาย ว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายล้มละลาย หรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตาม ข้อ 19 วรรคหนึ่ง (2) แสดงความจำนงในวันสมัครสอบว่าจะสอบลักษณะวิชากฎหมายใด
ให้ผู้สมัครเลือกสอบในวิชาภาษาอังกฤษ กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม ตาม ข้อ 19 วรรคหนึ่ง (1) ดังต่อไปนี้
(1) ให้ผู้สมัครตามความใน มาตรา 28 (2) (ก) (ข) (ค) (ง) (ฉ) (ช) แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 สอบวิชาภาษาอังกฤษข้อที่หนึ่งและข้อที่สอง และเลือกสอบในวิชาภาษาอังกฤษข้อที่สาม กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมอีกจำนวน 1 ข้อ
(2) ให้ผู้สมัครตามความใน มาตรา 28 (2) (จ) แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 สอบวิชาภาษาอังกฤษข้อที่หนึ่ง และเลือกสอบในวิชาภาษาอังกฤษข้อที่สองและข้อที่สาม กฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมอีกจำนวน 2 ข้อ "
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 20 แห่ง ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 20 ในการออกข้อสอบ ให้คณะกรรมการออกข้อสอบ ดังนี้
(1) วิชากฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ออกข้อสอบวิชาละ 2 ข้อ โดยให้ออกข้อสอบเป็นคำถามเกี่ยวกับแนวความคิดทางกฎหมาย หลักกฎหมาย หรือปัญหาเชิงทฤษฎีที่ให้ผู้สอบแสดงทักษะในการให้เหตุผลและวิเคราะห์วิชาละ 1 ข้อ และเป็นคำถามเกี่ยวกับปัญหาเชิงปฏิบัติวิชาละ 1 ข้อ
(2) วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ให้ออกข้อสอบวิชาละ 2 ข้อ
(3) วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายล้มละลายและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ให้ออกข้อสอบวิชาละ 1 ข้อ
(4) วิชาภาษาอังกฤษ ให้ออกข้อสอบ 3 ข้อ โดยให้ออกข้อสอบข้อที่หนึ่งเป็นคำถามที่ให้แปลข้อความภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 1 ข้อ ข้อที่สองเป็นคำถามภาษาอังกฤษที่ทดสอบความเข้าใจในการอ่านบทความกฎหมายภาษาอังกฤษ 1 ข้อ และข้อที่สามเป็นคำถามที่ให้ผู้สมัครเขียนอธิบาย หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ 1 ข้อ
หากผู้สอบทำข้อสอบในวิชาที่ให้เลือกตอบเกินกว่าที่กำหนด ให้ถือข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดเป็นข้อที่กำหนดให้ทำ"
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 21 แห่ง ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 21 ในการตรวจคำตอบแต่ละข้อ ให้องค์คณะซึ่งประกอบด้วยกรรมการทดสอบความรู้อย่างน้อยสองคนตรวจแล้วให้คะแนนคำตอบตามหลักเกณฑ์การตรวจ และการให้คะแนนที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ และให้ผู้สอบได้คะแนนคำตอบตามค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากคะแนนที่กรรมการทดสอบความรู้แต่ละคนกำหนดให้"
ข้อ 9 ให้ยกเลิกระเบียบการสอบข้อเขียนท้ายระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2545 และให้ใช้ระเบียบการสอบข้อเขียนท้ายระเบียบนี้แทน


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ประธานศาลฎีกา ประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update