กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ระเบียบสำนักงานประกันสังคม
:: ว่าด้วยการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-6

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุง ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอำนวยประโยชน์ต่อนายจ้างในอันที่จะปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ให้ยกเลิก ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2544
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"แบบรายการ" หมายความว่า แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01) แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03 แล้ว (สปส.1-03/1)
"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
"สื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์" หมายถึง ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษาหรือประมวลผลด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 4 กรณีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อความในแบบรายการที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานเปลี่ยนแปลงไป ให้นายจ้างแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการเป็นหนังสือตามแบบ สปส. 6-09 สปส. 6-10 สปส. 6-15 แนบท้ายระเบียบนี้ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงและให้ถือเอาแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10/2) ตามประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องกำหนดแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ เป็นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการตามระเบียบนี้ด้วย
การแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการเป็นหนังสือ ให้ยื่นต่อสำนักงานแห่งท้องที่ที่เป็นที่ตั้งกิจการของนายจ้าง
ข้อ 5 ภายใต้บังคับ ข้อ 4 นายจ้างที่ประสงค์จะแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการเป็นสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ต้องแสดงความจำนงเป็นหนังสือตามแบบคำขอทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (สปส. 1-05) หรือตามแบบคำขอการส่งข้อมูลทำรายการของสำนักงานประกันสังคมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น (สปส. 1-05/1) และในการดำเนินการแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการต้องจัดให้มีหนังสือนำส่งตามแบบหนังสือนำส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส. 1-04) โดยแสดงสาระสำคัญของข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกับรับรองความถูกต้อง ของสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แนบมาพร้อมสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
คำขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบขึ้นทะเบียนตาม พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533
ข้อ 6[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป


:: ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update