กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-3
:: หมวด1 บททั่วไป ข้อ 4
:: หมวด2 ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ข้อ 5-7
:: หมวด3 การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ข้อ 8-9
:: หมวด4 การขอข้อมูลข่าวสารของสำนักงานและการอนุญาต ข้อ 10-11
:: หมวด5 การให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ข้อ 12-15
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
:: ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-15


เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองบุคคล หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น และเพื่อป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันเนื่องมาจากข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 อาศัยอำนาจตาม มาตรา 27 (6) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาจึงจำเป็นต้องออกระเบียบนี้
ระเบียบนี้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพบางประการของบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 และ มาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภารักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กับให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
top

:: หมวด 1 บททั่วไป
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
"ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน" หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมดูแลของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา อันได้มาเนื่องจากการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหรือหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในประกาศตามระเบียบนี้
"รัฐวิสาหกิจ" หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
"เลขาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาแต่งตั้งให้มีหน้าที่ปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542
top

:: หมวด 2 ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน
ข้อ 5 ห้ามเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน เว้นแต่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาจะมอบหมาย หรือเป็นการทำตามหน้าที่ราชการ หรือเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบหรือพิจารณาสอบสวนหรือเป็นการรายงานตามอำนาจหน้าที่ หรือการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542
ข้อ 6 ภายใต้บังคับของ ข้อ 5 ให้เลขาธิการ มีหน้าที่รักษาข้อมูลข่าวสารของสำนักงานและอาจมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานโดยความเห็นชอบของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ผู้มีหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารของสำนักงานให้ปลอดภัย
ข้อ 7 ให้เลขาธิการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การยื่นคำขอ การอนุญาตและการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตามระเบียบนี้ โดยความเห็นชอบของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
(2) ให้คำแนะนำ หรือเสนอความเห็นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เกี่ยวกับประเภทข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่ไม่ต้องเปิดเผย
(3) ให้คำแนะนำ หรือเสนอความเห็นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เกี่ยวกับประเภทข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่ควรจัดเก็บไว้ที่สำนักงาน หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
(4) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารของสำนักงานกับหน่วยงานของรัฐและหรือเอกชน
(5) เสนอความเห็นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาในกรณีที่มีปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้
(6) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการใดๆ ตามระเบียบนี้
(7) ดำเนินงานอื่นใดตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามอบหมาย
top

:: หมวด 3 การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน
ข้อ 8 ให้ส่วนงานในสำนักงาน จัดประเภทข้อมูลข่าวสารของสำนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบส่งให้ส่วนบริหารทั่วไป เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูลนั้นไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ
ข้อ 9 ในการดำเนินงานตาม ข้อ 8 ให้เลขาธิการจัดให้มีพนักงานเพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประสานงาน ในการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
top

:: หมวด 4 การขอข้อมูลข่าวสารของสำนักงานและการอนุญาต
ข้อ 10 การเข้าตรวจดู การศึกษาค้นคว้า การขอข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน หรือการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของสำนักงานและการอนุญาต ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการกำหนดโดยความเห็นชอบของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ข้อ 11 การขอข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล ให้เลขาธิการดำเนินการตาม ระเบียบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ว่าด้วยการส่งเอกสารตามหมายเรียกของศาล พ.ศ. 2546
top

:: หมวด 5 การให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน
ข้อ 12 ให้ส่วนบริหารทั่วไป ดำเนินการให้มีบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ ขาย จำหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งจัดทำสำเนาข้อมูลข่าวสารด้วย
การบริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ที่เลขาธิการกำหนดโดยความเห็นชอบของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ข้อ 13 ให้ส่วนบริหารทั่วไป จัดสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน การติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน หรือให้คำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ และเป็นศูนย์ประสานงานกับส่วนต่างๆ ในสำนักงาน เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน
ข้อ 14 ให้เลขาธิการกำหนดอัตราของข้อมูลข่าวสารของสำนักงานบางชนิดที่สามารถขาย หรือจำหน่ายได้และกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการทำสำเนา หรือสำเนาที่มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน โดยความเห็นชอบของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาและจัดทำเป็นประกาศตามความในระเบียบนี้
ข้อ 15 รายรับจากการขายหรือจำหน่ายข้อมูลข่าวสารของสำนักงานและหรือค่าธรรมเนียมตาม ข้อ 14 ให้เป็นรายได้ของสำนักงาน


:: ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกระเบียบฉบับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 ต้องเปิดโอกาสให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ ศาล รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว เจ้าพนักงานของรัฐ พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือบุคคลใด ชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ความเห็นหรือข้อมูล และหรือแสดงพยานหลักฐานประกอบคำชี้แจงของตน หรือส่งวัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา หรือข้อมูลข่าวสารอื่นใด ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองบุคคล และเพื่อป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันเกิดจากการเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว และเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยโดยคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จึงจำเป็นต้องออกระเบียบนี้
top
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update