กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบกรมปศุสัตว์
ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-5
:: หมวด1 คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม ข้อ 6-8
:: หมวด2 การยื่นคำขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และการฝึกอบรมผู้ประกอบการ ข้อ 9-14
:: หมวด3 สถานที่ฝึกอบรม การปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรม ข้อ 15-17
:: หมวด4 การรายงานผลการฝึกอบรม ข้อ 18
:: หมวด5 การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ข้อ 19-27
:: หมวด6 รูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ข้อ 28
:: หมวด7 การจัดทำรายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ข้อ 29
:: หมวด8 การแจ้งผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มอย่างเป็นทางการ ข้อ 30
:: หมวด9 การออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม ข้อ 31-32
:: หมวด10 การต่ออายุใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม ข้อ 33-37
:: หมวด11 การจัดทำและเก็บสมุดทะเบียน ข้อ 38
:: หมวด12 การพิจารณาการเพิกถอนใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม ข้อ 39-40
 
 
 
:: ระเบียบกรมปศุสัตว์
:: ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-40


ด้วยเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการด้านการจัดการฟาร์ม ด้านสุขอนามัย และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน และให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ กรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2542
3.2 ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
3.3 ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์" หมายความว่า มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
"ผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม" หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ ให้ทำหน้าที่ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
"คณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม" หมายความว่า คณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ ให้ทำหน้าที่ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
"ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน" หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นบุคลากรจากกรมปศุสัตว์ ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ
"ผู้สังเกตการณ์" หมายความว่า บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
"การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม" หมายความว่า การตรวจฟาร์มเพื่อให้คำแนะนำ ประเมินและตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์ม
"สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม" หมายความว่า สัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ตาม พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 และได้รับใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มจากกรมปศุสัตว์
"ผู้ประกอบการ" หมายความว่า เจ้าของหรือผู้จัดการฟาร์มที่ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม หรือผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์
"คณะกรรมการฝึกอบรมผู้ประกอบการ" หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดการฝึกอบรมผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องมาตรฐานฟาร์มตามที่กรมปศุสัตว์แต่งตั้ง
"การรับรองมาตรฐานฟาร์ม" หมายความว่า การรับรองฟาร์มที่มีมาตรฐานในการจัดการฟาร์มที่ดี ทั้งด้านสุขอนามัย และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดของสัตว์ภายในฟาร์ม ตามหลักเกณฑ์ของการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์
ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ หรือประกาศ หรือคำสั่ง รวมทั้งอำนาจในการวินิจฉัยสั่งการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

:: หมวด 1 คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม
ข้อ 6 ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ให้กรมปศุสัตว์ออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร การฝึกอบรมผู้ประกอบการที่กรมปศุสัตว์กำหนด
ข้อ 7 ผู้ประกอบการต้องเป็นเจ้าของหรือผู้จัดการฟาร์มที่ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม หรือผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมปศุสัตว์
ข้อ 8 ผู้ประกอบการต้องปรับปรุงฟาร์มให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานฟาร์มที่กรมปศุสัตว์กำหนด

:: หมวด 2 การยื่นคำขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และการฝึกอบรมผู้ประกอบการ
ข้อ 9 สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ข้อ 10 ให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม พร้อมหลักฐานที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ณ ท้องที่ที่ฟาร์มตั้งอยู่
ข้อ 11 เมื่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้รับคำขอพร้อมหลักฐานตาม ข้อ 10 แล้วให้ผู้รับคำขอตรวจสอบคำขอ หลักฐานและคุณสมบัติ พร้อมทั้งแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่นั้นไปตรวจฟาร์มของผู้ประกอบการ ที่ได้ยื่นคำขอไว้ในเบื้องต้นว่ามีองค์ประกอบพื้นฐานครบ 5 ประการหรือไม่ ดังนี้
(1) มีระบบการทำลายเชื้อโรคก่อนเข้า และออกจากฟาร์ม
(2) มีการจัดการโรงเรือนที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
(3) โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงสัตว์มีลักษณะและขนาดเหมาะสมกับจำนวนสัตว์
(4) การจัดการด้านบุคลากร สัตวแพทย์ สัตวบาล และผู้เลี้ยงสัตว์ต้องมีเพียงพอ และเหมาะสมกับจำนวนสัตว์
(5) การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ โดยมีโปรแกรมการให้วัคซีนป้องกันโรคที่เหมาะสม
ข้อ 12 ฟาร์มที่มีองค์ประกอบพื้นฐานครบ 5 ประการ ตาม ข้อ 11 ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่ รายงานส่งไปยังผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย พร้อมด้วยคำขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม และหลักฐานต่างๆ นั้น
ข้อ 13 ให้ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการที่มีสิทธิอบรม และดำเนินการฝึกอบรมต่อไป
ข้อ 14 สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย จัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์กำหนด

:: หมวด 3 สถานที่ฝึกอบรม การปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรม
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการฝึกอบรมผู้ประกอบการแจ้งสถานที่ฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรมทราบ
ข้อ 16 สถานที่ฝึกอบรม จัดขึ้นในสถานที่ที่เหมาะสม
ข้อ 17 ผู้ประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรมต้องลงทะเบียนและเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร

:: หมวด 4 การรายงานผลการฝึกอบรม
ข้อ 18 ให้คณะกรรมการฝึกอบรมผู้ประกอบการ นำผลการฝึกอบรมเสนอผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย เพื่อออกใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมและใช้ประกอบการพิจารณาออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม ต่อไป

:: หมวด 5 การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
ข้อ 19 คณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ตรวจประเมินฟาร์มตามหลักเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มที่กรมปศุสัตว์กำหนด
ข้อ 20 คณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มประกอบด้วย หัวหน้าคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรวมอย่างน้อย 6 คน และอาจมีผู้สังเกตการณ์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ในการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มจะต้องมีผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มอย่างน้อย 3 คน โดยให้มีผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มจากสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยอย่างน้อย 1 คน
ข้อ 21 หัวหน้าคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มแจ้งกำหนดนัดหมาย การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มให้แก่ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า 15 วัน
ข้อ 22 ในการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม คณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มแนะนำตัวต่อผู้ประกอบการ และดำเนินการดังนี้
(1) แจ้งวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
(2) ขอข้อมูลรายละเอียดของฟาร์มเพิ่มเติม ในกรณีที่มีข้อมูลในการตรวจสอบไม่เพียงพอ
(3) กำหนดรายละเอียดแผนการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม และเวลาที่ใช้ในการตรวจ
(4) ตรวจสอบการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจครั้งที่ผ่านมา
ข้อ 23 ดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม โดยมีเจ้าหน้าที่ของฟาร์มนำตรวจตลอดเวลา
ข้อ 24 เมื่อพบข้อบกพร่องไม่ถูกต้องตามมาตรฐานฟาร์มให้จดรายละเอียดในบันทึก เพื่อเป็นหลักฐานของผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
ข้อ 25 คณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มต้องปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่พบ
ข้อ 26 หัวหน้าคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม สรุปผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม และข้อบกพร่องที่พบให้ผู้ประกอบการรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการชี้แจงเพิ่มเติม ตลอดจนกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องร่วมกัน
ข้อ 27 จัดทำบันทึกสรุปผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม และระยะเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องโดยลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งมอบสำเนาเอกสารให้ผู้ประกอบการ

:: หมวด 6 รูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
ข้อ 28 รูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม มี 4 แบบ ดังนี้
(1) การตรวจชนิดเต็มรูปแบบ (Full Auditing) เป็นการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มอย่างละเอียดในทุกด้าน ซึ่งดำเนินการเมื่อมีการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มใหม่ หรือขอต่ออายุใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือกระทำผิดระเบียบมาตรฐานฟาร์ม
(2) การตรวจติดตาม (Follow-up Auditing) เป็นการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม เพื่อติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มครั้งก่อน
(3) การตรวจชนิดย่อ (Concise Auditing) เป็นการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ที่มีประวัติการปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานฟาร์มอย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจทุกๆ 6 เดือน หรือทุกๆ 1 ปี การตรวจชนิดนี้จะเลือกข้อกำหนดบางหัวข้อของ มาตรฐานฟาร์มมาเป็นตัวบ่งชี้ถึงภาพรวมของการปฏิบัติตามมาตรฐานของฟาร์มแห่งนั้น แต่ถ้ามีการตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบมาตรฐานฟาร์ม คณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มอาจปรับการตรวจเป็นการตรวจชนิดเต็มรูปแบบได้ทันที
(4) การตรวจกรณีพิเศษ (Special Auditing) เป็นการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเมื่อมีปัญหาหรือมีการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือเฉพาะด้านเช่นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การตรวจชนิดนี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหาเท่านั้น

:: หมวด 7 การจัดทำรายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
ข้อ 29 คณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม จัดทำรายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มซึ่งมีหลักปฏิบัติ ดังนี้
1. เนื้อหาของรายงานต้องเป็นข้อเท็จจริง มีข้อความชัดเจน
2. ให้ผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มทุกคน ได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม เพื่อเสนอข้อคิดเห็น
3. ให้คณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ลงลายมือชื่อในรายงานผลการตรวจมาตรฐานฟาร์ม
การจัดทำรายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม โดยมีรายละเอียดแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(1) รายละเอียดข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อและที่ตั้งของฟาร์ม
1.2 วัน เดือน ปี ที่ทำการตรวจครั้งนี้และครั้งที่แล้ว
1.3 ชื่อคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
1.4 ชื่อ และตำแหน่งของผู้ที่ให้ข้อมูล
1.5 วัตถุประสงค์ของการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
1.6 ขอบเขตของการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
1.7 การเก็บตัวอย่าง (ถ้ามี)
(2) สรุปผลการตรวจ
2.1 ลักษณะเด่นของการปฏิบัติตามมาตรฐาน (ถ้ามี)
2.2 ข้อบกพร่องที่ได้แก้ไขจากการตรวจครั้งที่แล้ว
2.3 ข้อบกพร่องที่ยังไม่แก้ไขจากการตรวจครั้งที่แล้ว พร้อมกำหนดระยะเวลาที่แก้ไข
2.4 ข้อบกพร่องที่ตรวจพบครั้งนี้ พร้อมกำหนดระยะเวลาที่แก้ไข
2.5 ในกรณีที่เป็นการตรวจติดตามตามรูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มใน ข้อ 28 (2) ให้รายงานเฉพาะ ข้อ 2.2 และ ข้อ 2.3

:: หมวด 8 การแจ้งผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มอย่างเป็นทางการ
ข้อ 30 คณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มมีหนังสือราชการแจ้งผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม พร้อมแนบรายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มให้ผู้ประกอบการทราบภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่เสร็จสิ้นการตรวจและให้ผู้ประกอบการแจ้งรายละเอียดการ แก้ไขข้อบกพร่องให้ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ
ถ้าผู้ประกอบการไม่จัดส่งหนังสือตอบรับ เพื่อแจ้งรายละเอียดการแก้ไขข้อบกพร่องภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ให้ถือว่าผู้ประกอบการยอมรับที่จะแก้ไขข้อบกพร่องตามที่คณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มระบุไว้

:: หมวด 9 การออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม
ข้อ 31 ให้เลขานุการคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม นำผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรองเสนอผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย เพื่อพิจารณาออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มแล้วส่งใบรับรองมาตรฐานฟาร์มนั้นให้ปศุสัตว์จังหวัด เพื่อมอบให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป
ข้อ 32 ใบรับรองมาตรฐานฟาร์มให้ใช้ได้ 2 ปี นับแต่วันออกใบรับรอง

:: หมวด 10 การต่ออายุใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม
ข้อ 33 ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขอต่ออายุใบรับรองมาตรฐานฟาร์มให้ยื่นคำขอรับรองมาตรฐานฟาร์มพร้อมหลักฐาน ก่อนหมดอายุภายใน 30 วัน ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพร้อมกับใบรับรองมาตรฐานฟาร์มฉบับเดิม
ข้อ 34 ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่นั้นรวบรวมคำขอดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น และนำเสนอเลขานุการคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม เพื่อนัดหมายการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มต่อไป
ข้อ 35 คณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม จะดำเนินการนัดหมายและตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเช่นเดียวกับการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ตามหมวด 5 ใน ข้อ 19-27
ข้อ 36 การแจ้งผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มอย่างเป็นทางการคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มจะแจ้งผลอย่างเป็นทางการ เช่นเดียวกับการแสดงผลตามหมวด 8 ข้อ 30
ข้อ 37 การพิจารณาการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม เมื่อคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเห็นว่า ผู้ประกอบการรายใดเหมาะสมที่จะได้รับใบรับรองมาตรฐานฟาร์มต่อไปให้เลขานุการคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม นำผลการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรองจากคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานฟาร์มเสนอผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยต่ออายุใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม โดยเติมคำว่า "ต่ออายุ" และลงนามโดยผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยเป็นสำคัญ
การอนุญาตให้ต่ออายุใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม ให้นับต่อจากวันหมดอายุใบรับรองมาตรฐานฟาร์มฉบับเดิม เป็นต้นไป

:: หมวด 11 การจัดทำและเก็บสมุดทะเบียน
ข้อ 38 เลขานุการคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม เป็นผู้จัดทำและเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม

:: หมวด 12 การพิจารณาการเพิกถอนใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม
ข้อ 39 ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยจะดำเนินการเพิกถอนใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนประวัติเป็นฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐานหากปรากฏว่าคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ได้ตรวจตามรูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มแล้ว ภายหลังพบว่าเกิดความบกพร่องของงานในความรับผิดชอบอันเนื่องมาจากผู้ประกอบการ
ข้อ 40 ฟาร์มที่อยู่ในทะเบียนประวัติเป็นฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐานจะไม่ได้รับการพิจารณารับรองมาตรฐานฟาร์มเป็นเวลา 3 ปี


:: ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update