กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบกรมปศุสัตว์
ว่าด้วยการขอรับและออกใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2546

:: บทนิยาม ข้อ 1-5
:: หมวด1 คุณสมบัติและความรู้ความชำนาญ ของผู้ขอรับใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ข้อ 6-8
:: หมวด2 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม และการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ข้อ 9-11
:: หมวด3 สถานที่ฝึกอบรม การปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรม ข้อ 12-15
:: หมวด4 การออกใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ข้อ 16-17
:: หมวด5 การต่ออายุใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ข้อ 18-21
:: หมวด6 การจัดทำและเก็บสมุดทะเบียน ข้อ 22
:: หมวด7 การฝึกอบรมสัตวแพทย์ ผู้ได้รับใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ข้อ 23-27
:: หมวด8 การพิจารณาสั่งพักใช้และเพิกถอน ใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ข้อ 28-33
 
 
 
:: ระเบียบกรมปศุสัตว์
:: ว่าด้วยการขอรับและออกใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-33


ด้วยเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภคตลอดจนถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการฟาร์มด้านบุคลากร กำหนดให้มีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมกำกับดูแลด้านสุขภาพสัตว์ภายในฟาร์ม โดยต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งตาม พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 และได้รับใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มจากกรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า "ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2542
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์" หมายความว่า มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
"สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม" หมายความว่า สัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ตาม พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 และได้รับใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มจากกรมปศุสัตว์
"การควบคุมฟาร์ม" หมายความว่า การกำหนดวิธีปฏิบัติด้านการจัดการฟาร์ม ด้านสุขภาพสัตว์และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้สัตว์ที่ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมกับผู้บริโภค
"คณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม" หมายความว่า คณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรมปศุสัตว์ ให้ทำหน้าที่ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
"คณะกรรมการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม" หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดการฝึกอบรมสัตวแพทย์เพื่อเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ตามที่กรมปศุสัตว์แต่งตั้ง
"ใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม" หมายความว่า ใบอนุญาตให้เป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย
ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ หรือประกาศ หรือคำสั่ง รวมทั้งอำนาจในการวินิจฉัยสั่งการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

:: หมวด 1 คุณสมบัติและความรู้ความชำนาญของผู้ขอรับใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
ข้อ 6 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ข้อ 7 มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ตาม พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545
ข้อ 8 ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม เพื่อเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

:: หมวด 2 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มและการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
ข้อ 9 กรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับสัตวแพทย์ที่มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปีละ 1 ครั้ง
ข้อ 10 สัตวแพทย์ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม พร้อมหลักฐานที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ข้อ 11 เมื่อสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้รับคำขอพร้อมหลักฐานตาม ข้อ 10 แล้ว ให้ผู้รับคำขอตรวจสอบคำขอ หลักฐานและคุณสมบัติ พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มที่กรมปศุสัตว์แต่งตั้งขึ้นทราบ เพื่อกำหนด วัน เวลา สถานที่ฝึกอบรม และดำเนินการฝึกอบรมต่อไป

:: หมวด 3 สถานที่ฝึกอบรม การปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรม
ข้อ 12 ให้เลขานุการคณะกรรมการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มแจ้งวัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรมให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมทราบ
ข้อ 13 สถานที่ฝึกอบรม จัดขึ้นในสถานที่ที่เหมาะสม
ข้อ 14 ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม ต้องมาลงทะเบียนและเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์กำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของหลักสูตร
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม นำผลการฝึกอบรมเสนอผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทราบ

:: หมวด 4 การออกใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
ข้อ 16 ให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์นำผล การฝึกอบรมเสนอต่อกรมปศุสัตว์พิจารณาออกใบอนุญาต เพื่อมอบให้แก่ผู้รับใบอนุญาตเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มต่อไป
ข้อ 17 ใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มให้ใช้ได้ 2 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต

:: หมวด 5 การต่ออายุใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
ข้อ 18 สัตวแพทย์ที่มีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม พร้อมหลักฐานต่อกรมปศุสัตว์ภายใน 30 วัน ก่อนที่ใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มจะหมดอายุ
ถ้าใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มหมดอายุแล้ว สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มที่ไม่ประสงค์จะควบคุมฟาร์มต่อไปให้แจ้งสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ทราบภายใน 30 วัน หลังจากใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มหมดอายุ
ข้อ 19 สถานที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ให้ยื่นคำขอได้ที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ข้อ 20 ให้ผู้รับคำขอทำการตรวจคำขอ และหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนและรายงานต่อผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบ และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เพื่อเสนอกรมปศุสัตว์พิจารณา
ข้อ 21 การพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม เมื่อกรมปศุสัตว์เห็นว่าสัตวแพทย์ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตรายใดเหมาะสมที่จะเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มต่อไป ให้ต่อใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มได้โดยให้ออกใบอนุญาตเติมคำว่า "ต่ออายุ" และลงนามโดยอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นสำคัญ
การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้นับต่อจากวันหมดอายุ ใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มฉบับเดิม เป็นต้นไป

:: หมวด 6 การจัดทำและเก็บสมุดทะเบียน
ข้อ 22 ให้เลขานุการคณะกรรมการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเป็นผู้จัดทำ และเก็บรักษาสมุดทะเบียนประวัติสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

:: หมวด 7 การฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
ข้อ 23 สัตวแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม จะต้องได้รับการทบทวนการปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์ม เพิ่มพูนความรู้ใหม่ให้ทันสมัยและเพิ่มบทบาทความรับผิดชอบให้สัตวแพทย์ตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์กำหนดเป็นระยะๆ
ข้อ 24 ในกรณีที่กรมปศุสัตว์กำหนดการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้แก่สัตวแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ให้สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์รวบรวมรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มทราบ เพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่อบรม และดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้เสร็จสิ้น
ข้อ 25 ให้เลขานุการคณะกรรมการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมทราบ
ข้อ 26 ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม ต้องมาลงทะเบียนและเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลักสูตร
ข้อ 27 ให้เลขานุการคณะกรรมการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มนำผลการฝึกอบรมเสนอต่อกรมปศุสัตว์ และบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติด้วย

:: หมวด 8 การพิจารณาสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
ข้อ 28 เมื่อผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและ รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่า สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานฟาร์ม หรือเกิดความบกพร่องในหน้าที่ความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ให้เลขานุการ คณะกรรมการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมทั้งจัดทำสรุปข้อเท็จจริง นำเสนอคณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
ข้อ 29 ให้คณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม พิจารณาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานว่ามีมูลความจริงตามข้อกล่าวหาหรือไม่ และสามารถเรียกสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา และให้ถ้อยคำแก้ข้อกล่าวหาให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม
ให้คณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม มีอำนาจเรียกพยานบุคคลมาให้การเพิ่มเติมและตรวจสอบพยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ ซึ่งใช้เป็นพยานหลักฐานรวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามที่กล่าวหาได้
ข้อ 30 ให้คณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม สรุปผลตามที่ถูกกล่าวหาพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อกรมปศุสัตว์ว่า สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มที่ถูกล่าวหาได้กระทำความผิดหรือไม่และสมควรสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มหรือไม่
ข้อ 31 เมื่อกรมปศุสัตว์พิจารณาแล้วว่าสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มไม่มีความผิด ตามที่ถูกกล่าวหาให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์แจ้งแก่ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
กรณีที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม มีความผิดตามที่ถูกกล่าวหาให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบ และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์แจ้งแก่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ให้นำใบอนุญาตคืนแก่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ให้เลขานุการคณะกรรมการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม จดระยะเวลาและเหตุแห่งการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตไว้ในทะเบียนประวัติสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
ข้อ 32 การแจ้งผลการพิจารณาของกรมปศุสัตว์ ตาม ข้อ 31 เลขานุการคณะกรรมการฝึกอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มจัดทำประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง สั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม แล้วแต่กรณี แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนที่กล่าวหาพร้อมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มที่ถูกกล่าวหาทราบ
ข้อ 33 สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ซึ่งถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มมีสิทธิอุทธรณ์ประกาศของกรมปศุสัตว์ได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง


:: ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update