กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
:: ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-13

โดยที่เป็นการสมควรให้มีผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินกิจการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 52 (5) แห่ง พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"ประธานกรรมการ" หมายความว่า ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
"ผู้ว่าการ" หมายความว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ 4 ให้ผู้ว่าการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ว่าการ จำนวน 1 อัตรา โดยให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบนี้
ข้อ 5 ผู้ช่วยผู้ว่าการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท หรือมีคุณสมบัติพิเศษและมีประสบการณ์ตามที่ผู้ว่าการเห็นสมควร
(2) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
(3) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(4) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ข้อ 6 ให้ผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ ยื่นใบรายงานตัวตามแบบที่กำหนดต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาแสดงด้วย
(2) หลักฐานแสดงคุณสมบัติตาม ข้อ 5 (1)
(3) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป
(4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
ใบรายงานตัวตามวรรคหนึ่ง ให้นำใบรายงานตัวของที่ปรึกษาประธานกรรมการมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 7 ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินออกบัตรประจำตัวแก่ผู้ช่วยผู้ว่าการ เพื่อแสดงตนโดยบัตรประจำตัวของผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นอันยกเลิกเมื่อมีกรณีตาม ข้อ 12
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จัดทำและรักษาทะเบียนประวัติของผู้ช่วยผู้ว่าการ
ข้อ 8 ผู้ช่วยผู้ว่าการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อผู้ว่าการ
(2) ค้นคว้าทางวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องต่างๆ
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่มิใช่สายงานการบังคับบัญชาตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย
ข้อ 9 ให้นำระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องแบบพิธีการและเครื่องแบบปฏิบัติราชการมาใช้บังคับแก่ผู้ช่วยผู้ว่าการ เว้นอินทรธนูให้นำแบบของที่ปรึกษาประธานกรรมการมาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 10 ให้ผู้ช่วยผู้ว่าการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 48,800 บาท และมีสิทธิได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์อื่น ดังต่อไปนี้
(1) การประกันสุขภาพ โดยมีเบี้ยประกันไม่เกิน 10,000 บาท ต่อปี
(2) บำเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจากตำแหน่ง หลังจากที่ดำรงตำแหน่งครบหนึ่งปีขึ้นไปนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ในการคำนวณบำเหน็จตอบแทน ให้นำค่าตอบแทนเป็นรายเดือนคูณด้วยระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นรายปี โดยให้นับจำนวนปีและเศษของปีด้วย การคำนวณเศษของปีที่เป็นเดือนหรือเป็นวันให้เป็นปีนั้น ให้นำเศษที่เป็นเดือนหารด้วยสิบสอง และเศษที่เป็นวันหารด้วยสามสิบได้ผลลัพธ์เท่าใดจึงหารด้วยสิบสอง ในการคำนวณให้ใช้ทศนิยมสองตำแหน่งและให้นำจำนวนที่คำนวณได้มารวมกันเป็นระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งซึ่งเป็นจำนวนปี
สิทธิในบำเหน็จตอบแทนเป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้
ในกรณีผู้ช่วยผู้ว่าการพ้นจากตำแหน่งเพราะถึงแก่ความตายไม่ว่าผู้นั้น จะดำรงตำแหน่งครบหนึ่งปีบริบูรณ์หรือไม่ก็ตาม ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบำเหน็จตอบแทนโดยให้จ่ายแก่ทายาทโดยธรรมซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้นำของที่ปรึกษาประธานกรรมการมาใช้บังคับโดยอนุโลม
(4) ประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้นำของที่ปรึกษาประธานกรรมการมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 11 ผู้ช่วยผู้ว่าการต้องปฏิบัติตามนโยบาย คำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่มีความดีความชอบเป็นพิเศษ ให้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่กฎหมายเพื่อการนั้นกำหนด
ข้อ 12 ผู้ช่วยผู้ว่าการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 5 แล้วแต่กรณี
(4) ผู้ว่าการเห็นสมควรให้พ้นจากตำแหน่ง
(5) ผู้ว่าการพ้นจากตำแหน่ง
ข้อ 13 ให้ผู้ว่าการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใช้ระเบียบนี้
ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้


:: ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ปัญญา ตันติยวรงค์ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update