กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546


:: หมวด1 ข้อความทั่วไป ข้อ 1-5
:: หมวด2 คุณสมบัติของผู้รับบริการ ข้อ 6-7
:: หมวด3 ประเภทของการให้บริการ ข้อ 8
:: หมวด4 การเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ และบ้านพักฉุกเฉิน ข้อ 9
:: หมวด5 หน้าที่ของผู้รับบริการ ข้อ 10-11
:: หมวด6 มาตราการสำหรับผู้รับบริการ ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อ 12-14
:: หมวด7 การพ้นสภาพของผู้รับบริการ ข้อ 15-16
:: บทเฉพาะกาล ข้อ 17
 
 
 
:: ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
:: ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-17

เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กำหนดให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในส่วนของกรมประชาสงเคราะห์ มาเป็นของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2543 ให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบันสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จึงได้กำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

:: หมวด 1 ข้อความทั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2543
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งอื่นๆ ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"สถานสงเคราะห์" หมายความว่า สถานสงเคราะห์คนชราที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือกรมประชาสงเคราะห์ (เดิม) จัดตั้งขึ้น
"ศูนย์บริการผู้สูงอายุ" หมายความว่า ศูนย์บริการผู้สูงอายุและให้หมายความรวมถึงศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
"บ้านพักฉุกเฉิน" หมายความว่า ที่พักภายในศูนย์บริการผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุเข้าพักชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำหนด
"ผู้รับบริการ" หมายความว่า ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามระเบียบนี้ และได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ หรือบ้านพักฉุกเฉิน
"ผู้ปกครอง" หมายความว่า ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนชรา
"ผู้อำนวยการศูนย์" หมายความว่า ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุหรือผู้อำนวยการศูนย์บริการผู้สูงอายุ
ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการรักษาการตามระเบียบนี้

:: หมวด 2 คุณสมบัติของผู้รับบริการ
ข้อ 6 ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
(2) ต้องมีความสมัครใจ
(3) ต้องไม่อยู่ในระหว่างต้องหาว่ากระทำผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือถูกดำเนินคดีอาญา
(4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
(5) ต้องเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
ก. มีฐานะยากจน
ข. ไม่มีที่อยู่อาศัย
ค. ขาดผู้ดูแลและขาดผู้ให้ความช่วยเหลือ
ง. ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้อย่างปกติสุข
ข้อ 7 ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้าอยู่บ้านพักฉุกเฉินในศูนย์บริการผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 6 (1) (2) (3) (4) และต้องเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้สูงอายุที่เดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ และไม่มีที่พักอาศัย
(2) ผู้สูงอายุที่บุตรหลานไปทำธุระที่อื่นและไม่มีผู้ดูแล
(3) ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาล
(4) ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาทางกายภาพบำบัด
(5) ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านจิตใจอย่างรุนแรง จำเป็นต้องอยู่ห่างจากครอบครัวระยะหนึ่ง
(6) ผู้สูงอายุที่พลัดหลง โดยหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือพลเมืองดีนำส่ง
(7) ผู้สูงอายุที่สิ้นสุดการรักษาจากโรงพยาบาล แต่ไม่มีญาติมารับ
(8) ผู้สูงอายุที่ได้รับการอนุญาตให้เข้ารับการอุปการะ ในสถานสงเคราะห์แต่ยังไม่สามารถเดินทางไปได้

:: หมวด 3 ประเภทของการให้บริการ
ข้อ 8 การให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
(1) สถานสงเคราะห์ให้บริการผู้สูงอายุ โดยแยกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
(ก) ประเภทสามัญ ได้แก่ การให้บริการดูแลผู้รับบริการ โดยไม่เสียค่าบริการ
(ข) ประเภทหอพัก ได้แก่ การให้บริการจัดให้ผู้รับบริการเข้าอยู่ในหอพักโดยเสียค่าบริการให้สถานสงเคราะห์ ตามอัตราที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนด
(ค) ประเภทปลูกบ้านอยู่เอง ได้แก่ การให้บริการที่ทางราชการอนุญาตให้ผู้รับบริการปลูกบ้านพักอยู่ในบริเวณสถานสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนด
(2) บ้านพักฉุกเฉินให้บริการแก่ผู้สูงอายุเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 15 วัน หากผู้สูงอายุที่มีเหตุจำเป็นต้องพักเป็นระยะเวลานานกว่าที่กำหนด ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองสถานสงเคราะห์หรือผู้อำนวยการศูนย์

:: หมวด 4 การเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์และบ้านพักฉุกเฉิน
ข้อ 9 การเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ หรือบ้านพักฉุกเฉินให้ดำเนินการ ดังนี้
(1) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นสมัครที่สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพฯ (1-8)
(2) ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นสมัครที่สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด สถานสงเคราะห์ หรือศูนย์บริการผู้สูงอายุ
ให้ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์หรือผู้อำนวยการศูนย์ มีอำนาจในการอนุญาตให้ผู้สูงอายุเข้ารับบริการในหน่วยงานนั้นๆ

:: หมวด 5 หน้าที่ของผู้รับบริการ
ข้อ 10 ผู้รับบริการจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติตามคำสั่งและระเบียบที่กำหนดขึ้น ในสถานสงเคราะห์หรือศูนย์บริการผู้สูงอายุนั้น
(2) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
(3) รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ทะเลาะวิวาทหรือชักชวน ยุยง ส่งเสริมให้ผู้ใดกระทำผิด หรือฝ่าฝืนต่อระเบียบของสถานสงเคราะห์หรือศูนย์บริการผู้สูงอายุ
(4) ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม
(5) ช่วยดูแลรักษาถนอมทรัพย์สินของทางราชการ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้โดยประหยัด
(6) ดูแลรักษาความสะอาดตนเองและสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อย
(7) ผู้รับบริการต้องเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติภารกิจประจำวัน ตามที่สถานสงเคราะห์หรือศูนย์บริการผู้สูงอายุ กำหนด
ข้อ 11 ผู้รับการบริการจะประพฤติปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ไม่ได้ คือ
(1) มีพฤติกรรมฉันท์ชู้สาว หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้รับบริการ
(2) ทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
(3) นำบุคคลภายนอกเข้ามานอนค้างในสถานสงเคราะห์ หรือศูนย์บริการผู้สูงอายุและห้ามผู้รับบริการไปนอนค้างแรมที่อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองผู้อำนวยการศูนย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) กระทำการใดๆ ซึ่งก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น
(5) มีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ในครอบครอง
ก. เฮโรอีน ฝิ่น กัญชา ทินเนอร์ ยาอันตราย หรือสิ่งเสพย์ติดต่างๆ
ข. สุรา หรือเครื่องดองของเมา
ค. อุปกรณ์การพนัน
ง. อาวุธ หรือของมีคมทุกชนิด หรือสิ่งที่ใช้เป็นอาวุธได้
จ. วัตถุระเบิดหรือเชื้อเพลิง
ฉ. สิ่งของอื่นๆ ซึ่งผู้ปกครองหรือผู้อำนวยการศูนย์ จะกำหนดและประกาศเพิ่มขึ้น
(6) เล่นการพนันทุกชนิด
(7) ลักทรัพย์ของผู้อื่น
(8) สูบบุหรี่ หรือจุดธูปเทียนบูชาพระในเรือนนอน
(9) เสพสุรา หรือของมึนเมาทุกชนิดในบริเวณสถานสงเคราะห์ หรือศูนย์บริการผู้สูงอายุ
(10) นำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงในบริเวณสถานสงเคราะห์ หรือศูนย์บริการผู้สูงอายุ
(11) นำอาหารไปรับประทานนอกห้องอาหาร ยกเว้นผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตแล้ว
(12) ประกอบอาหารในเรือนนอน
(13) นำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
(14) ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ
(15) กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนความสงบสุขต่อราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

:: หมวด 6 มาตราการสำหรับผู้รับบริการที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อ 12 เมื่อผู้สูงอายุยื่นคำร้องขอเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ หรือบ้านพักฉุกเฉินให้ผู้ปกครองหรือผู้อำนวยการศูนย์ แล้วแต่กรณี แจ้งหน้าที่ของผู้รับบริการตามระเบียบนี้ และคำสั่งหรือระเบียบที่สถานสงเคราะห์ หรือศูนย์บริการผู้สูงอายุกำหนดขึ้น ให้ผู้สูงอายุที่ยื่นสมัครนั้นรับทราบโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือด้วย ว่าผู้สูงอายุดังกล่าวมีความเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่รับทราบ
ผู้รับบริการใดฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่ได้แจ้งไว้ตามวรรคแรกให้ผู้ปกครองหรือผู้อำนวยการศูนย์ดำเนินการ ดังนี้
(1) ความผิดครั้งที่ 1 ให้ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ความผิดครั้งที่ 2 ทำทัณฑ์บนไว้เป็นหนังสือ
(3) ความผิดตั้งแต่ครั้งที่ 3 ให้พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้รับบริการที่ฝ่าฝืนนั้น ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่กำหนดไว้ต่อไป
ข้อ 13 ให้เจ้าหน้าที่ผู้พบเห็นผู้รับบริการกระทำความผิด เป็นผู้รายงานต่อผู้ปกครองหรือผู้อำนวยการศูนย์ แล้วแต่กรณี เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
ข้อ 14 ผู้รับบริการผู้ใดจงใจกระทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือประทุษร้ายต่อร่างกายของเจ้าหน้าที่ หรือผู้รับบริการด้วยกัน หรือกระทำความผิดทางอาญา ให้ผู้ปกครองหรือผู้อำนวยการศูนย์ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการคดีตามกฎหมาย แล้วรายงานให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทราบทันที

:: หมวด 7 การพ้นสภาพของผู้รับบริการ
ข้อ 15 ผู้รับบริการจะพ้นสภาพการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ หรือศูนย์บริการผู้สูงอายุในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ลาออก หรือออกจากสถานสงเคราะห์ หรือศูนย์บริการผู้สูงอายุเกินกว่าวันลาที่ได้รับอนุญาต หรือหลบหนีออกจากสถานสงเคราะห์ติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน
(2) ถึงแก่กรรม
(3) ส่งตัวไปยังหน่วยงานอื่น
(4) ครบกำหนดการเข้าอยู่อาศัย
(5) กระทำผิดทางอาญา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขอรับตัวไปควบคุมเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
ข้อ 16 เมื่อผู้รับบริการพ้นสภาพตาม ข้อ 15 ให้ผู้ปกครอง หรือผู้อำนวยการศูนย์จำหน่ายออกจากทะเบียน แล้วรายงานให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทราบ

:: บทเฉพาะกาล
ข้อ 17 ผู้รับการสงเคราะห์ตาม ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2543 ให้ถือว่าเป็นผู้รับบริการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วัลลภ พลอยทับทิม อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update