กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1-5 4-8 9-12 13-15 16 17-20 21-27 28-30 31-33 34-38 39 40-42 43-45 46 47-49 50-54 55-58 59 60-61 62-67 68-73 74-78 79-81 82-85 86-90 91 92-93 94 95-100 101 102 103  
 
:: ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-5
:: หมวด1 บททั่วไป
:: ส่วนที่1 การประกาศให้มีการเลือกตั้ง ข้อ 4-8
:: ส่วนที่2 การเตรียมการเลือกตั้ง ข้อ 9-12
:: หมวด2 เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง
:: ส่วนที่1 เขตเลือกตั้งและจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้อ 13-15
:: ส่วนที่2 เขตเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 16
:: ส่วนที่3 หน่วยเลือกตั้ง ข้อ 17-20
:: ส่วนที่4 ที่เลือกตั้ง ข้อ 21-27
:: หมวด3 เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
:: ส่วนที่1 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 28-30
:: ตอนที่1 คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 31-33
:: ตอนที่2 ขั้นตอนและวิธีการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของคณะกรรมการสรรหา ข้อ 34-38
:: ตอนที่3 การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ข้อ 39
:: ตอนที่4 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการประชุม ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 40-42
:: ตอนที่5 การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 43-45
:: ส่วนที่2 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 46
:: ส่วนที่3 ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง ข้อ 47-49
:: ส่วนที่4 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ข้อ 50-54
:: ส่วนที่5 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ข้อ 55-58
:: ส่วนที่6 การอบรมเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ข้อ 59
:: หมวด4 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
:: ส่วนที่1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ข้อ 60-61
:: ส่วนที่2 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ข้อ 62-67
:: ส่วนที่3 การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
:: ตอนที่1 การเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ข้อ 68-73
:: ตอนที่2 การถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ข้อ 74-78
:: ส่วนที่4 การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ข้อ 79-81
:: หมวด5 การนับคะแนนเลือกตั้ง ข้อ 82-85
:: หมวด6 การเปลี่ยนที่เลือกตั้งใหม่ การงดการลงคะแนนเลือกตั้งการงดการนับคะแนนเลือกตั้ง และการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ข้อ 86-90
:: หมวด7 การประกาศผลการเลือกตั้ง
:: ส่วนที่1 การรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ข้อ 91
:: ส่วนที่2 การประกาศผลการเลือกตั้ง ข้อ 92-93
:: ส่วนที่3 การประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นใหม่ ข้อ 94
:: หมวด8 การเก็บรักษาและทำลายเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
:: ส่วนที่1 การเก็บรักษา ข้อ 95-100
:: ส่วนที่2 การทำลายเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ข้อ 101
:: หมวด9 แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ข้อ 102
:: บทเฉพาะกาล ข้อ 103
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update