กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
:: ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-12

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 (15) มาตรา 29 และ มาตรา 43 แห่ง พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ" หมายความว่า ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบตาม มาตรา 29 มาตรา 43 แห่ง พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
"ผู้ต้องหา" หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตาม มาตรา 29 วรรคแรก และ มาตรา 42 แห่ง พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
"สำนักงานคุมประพฤติ" หมายความว่า สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด หรือสำนักงานคุมประพฤติประจำศาล
"ผู้อำนวยการ" หมายความว่า ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด หรือผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาล
"อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ข้อ 4 เมื่อมีการกระทำผิดตาม มาตรา 29 และ มาตรา 42 แห่ง พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนโดยเรียกผู้กระทำความผิดมาเพื่อแจ้งข้อหาและให้บันทึกคำให้การตามแบบที่อธิบดีกำหนด เพื่อเสนอผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ
ข้อ 5 บรรดาความผิดที่ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบเห็นว่าอยู่ในอำนาจเปรียบเทียบได้ ให้บันทึกการเปรียบเทียบตามแบบที่อธิบดีกำหนด
ข้อ 6 ความผิดตาม มาตรา 29 แห่ง พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ มีอำนาจเปรียบเทียบเฉพาะการกระทำความผิดที่ให้ถือว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 190 วรรคแรก ได้ในอัตราไม่เกินหกพันบาท
ในกรณีความผิดตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 42 แห่ง พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ มีอำนาจเปรียบเทียบได้ในอัตราไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข้อ 7 เมื่อผู้มีอำนาจเปรียบเทียบพิจารณาให้เปรียบเทียบแล้วให้ประธานกรรมการหรือประธานคณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อในคำสั่งให้ทำการเปรียบเทียบ
ข้อ 8 เมื่อทำการเปรียบเทียบแล้วให้ชำระค่าปรับ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือสำนักงานคุมประพฤติ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปรียบเทียบ
ข้อ 9 เมื่อผู้ต้องหาชำระค่าปรับแล้ว ให้ผู้อำนวยการจัดทำใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในคู่ฉบับใบเสร็จรับเงินนั้น แล้วมอบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ต้องหา ส่วนคู่ฉบับให้ผู้อำนวยการเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 10 ให้ผู้อำนวยการทำงบเดือน และรวบรวมสำนวนการเปรียบเทียบเพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป
ข้อ 11 ให้ผู้อำนวยการเก็บรักษาสำนวนการเปรียบเทียบไว้ภายในกำหนดอายุความ เมื่อพ้นกำหนดอายุความแล้ว ให้ขออนุญาตทำลายตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ประธานกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด

ตามที่กระทรวงยุติธรรม ได้ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ลูกจ้างสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
1) เจ้าหน้าที่ธุรการ
2) เจ้าหน้าที่ทะเบียน
3) เจ้าหน้าที่ควบคุม
ข้อ 2 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศนี้ มีอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ เมื่อได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานในสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ตาม พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

:: ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update