กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
ว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-3
:: หมวด1 บททั่วไป ข้อ 4-11
:: หมวด2 ประเภทการย้าย ข้อ 12
:: ส่วนที่1 การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ข้อ 13-14
:: ส่วนที่2 การย้ายด้วยเหตุผลความจำเป็นตามความประสงค์ของข้าราชการศาลยุติธรรม ข้อ 15-19
:: ส่วนที่3 การย้ายเพื่อการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพและประสบการณ์ ข้อ 20-21
:: หมวด3 การย้ายสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ข้อ 22-24
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
:: ว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-24


อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 21 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ประธานกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้
top

:: หมวด 1 บททั่วไป
ข้อ 4 สำนักงานศาลยุติธรรมอาจย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นในระดับเดียวกัน โดยเปลี่ยนเลขที่ตำแหน่งในสำนักงานศาลยุติธรรมได้ไม่ว่าจะเป็นการย้ายในสายงานเดียวกันหรือเป็นการย้ายเปลี่ยนสายงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการ การย้ายเปลี่ยนสายงานให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ 5 ให้สำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมโดยนำ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมมาประกอบการพิจารณาเพื่อประโยชน์ ในการบริหารราชการของสำนักงานศาลยุติธรรม
ข้อ 6 การย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำเนินการปีละสองครั้ง ประมาณเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอาจดำเนินการมากกว่านั้นก็ได้
ข้อ 7 ให้สำนักงานศาลยุติธรรม แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมอย่างน้อยหนึ่งคณะ ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีกจำนวนไม่เกินสี่คน โดยมีผู้แทนที่ ก.ศ. แต่งตั้งหนึ่งคนเป็นกรรมการ และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการในหน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ มีหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมต่อเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม หรือบุคคลที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมาย
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกินหนึ่งปี
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่พิจารณาการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และให้คำนึงถึงสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งประกอบเหตุผลอื่นที่เห็นว่าจำเป็น
ข้อ 9 ภายใต้บังคับ ข้อ 8 การพิจารณาการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหาร รวมทั้งผลการประเมินผลงานที่ผู้บังคับบัญชาและผู้พิพากษา ซึ่งเป็นหัวหน้าในศาลยุติธรรมแห่งนั้น จัดทำขึ้นประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ 10 ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ดำรงตำแหน่งระดับ 8 และระดับ 9 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีลักษณะบริหารที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เดียวติดต่อกันครบสี่ปีแล้ว ให้ย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นในระดับเดียวกัน เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการยังไม่สมควรย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ ให้เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งและหน้าที่เดิมต่อคราวละไม่เกินหนึ่งปี แล้วรายงานให้ ก.ศ. ทราบโดยเร็ว
ข้อ 11 ให้กองการเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดหลักเกณฑ์การจัดอันดับการรับและรวบรวมคำร้องขอย้าย โดยให้ความสำคัญ ตามอันดับจากการแสดงความจำนงตามคำร้องขอย้ายที่ถูกจัดอย่างเป็นระบบความจำเป็นในการขอย้ายและ หรือเหตุผลอื่นประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม
(2) จัดทำและรวบรวมคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สมรรถนะเฉพาะตำแหน่งที่จะพิจารณาการย้ายเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม
(3) จัดรวบรวมประวัติ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณวุฒิ ความประพฤติและประสบการณ์การทำงาน รวมทั้งความเห็นของผู้บังคับบัญชาของข้าราชการศาลยุติธรรมที่จะพิจารณาดำเนินการย้าย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม
(4) จัดทำบัญชีการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามระเบียบนี้ แสดงเหตุผลโดยสังเขป เสนอคณะกรรมการพิจารณาการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม
(5) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม
top

:: หมวด 2 ประเภทการย้าย
ข้อ 12 การย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมมีสามประเภท ตามลำดับความสำคัญ คือ
(1) การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
(2) การย้ายด้วยเหตุผลความจำเป็นตามความประสงค์ของข้าราชการศาลยุติธรรม
(3) การย้ายเพื่อการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพและประสบการณ์ตามความประสงค์ของข้าราชการศาลยุติธรรม
top

:: ส่วนที่ 1 การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ข้อ 13 การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ การย้ายเพื่อให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังข้าราชการศาลยุติธรรม การย้ายเพื่อเสริมอัตรากำลังที่ว่าง หรือการย้ายด้วยเหตุผลอื่นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ข้อ 14 การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการเป็นคราวๆ ไปได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยฟังความเห็นของผู้บังคับบัญชาและผู้พิพากษาซึ่งเป็นหัวหน้าในศาลยุติธรรม ของข้าราชการศาลยุติธรรมแห่งนั้นประกอบการพิจารณา
top

:: ส่วนที่ 2 การย้ายด้วยเหตุผลความจำเป็นตามความประสงค์ของข้าราชการศาลยุติธรรม
ข้อ 15 การย้ายด้วยเหตุผลความจำเป็นตามความประสงค์ของข้าราชการศาลยุติธรรม ได้แก่ การย้ายด้วยเหตุผลความจำเป็นของครอบครัว สุขภาพของร่างกาย ขอกลับภูมิลำเนา ค่าครองชีพ หรือเหตุอื่นใดซึ่งเป็นเหตุผลของข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ขอย้ายนั้น
ข้อ 16 ข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีความประสงค์ขอย้ายต้องยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเหตุผล ความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตามแบบและวิธีการที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด
คำร้องขอย้ายด้วยเหตุผลความจำเป็นตามความประสงค์ของข้าราชการศาลยุติธรรม ให้หมดอายุภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ 17 ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับการบรรจุใหม่ผู้ใดประสงค์ขอย้ายจะต้องได้ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาคำร้องขอย้าย เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งเป็นพิเศษเฉพาะราย
ข้อ 18 ข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ใดได้รับการเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด จะต้องได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาคำร้องขอย้าย เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งเป็นพิเศษเฉพาะราย
ข้อ 19 ข้าราชการศาลยุติธรรมตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปผู้ใดประสงค์ ขอย้ายจะต้องได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งติดต่อกันครบสองปี นับตั้งแต่วันที่ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาคำร้องขอย้าย เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งเป็นพิเศษเฉพาะราย
top

:: ส่วนที่ 3 การย้ายเพื่อการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพและประสบการณ์
ข้อ 20 การย้ายเพื่อการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพและประสบการณ์ ได้แก่ การย้ายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม
ข้อ 21 ข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีความประสงค์ขอย้ายเพื่อการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพและประสบการณ์ ต้องยื่นคำร้องขอย้ายต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตามแบบและวิธีการที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด
การหมดอายุของคำร้องขอย้ายให้นำ ข้อ 16 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
top

:: หมวด 3 การย้ายสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ข้อ 22 ภายใต้บังคับระเบียบว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรม ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ หากมีความประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในกลุ่มตำแหน่งอื่นหรือสายงานอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหมวด 1 และให้คณะกรรมการพิจารณาการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมพิจารณา โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่จะแต่งตั้งนั้นในระดับเดียวกันประกอบการพิจารณาด้วย เว้นแต่สำนักงานศาลยุติธรรมมีความจำเป็นต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญอย่างสูงเฉพาะบุคคล อาจพิจารณาแต่งตั้งโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ที่จะแต่งตั้งนั้นในระดับเดียวกันก็ได้
ข้อ 23 การย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมที่ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป นอกจากพิจารณาโดยคำนึงถึงระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่จะแต่งตั้งนั้น ในระดับเดียวกันประกอบการพิจารณาแล้ว ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจะต้องเคยปฏิบัติงานด้านบริหารโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี เว้นแต่สำนักงานศาลยุติธรรมมีความจำเป็นต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญอย่างสูงเฉพาะบุคคล อาจพิจารณาแต่งตั้งจากผู้ไม่เคยปฏิบัติงานด้านบริหารก็ได้
ข้อ 24 การย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) หรือตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) หรือตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะทุกระดับที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกันกับตำแหน่งที่ดำรงหรือเคยดำรงอยู่ ให้กระทำได้โดยไม่ต้องมีการประเมินบุคคลหรือผลงาน เฉพาะตำแหน่งในระดับเดียวกันกับตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) หรือตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะที่ดำรงหรือเคยดำรงอยู่เดิม
การจัดกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้เป็นไปตามที่ ก.ศ. กำหนด


:: ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ รองประธานศาลฎีกา ประธานกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ โดยที่สำนักงานศาลยุติธรรมยังมิได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม ดังนั้น เพื่อกำหนดให้มีแนวปฏิบัติและวิธีการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม ภายใต้หลักเกณฑ์ของการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน สำหรับใช้เป็นเครื่องมือของสำนักงานศาลยุติธรรมในการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม ด้วยระบบคุณธรรมที่สอดคล้องต่อทิศทางการบริหารการพัฒนาองค์การศาลยุติธรรม เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ศาลยุติธรรม รวมทั้งเสริมสร้างให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องออกระเบียบนี้
top


 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update