กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
:: เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีบางฉบับ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-6

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการยกเลิกคณะกรรมการซึ่งจัดตั้งขึ้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีบางฉบับที่หมดความจำเป็นเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีบางฉบับได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว และได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ไปเป็นของกระทรวงใหม่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการไปแล้ว ดังนั้น เพื่อมิให้มีการปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกัน จึงสมควรยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวเสียในคราวเดียวกัน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 (8) แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีบางฉบับ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532
(2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540
(3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2533
(4) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 พ.ศ. 2535
(5) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
(6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
(7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2541
(8) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และ
(9) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544


:: ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update