กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-4
:: หมวด1 ข้อความทั่วไป ข้อ 5-7
:: หมวด2 คณะกรรมการวินิจฉัยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ข้อ 8-10
:: หมวด3 การแจ้งความนำจับและแจ้งความนำสืบทรัพย์สิน ข้อ 11-12
:: หมวด4 การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล
:: ส่วนที่1 อัตราการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล กับเงินสินบนเพิ่มและเงินรางวัลเพิ่ม ข้อ 13-14
:: ส่วนที่2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ข้อ 15-18
:: ส่วนที่3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนเพิ่มและเงินรางวัลเพิ่ม ข้อ 19-20
:: หมวด5 การขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล ข้อ 21-24
:: บทเฉพาะกาล ข้อ 25
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
:: ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-25


เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน และเงินรางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
"เงินสินบน" หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนำจับในคดีความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและมีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือเงินที่จ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและมีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
"เงินรางวัล" หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าพนักงานผู้ทำการสืบสวนหรือจับและพนักงานสอบสวน ในคดีความมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและมีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
"ผู้แจ้งความนำจับ" หมายความว่า บุคคลที่ได้แจ้งความต่อเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความตามระเบียบนี้ ว่ามีการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินโดยแสดงความประสงค์ขอรับเงินสินบน
"ผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สิน" หมายความว่า บุคคลที่ได้แจ้งความต่อเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความตามระเบียบนี้ โดยระบุรายละเอียดพอสมควรว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และแสดงความประสงค์ขอรับเงินสินบน
"การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน" หมายความว่า การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และให้หมายความรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร และมีการส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้กับรัฐบาลไทยตามคำร้องขอของรัฐบาลไทย ตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา หรือตามพันธกรณีแห่งสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างประเทศด้วย
"พระราชบัญญัติ ปปง." หมายความว่า พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
"ความผิดมูลฐาน" หมายความว่า ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ ปปง.
"ความผิดฐานฟอกเงิน" หมายความว่า ความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติ ปปง.
"ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด" หมายความว่า ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ ปปง.
"คำสั่งศาลเป็นที่ยุติ" หมายความว่า คำสั่งของศาลที่ให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดินอันเป็นยุติตาม มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติ ปปง.
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลตามระเบียบนี้
"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการวินิจฉัยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลตามระเบียบนี้
"เลขาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
"สำนักงาน ปปง." หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ ปปง.
ข้อ 4 ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรักษาการตามระเบียบนี้
top

:: หมวด 1 ข้อความทั่วไป
ข้อ 5 ระเบียบนี้ไม่ใช่การโฆษณาให้คำมั่นแก่บุคคลใดตามกฎหมาย แต่เป็นระเบียบที่วางไว้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ของทางราชการในการพิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งความนำจับ ผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สิน หรือเจ้าพนักงาน ตามที่เห็นสมควรเท่านั้น
ข้อ 6 การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลตามระเบียบนี้ ให้สำนักงาน ปปง. จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนหรือเงินหมวดอื่นที่จ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน
ข้อ 7 ผู้ขอรับหรือได้รับเงินสินบน เงินรางวัล หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามระเบียบนี้
top

:: หมวด 2 คณะกรรมการวินิจฉัยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล
ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ประกอบด้วยเลขาธิการ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงาน ปปง. และบรรดาผู้แทนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งรัฐมนตรีกำหนดอีกไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการสำนักงาน ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการหนึ่งคน และเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน
ข้อ 9 การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อาจร่วมประชุมได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 10 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล
(2) ตีความในกรณีมีปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบนี้
(3) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
(4) วินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิของผู้ขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล
(5) เรียกเจ้าพนักงานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งมอบเอกสารที่อยู่ในครอบครอง
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่สำนักงาน ปปง. มอบหมาย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
top

:: หมวด 3 การแจ้งความนำจับและแจ้งความนำสืบทรัพย์สิน
ข้อ 11 เจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความตามระเบียบนี้ ได้แก่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข้าราชการสำนักงาน ปปง. และข้าราชการหน่วยงานอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ปปง.
ข้อ 12 การแจ้งความนำจับหรือการแจ้งความนำสืบทรัพย์สิน ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตาม ข้อ 11 ก่อนการจับหรือก่อนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยใช้ใบรับแจ้งความตามแบบที่สำนักงาน ปปง. กำหนด เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งความนำจับ หรือแจ้งความนำสืบทรัพย์สินด้วยวาจาต่อเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งก่อนและจัดทำหลักฐานการแจ้งความภายหลังการจับ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินก็ได้
top

:: หมวด 4 การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล
ส่วนที่ 1 อัตราการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล กับเงินสินบนเพิ่มและเงินรางวัลเพิ่ม
ข้อ 13 ให้รัฐมนตรีประกาศกำหนดอัตราการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลกับเงินสินบนเพิ่มและเงินรางวัลเพิ่ม โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ข้อ 14 จำนวนเงินสินบนและเงินรางวัล กับเงินสินบนเพิ่มและเงินรางวัลเพิ่มให้คำนวณ ตามมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว โดยพิจารณาตามราคาทรัพย์สิน ณ วันที่คำสั่งศาลเป็นที่ยุติ หรือ ณ วันส่งมอบทรัพย์สินให้กับรัฐบาลไทย หรือหน่วยงานของรัฐบาลไทยสำหรับคดีที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี
top

:: ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการจ่ายเงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับในคดีความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินและมีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือแก่ผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและมีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) คดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและมีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และคำสั่งศาลเป็นที่ยุติ
(2) คดีที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน แต่ไม่มีการดำเนินคดีในความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน เพราะผู้ต้องหาหลบหนีหรือไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิด หรือคดีที่ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องในความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และคำสั่งศาลเป็นที่ยุติ
(3) คดีความผิดฐานฟอกเงินที่ได้กระทำขึ้นนอกราชอาณาจักร ตามความใน มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ ปปง. และมีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในราชอาณาจักร และคำสั่งศาลเป็นที่ยุติ
(4) คดีความผิดฐานฟอกเงินที่ได้กระทำขึ้นนอกราชอาณาจักร โดยการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การกระทำเกิดขึ้นในเขตอำนาจของรัฐนั้น และมีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นในราชอาณาจักรตามคำร้องขอของรัฐนั้น ตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา หรือตามพันธกรณีแห่งสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ แล้วแต่กรณี
(5) คดีที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร และมีการส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้กับรัฐบาลไทยตามคำร้องขอของรัฐบาลไทย ตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา หรือตามพันธกรณีแห่งสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ แล้วแต่กรณี
ข้อ 16 การจ่ายเงินสินบนตามหลักเกณฑ์ใน ข้อ 15 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) เจ้าพนักงานผู้ทำการสืบสวนหรือจับ พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่สืบสวน จับ หรือสอบสวน ในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินอยู่แล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินสินบนตามระเบียบนี้
(2) ผู้แจ้งความนำจับหรือผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สินจะต้องมิใช่บุคคล นิติบุคคล หรือเจ้าพนักงานของหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัติ ปปง. ในคดีนั้นๆ
(3) ผู้แจ้งความนำจับหรือผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สินจะต้องนำความมาแจ้งต่อเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความตาม ข้อ 11 ในกรณีที่มีการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินนั้นโดยชัดแจ้ง และมีผลทำให้การจับ ดำเนินคดีหรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นสำเร็จ และคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินที่เกิดขึ้นหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้น จะต้องไม่เป็นคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ตามปกติวิสัยจะต้องตรวจพบได้อยู่แล้ว
ข้อ 17 ถ้าคดีใดมีผู้แจ้งความนำจับหรือมีผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สินหลายคนให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินสินบน ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 18 ให้คณะกรรมการจ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าพนักงานผู้ทำการสืบสวนหรือจับ หรือพนักงานสอบสวน ในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและมีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดีนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ข้อ 15
top

:: ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนเพิ่มและเงินรางวัลเพิ่ม
ข้อ 19 ในกรณีที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีก ในคดีความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือคดีที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินให้คณะกรรมการจ่ายเงินสินบนเพิ่มและเงินรางวัลเพิ่ม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในส่วนที่ 2
ข้อ 20 ในกรณีที่เจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับอันตรายจากการสืบสวน สอบสวน หรือจับผู้กระทำความผิด ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการจ่ายเงินรางวัลเพิ่มเฉพาะตัวแก่เจ้าพนักงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในส่วนที่ 2 คือ
(1) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจนต้องออกจากราชการ
(2) ได้รับอันตรายสาหัสจนเสียอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด หรือ
(3) ได้รับอันตรายแก่ร่างกายเป็นบาดแผลฉกรรจ์หรืออันตรายสาหัสต้องได้รับการรักษาเกินกว่ายี่สิบวัน
ผู้ขอรับหรือได้รับเงินทำขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้างแล้ว ไม่มีสิทธิขอรับเงินรางวัลเพิ่มเฉพาะตัวตามข้อนี้
top

:: หมวด 5 การขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล
ข้อ 21 การขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล ให้ผู้มีสิทธิได้รับยื่นคำขอต่อเลขาธิการภายในกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่คำสั่งศาลเป็นที่ยุติ หรือภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีการส่งมอบทรัพย์สินหรือเงินให้กับรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานของรัฐบาลไทย สำหรับคดีที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี
การขอรับเงินรางวัลเพิ่มเฉพาะตัวตาม ข้อ 20 ให้ยื่นภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เสียชีวิต หรือได้รับอันตราย แล้วแต่กรณี
ข้อ 22 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลถึงแก่กรรมหรือมีความจำเป็นอื่นใดไม่สามารถยื่นคำขอรับเงินสินบน หรือเงินรางวัลได้ ให้ทายาทโดยธรรมผู้จัดการมรดก หรือผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเป็นผู้ดำเนินการ แล้วแต่กรณี
ข้อ 23 การขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล ให้ยื่นคำขอตามแบบที่สำนักงาน ปปง. กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ และสำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ขอรับเงินสินบนและเงินรางวัลเป็นผู้ไม่มีหลักฐานดังกล่าว เช่น คนต่างด้าวหรือภิกษุ ให้ใช้หลักฐานอื่นที่สามารถแสดงสถานภาพของบุคคลและถิ่นที่อยู่ในทำนองเดียวกันกับที่กำหนดไว้ข้างต้น
(2) ใบรับแจ้งความนำจับหรือนำสืบทรัพย์สิน เฉพาะกรณีขอรับเงินสินบน
(3) สำเนาบันทึกการจับผู้ต้องหา หรือบันทึกการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เฉพาะกรณีขอรับเงินรางวัล
(4) หนังสือมอบฉันทะให้หัวหน้าคณะผู้สืบสวนหรือจับ หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน หรือหัวหน้าคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัล (ถ้ามี)
(5) สำเนาคำสั่งศาลถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
(6) คำรับรองของผู้บังคับบัญชาว่าคดีถึงที่สุด เฉพาะกรณีขอรับเงินรางวัล
(7) หนังสือของเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความตาม ข้อ 11 แจ้งผลคดีถึงที่สุด
(8) รายละเอียดที่แจ้งความนำจับหรือนำสืบทรัพย์สิน หรือรายงานแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน แล้วแต่กรณี
(9) ข้อตกลงในการแบ่งเงินสินบนหรือเงินรางวัล (ถ้ามี)
(10) หลักฐานการเป็นทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดก (ถ้ามี)
ในกรณีที่เป็นการขอรับเงินสินบนและเงินรางวัลตาม ข้อ 15 (4) หรือ (5) ให้ใช้หลักฐานตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้โดยอนุโลม โดยให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นเป็นผู้รับรองความถูกต้องของหลักฐาน
ข้อ 24 การขอรับเงินรางวัลเพิ่มเฉพาะตัวตาม ข้อ 20 ให้ยื่นคำขอตามแบบที่สำนักงาน ปปง. กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) หลักฐานตาม ข้อ 23
(2) คำรับรองของผู้บังคับบัญชาที่สั่งให้ไปปฏิบัติการในการสืบสวน จับ สอบสวน หรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
(3) ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง หรือมรณบัตร แล้วแต่กรณี
top

:: บทเฉพาะกาล
ข้อ 25 ในกรณีที่มีการแจ้งความนำจับหรือนำสืบทรัพย์สิน สืบสวน จับ หรือสอบสวน ในความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือมีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ แต่คำสั่งศาลเป็นที่ยุติภายหลังวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้บุคคลผู้ดำเนินการดังกล่าวมีสิทธิขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

top
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update