กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
:: ว่าด้วยการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-8

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง พ.ศ. 2544 ให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการภายในกรมการจัดหางาน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 (8) แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในนิยามศัพท์คำว่า "สำนักงาน" "เลขาธิการ" และ"รองเลขาธิการ" ของ ข้อ 5 แห่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง พ.ศ. 2544
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 6 แห่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เรียกโดยย่อว่า กบร. ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นรองประธาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางาน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 12 ข้อ 13 และ ข้อ 14 แห่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง พ.ศ. 2544
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 15 แห่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 15 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง นายกรัฐมนตรีอาจมีคำสั่ง หรือประธานกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง อาจขอให้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ภายใต้ การกำกับดูแลของกรมการจัดหางานได้ ทั้งนี้ ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติโดยนายกรัฐมนตรีจะสั่งให้ไปปฏิบัติงานเต็มเวลา บางเวลาหรือนอกเวลาก็ได้
คณะกรรมการอาจกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้ไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งด้วยก็ได้"
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 16 แห่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง พ.ศ. 2544
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 18 แห่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง พ.ศ. 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 18 ให้คณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการและกรมการจัดหางาน และให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของกรมการจัดหางานในระยะเริ่มแรก"


:: ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update