กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
:: ว่าด้วยการปฏิบัติราชการในสำนักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-7

โดยที่สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นส่วนราชการรูปแบบพิเศษ ไม่มีฐานะเป็นกรมขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบในงานเลขานุการของ ก.พ.ร. และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ.ร. กำหนด ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับภารกิจดังกล่าวสมควรวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสำนักงาน ก.พ.ร.
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 (8) แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอของ ก.พ.ร. ตาม มาตรา 71 /10 (5) แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการในสำนักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้สำนักงาน ก.พ.ร. รับผิดชอบในงานเลขานุการและงานธุรการของ ก.พ.ร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ.ร.กำหนด
การกำหนดหน้าที่อื่นของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามวรรคหนึ่ง ให้ทำเป็นประกาศ ของ ก.พ.ร. และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 4 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับภารกิจของ ก.พ.ร. และการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. จะกำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการพัสดุ การเงินการคลัง การจ้างบุคคลเข้าทำงานและงานสารบรรณ ขึ้นใช้บังคับเป็นการเฉพาะสำหรับ ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ.ร. ก็ได้ โดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อมีระเบียบตามวรรคหนึ่งแล้ว การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การเงิน การคลัง การจ้างบุคคลเข้าทำงาน และงานสารบรรณของ ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ.ร. ให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว โดยไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องเดียวกันกับที่กำหนดไว้สำหรับส่วนราชการอื่น
เมื่อมีระเบียบเรื่องใดตามวรรคหนึ่ง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้ ก.พ.ร. ประเมินผลการดำเนินการตามระเบียบนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับความคล่องตัว ความมีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อน และการตรวจสอบความสุจริต โดยเปรียบเทียบกับการปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องเดียวกันที่ใช้กับส่วนราชการอื่นเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ในการนี้ หาก ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นการสมควรที่จะใช้ระเบียบดังกล่าวกับส่วนราชการอื่นทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยแล้ว ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
ข้อ 5 ภายใต้บังคับ ข้อ 4 อำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการการทำนิติกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง การฟ้องคดีและดำเนินคดีทั้งปวง ของสำนักงาน ก.พ.ร. ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจของหน่วยงานที่มีลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2546 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 51/2546 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
ข้อ 6 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามภารกิจ สำนักงาน ก.พ.ร. จะแบ่งกลุ่มภารกิจออกเป็นกลุ่มงาน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานรูปแบบอื่นก็ได้ตามที่ ก.พ.ร. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ต้องไม่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการร่วมมือหรือช่วยเหลือการงานในระหว่างข้าราชการด้วยกัน หรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เมื่อภารกิจใดบรรลุตามเป้าหมายหรือเปลี่ยนแปลงไป ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการปรับปรุงการแบ่งกลุ่มงาน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานรูปแบบอื่นรวมตลอดทั้งการกำหนดภารกิจของกลุ่มงาน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานรูปแบบอื่นให้สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยเร็ว
ข้อ 7 ภายใต้บังคับ ข้อ 6 การแบ่งกลุ่มงาน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานรูปแบบอื่นในสำนักงาน ก.พ.ร. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) งานที่ต้องปฏิบัติต่อเนื่องเป็นการถาวร ให้แบ่งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบงานดังกล่าวได้
(2) งานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ อาจจัดตั้งเป็นกลุ่มงานหรือหน่วยงานรูปแบบอื่นได้
(ก) งานที่มีลักษณะชั่งคราว
(ข) งานที่ต้องอาศัยการระดมบุคคลช่วยปฏิบัติงาน
(ค) งานทางวิชาการ
(ง) งานที่มีลักษณะพิเศษประการอื่นที่ไม่มีความจำเป็นต้องเป็นส่วนราชการตาม (1)
กลุ่มงานหรือหน่วยงานรูปแบบอื่นตาม (2) จะมีหัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้าหน่วยงานหรือไม่ก็ได้
การตั้งหัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้าหน่วยงานตาม (2) ให้กระทำเป็นการภายในและให้มีหน้าที่กำกับ เร่งรัด และดำเนินการให้ภารกิจของกลุ่มงานหรือหน่วยงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยเร็ว เมือเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าวแล้ว ให้พ้นจากความเป็นหัวหน้ากลุ่มงานหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้น


:: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update