กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
:: ว่าด้วยการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2545 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 (8) แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 6 แห่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ" ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กำกับการบริหารราชการกระทรวงคมนาคม เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมศุลกากร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย ผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ"
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 8/1 แห่ง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2545
" ข้อ 8/1 ในการใช้อำนาจและหน้าที่ตาม ข้อ 8 ให้ กทภ. มีอำนาจให้ความเห็นและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการที่บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด จะต้องดำเนินการใดๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538 และวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 ในส่วนที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำคำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนงานและโครงการการก่อสร้าง การบริหารแผนงานและโครงการ การพัสดุ การเงิน การค้าต่างตอบแทน การทำสัญญา การควบคุมแผนงานและโครงการ หรือการดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวก็ตาม"


:: ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update