กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
:: ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2535 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11 (8) แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 7 ของ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2540 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ" ใช้ชื่อย่อว่า "กทสช." ประกอบด้วย
(1) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
(2) รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการมอบหมาย
(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี เป็นรองประธานกรรมการสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นรองประธานกรรมการและเทคโนโลยี
(5) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ
(6) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
(7) ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นกรรมการ
(8) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการและเทคโนโลยี
(9) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ
(10) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ
(11) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ
(12) เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการ เป็นกรรมการพลเรือน
(13) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา เป็นกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(14) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม เป็นกรรมการ การลงทุน
(15) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
(16) ผู้แทนสภาหอการค้าไทย เป็นกรรมการ
(17) ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ
(18) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานกรรมการ เป็นกรรมการ แต่งตั้งอีกไม่เกินสิบคน
(19) ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรรมการ และการสื่อสาร และเลขานุการ
ให้ประธานกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีกรรมการเพิ่มขึ้น ให้ประธานกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวได้ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ"
ข้อ 4 ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update