กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
:: ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-5
:: หมวด1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา และองค์กรประสานแผนพัฒนา ข้อ 6-22
:: หมวด2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อ 23-25
:: หมวด3 การจัดทำและประสานแผนพัฒนา ข้อ 26-30
:: หมวด4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 31-33
:: หมวด5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 34-37
:: หมวด6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 38-40
:: บทเฉพาะกาล ข้อ 41
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
:: ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-41


โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ให้เป็นปัจจุบัน
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 77 แห่ง พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และ มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ใช้เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
"สภาท้องถิ่น" หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาลสภาเมืองพัทยา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
"คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น" หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
"คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น" หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
"คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น" หมายความว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
"อำเภอ" หมายความรวมถึงกิ่งอำเภอด้วย
"ผู้บริหารท้องถิ่น" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีในกรณีที่เทศบาลมีการบริหารรูปแบบนายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรีในกรณีที่เทศบาลมีการบริหารรูปแบบคณะเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
"นายอำเภอ" หมายความรวมถึงปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย
"แผนพัฒนา" หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
"แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา" หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอ
"แผนพัฒนาสามปี" หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี
"แผนปฏิบัติการ" หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น
"โครงการพัฒนา" หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้
"การแก้ไข" หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป
"การเพิ่มเติม" หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี
"การเปลี่ยนแปลง" หมายความว่า การทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
"ประชาคม" หมายความว่า การรวมตัวกันของชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือกระทำการบางอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ระบบการจัดการที่มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ซึ่งการจัดองค์กรให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด
"ประชาคมท้องถิ่น" หมายความว่า ประชาคมจังหวัดสำหรับเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาคมเมืองสำหรับเขตเทศบาล เมืองพัทยาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ประชาคมตำบลสำหรับเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
"ประชาคมอำเภอ" หมายความว่าประชาคมในเขตอำเภอ
"ประชาคมหมู่บ้าน" หมายความว่าประชาคมในเขตหมู่บ้าน
ข้อ 5 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฎิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเว้น หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ยกเว้นหรือผ่อนผัน"
top

:: หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนาและองค์กรประสานแผนพัฒนา
ข้อ 6 องค์กรจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 7 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย
(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานกรรมการ
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคน กรรมการ
(3) ปลัดจังหวัด กรรมการ
(4) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด กรรมการ
(5) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กรรมการ
(6) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือก จำนวนสามคน กรรมการ
(7) ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
(8) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด กรรมการ
(9) ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดที่คณะกรรมการพัฒนาจังหวัดคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
(10) ผู้แทนรัฐวิสาหกิจในจังหวัดที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
(11) ผู้แทนประชาคมจังหวัดที่ประชาคมจังหวัดคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
(12) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการและเลขานุการ
(13) ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม ข้อ 7(6) (7) (9) (10) และ (11) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ 8 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วย
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานกรรมการ
(2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการ
(3) เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมอบหมาย กรรมการ
(4) ผู้แทนประชาคมจังหวัดที่ประชาคมจังหวัดคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
(5) ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ กรรมการ และเลขานุการ
(6) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 9 องค์กรจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เมืองพัทยาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เมืองพัทยาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตี้ง
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เมืองพัทยาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เมืองพัทยาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ประกอบด้วย
(1) นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยาหรือ หัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ประธานกรรมการ
(2) เทศมนตรีทุกคน รองนายกเทศมนตรี ทุกคน รองนายกเมืองพัทยาทุกคนหรือ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งที่ เทียบเท่าเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี หรือรองนายกเมืองพัทยาทุกคน กรรมการ
(3) สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา หรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งที่สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยาหรือสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง คัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา หรือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี กฎหมายจัดตั้งคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
(5) ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาอำเภอที่ คณะกรรมการพัฒนาอำเภอคัดเลือก จำนวนสามคน กรรมการ
(6) ผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยาหรือหัวหน้าผู้บริหาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่มีกฎหมายจัดตั้งคัดเลือกจำนวน ไม่เกินสองคน กรรมการ
(7) ผู้แทนประชาคมเมืองที่ประชาคมเมือง คัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
(8) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กรรมการ
(9) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด กรรมการ
(10) ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานแผนพัฒนาอำเภอหรือปลัดอำเภอที่นายอำเภอ มอบหมาย กรรมการ
(11) ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยาหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย จัดตั้งที่เทียบเท่าปลัดเทศบาลหรื ปลัดเมืองพัทยา กรรมการและเลขานุการ
(12) รองปลัดเทศบาล รองปลัดเมืองพัทยา หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย จัดตั้งที่เทียบเท่ารองปลัดเทศบาลหรือ รองปลัดเมืองพัทยาที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
(13) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน ของเทศบาลหรือเมืองพัทยา พนักงาน ส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายจัดตั้ง ที่เทียบเท่าผู้อำนวยการกองวิชาการ และแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยา หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นมอบหมาย แล้วแต่กรณี ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม ข้อ 10(3) (4) (5) (6) และ (7) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ 11 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เมืองพัทยาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ประกอบด้วย
(1) ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยาหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งที่ เทียบเท่าปลัดเทศบาล หรือปลัดเมืองพัทยา ประธานกรรมการ
(2) รองปลัดเทศบาลทุกคน รองปลัดเมืองพัทยา ทุกคนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ที่เทียบเท่ารองปลัดเทศบาลหรือรองปลัด เมืองพัทยาทุกคน กรรมการ
(3) หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล เมืองพัทยาหรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง กรรมการ
(4) ผู้แทนประชาคมเมืองของเทศบาล เมืองพัทยาหรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งที่ ประชาคมเมืองนั้นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
(5) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้ากองวิชาการและแผนงาน หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน ของเทศบาลหรือเมืองพัทยา หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งที่เทียบเท่าผู้อำนวยการ กองวิชาการและแผนงานของเทศบาลหรือ เมืองพัทยา หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย แล้วแต่กรณี กรรมการและเลขานุการ
ข้อ 12 องค์กรจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อ 13 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
(2) กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกคน กรรมการ
(3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือก จำนวนสามคน กรรมการ
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
(5) ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาอำเภอที่คณะกรรมการพัฒนาอำเภอคัดเลือก จำนวนสามคน กรรมการ
(6) ผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือก จำนวนไม่เกินสองคน กรรมการ
(7) ผู้แทนประชาคมตำบลที่ประชาคมตำบลคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
(8) กำนันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ
(9) ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่คัดเลือกกันเองจำนวนไม่เกินสามคน กรรมการ
(10) ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กรรมการ
(11) ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล กรรมการ
(12) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการและเลขานุการ
(13) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ที่ประธานกรรมการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม ข้อ 13(3) (4) (5) (6) (7) และ (9) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ 14 คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนการบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกส่วน กรรมการ
(3) ผู้มีความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาที่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลคัดเลือกจำนวนไม่เกินสามคน กรรมการ
(4) ผู้แทนประชาคมตำบลที่ประชาคมตำบล คัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ
(5) พนักงานส่วนตำบลที่ประธานกรรมการ บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมาย กรรมการและเลขานุการ
ข้อ 15 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ การผังเมือง ปัญหาของท้องถิ่นและให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น
(2) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา
(3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนปฏิบัติการ
(4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตาม ข้อ 30(2)
(5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
(7) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย
ข้อ 16 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนา ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดจัดทำร่างแผนปฎิบัติการ และจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตาม ข้อ 30(1)
ข้อ 17 ในเขตจังหวัดหนึ่งให้มีองค์กรประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ
ข้อ 18 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานกรรมการ
(2) ผู้แทนนายกเทศมนตรีที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสามคน กรรมการ
(3) นายกเมืองพัทยาเฉพาะจังหวัดชลบุรี และ/หรือหัวหน้าผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย จัดตั้งเฉพาะจังหวัดที่ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น กรรมการ
(4) ผู้แทนประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่คัดเลือกกันเองจำนวนสามคน กรรมการ
(5) ผู้แทนปลัดเทศบาลที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสามคน กรรมการ
(6) ปลัดเมืองพัทยาเฉพาะจังหวัดชลบุรีและ/ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย จัดตั้งที่เทียบเท่าปลัดเทศบาลหรือปลัดเมืองพัทยาเฉพาะจังหวัดที่ตั้งของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น กรรมการ
(7) ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่คัดเลือกกันเองจำนวนสามคน กรรมการ
(8) ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด ที่คัดเลือกกันเองจำนวนสามคน กรรมการ
(9) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือก กรรมการ
(10) ผู้แทนประชาคมจังหวัดที่คัดเลือก กันเองจำนวนสามคน กรรมการ
(11) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด กรรมการ
(12) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กรรมการ
(13) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้ว่าราชการจังหวัด คัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ
(14) ผู้แทนสถาบันการศึกษาที่ผู้ว่าราชการ จังหวัดคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ
(15) ผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่ผู้ว่าราชการ จังหวัดคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ
(16) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการและเลขานุการ
(17) หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนสำนักงานจังหวัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกกรรมการตาม ข้อ 18(2) (4) (5) (7) (8) และ (10) และคัดเลือกกรรมการตาม ข้อ 18(9) (13) (14) และ (15) โดยให้กรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อ 19 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(2) ประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของจังหวัดและอำเภอ
(3) ตรวจสอบ วิเคราะห์และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(4) ให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ทั้งนี้ อาจมอบอำนาจการให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและร่างแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลให้กับคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอได้
(5) รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเขตจังหวัด
(6) สนับสนุนการปฎิบัติงานของคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอรวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่น หรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฎิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ข้อ 20 คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ประกอบด้วย
(1) นายอำเภอ ประธานอนุกรรมการ
(2) สมาชิกสภาจังหวัดในเขตอำเภอทุกคน อนุกรรมการ
(3) นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลในเขตอำเภอ อนุกรรมการ
(4) ผู้แทนประธานกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอ ที่คัดเลือกกันเองจำนวนไม่เกินหกคน อนุกรรมการ
(5) ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาอำเภอ ที่คัดเลือกกันเองจำนวนสามคน อนุกรรมการ
(6) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายอำเภอ คัดเลือกจำนวนไม่เกินสามคน อนุกรรมการ
(7) ผู้แทนประชาคมอำเภอ ที่คัดเลือกกันเองจำนวนสามคน อนุกรรมการ
(8) ผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่นายอำเภอ คัดเลือกจำนวนสองคน อนุกรรมการ
(9) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมือง ที่นายอำเภอคัดเลือก อนุกรรมการ
(10) ผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ
(11) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกอนุกรรมการตาม ข้อ 20(5) และ (7) และคัดเลือกอนุกรรมการตาม ข้อ 20(6) (8) และ (9) โดยอนุกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ และให้นายอำเภอเป็นผู้ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอแล้วรายงานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อ 21 คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอมีอำนาจหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในการดำเนินการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบ วิเคราะห์และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ
(2) จัดทำความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและร่างแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอตามที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นมอบหมาย
(3) ให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและร่างแผนพัฒนาสามปี ตามที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นมอบอำนาจ
(4) รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเขตอำเภอ
(5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นมอบหมาย
ข้อ 22 การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอต้องมีกรรมการ หรืออนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการหรืออนุกรรมการทั้งหมดแล้วแต่กรณีจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฎิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ ให้กรรมการ อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ อนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการ อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
top

:: หมวด 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ 23 ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีสมบัติตาม (1) และมีลักษณะต้องห้ามตาม (2) ถึง (7) ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได้
(2) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น
(3) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(4) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมในสัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการ
(5) ติดยาเสพติดให้โทษ
(6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(7) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป และพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
ข้อ 24 ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ 25 ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการที่ตนดำรงตำแหน่ง
(4) คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งอยู่เห็นว่ามีเหตุอันควร และมีมติจำนวนไน่น้อยกว่าสองในสามให้ออก
(5) มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 23
top

:: หมวด 3 การจัดทำและประสานแผนพัฒนา
ข้อ 26 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมเพื่อทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องจากประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอในกรณีที่มีการมอบอำนาจ
(4) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอในกรณีที่มีการมอบอำนาจพิจารณา ให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใน กำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจากผู้บริหารท้องถิ่น
หากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอในกรณีที่มีการมอบอำนาจไม่เห็นชอบ ให้ส่งร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นพร้อมชี้แจงเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ภายในกำหนดสามสิบวันที่ได้รับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจากผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นนำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอในกรณีที่มีการมอบอำนาจที่พิจารณาแล้วตาม ข้อ 26(4) เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
(6) สภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใน กำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจากผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่ออนุมัติแล้วผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หากสภาท้องถิ่นไม่อนุมัติให้ส่งร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมชี้แจงเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายใน กำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจากผู้บริหารท้องถิ่น ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดถือเป็นที่สุด
ในกรณีของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้นายอำเภอพิจารณาได้
ข้อ 27 การจัดทำแผนพัฒนาสามปี ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหาความต้องการและข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอในกรณีที่มีการมอบอำนาจ
(4) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างแผนพัฒนาสามปี จากผู้บริหารท้องถิ่น
ถ้าคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจไม่เห็นชอบ ให้ส่งร่างแผนพัฒนาสามปีพร้อมชี้แจงเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับร่างแผนพัฒนาสามปีจากผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาสามปีที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอในกรณีที่มีการมอบอำนาจที่พิจารณาแล้วตาม ข้อ 27(4) เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
(6) สภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีภายในกำหนดสามสิบวันนับ แต่วันที่ได้รับร่างแผนพัฒนาสามปีจากผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่ออนุมัติแล้วผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ในกรณีที่สภาท้องถิ่นไม่อนุมัติให้ส่งร่างแผนพัฒนาสามปีพร้อมชี้แจงเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในกำหนดสามสิบวันนับ แต่วันที่ได้รับร่างแผนพัฒนาสามปีจากผู้บริหารท้องถิ่น ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดถือเป็นที่สุด
ในกรณีของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้นายอำเภอพิจารณาได้
ข้อ 28 แผนพัฒนาสามปีให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจำปี
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาสามปีแล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
ในกรณีของเทศบาลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้นายอำเภอได้ เมื่อมีการขยายเวลาให้แจ้งจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล อำนาจของผู้ว่าราขการจังหวัดตามววรรคสองให้เป็นอำนาจของนายอำเภอแล้วแจ้งจังหวัด เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
ข้อ 29 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทำหรือร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่าย และรายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำ หรือร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาให้ดำเนินการตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการนั้น
ข้อ 30 ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดทำ หรือร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการจัดทำร่างแผนพัฒนาตามระเบียบนี้
top

:: หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ข้อ 31 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ 32 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติม หรือร่างแผนพัฒนาสามปีที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติม หรือร่างแผนพัฒนาสามปีที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอในกรณีที่มีการมอบอำนาจ
(3) ให้นำ ข้อ 27(4) ถึง (6) มาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 33 การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผล และความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ
(3) ให้นำ ข้อ 26(4) ถึง (6) มาใช้โดยอนุโลม
top

:: หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
ข้อ 34 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่ด้รับการอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ในส่วนที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แล้วให้จังหวัดจัดส่งแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
ข้อ 35 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งจัดหาแหล่งงบประมาณอื่นเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
ข้อ 36 การจัดทำแผนปฏิบัติการให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนปฏิบัติการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ข้อ 37 แผนปฏิบัติการให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีเพื่อให้ดำเนิน โครงการในปีงบประมาณนั้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการ ตามวรรคหนึ่งสำหรับเทศบาลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้นายอำเภอได้ เมื่อมีการขยายเวลาให้แจ้งจังหวัดทราบ
ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสองให้เป็นอำนาจของนายอำเภอ
การแก้ไขแผนปฏิบัติการเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
top

:: หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อ 38 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) ประธานสภาท้องถิ่น ประธานคณะกรรมการ
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน กรรมการ
(3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน กรรมการ
(4) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่น คัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ
(5) ผู้แทนฝ่ายบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน กรรมการ
(6) ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน กรรมการ
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
ข้อ 39 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ข้อ 40 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้อง กับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
top

:: บทเฉพาะกาล
ข้อ 41 ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2545 - 2549) และแผนพัฒนาประจำปี ที่มีอยู่เดิมก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช้ ให้มีผลใช้ต่อไปได้


:: ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประชา มาลีนนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

top

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update