กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
:: ว่าด้วยการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-3

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท มีความเหมาะสมรัดกุมยิ่งขึ้น มิให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิด ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความ ข้อ 16 แห่ง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. 2517 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2520 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2521 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มเติม ข้อ 6.3 ในระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. 2545 ดังต่อไปนี้
" ข้อ 6.3 ผู้ประสงค์ขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาลดความอยากอาหารเฉพาะกรณี ที่มีอัตราการใช้วัตถุออกฤทธิ์ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาลดความอยากอาหาร หลายชนิดรวมกันเกินกว่า 5,000 เม็ดหรือแคปซูล ต่อเดือน ให้ยื่นหลักฐานประกอบคำขอซื้อเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ใน ข้อ 6.1 และ 6.2 ดังต่อไปนี้
6.3.1 รายงานการจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาลดความอยากอาหาร ตามแบบ ข. วจ. 1/1 ท้ายระเบียบนี้ โดยแจ้งวัน เวลา รายชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน อายุ เพศ ที่อยู่ จำนวนการรับยาและค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) ของผู้ป่วยแต่ละคน
6.3.2 สำหรับสถานพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนั้นพิจารณาให้ความเห็นก่อนยื่นคำขอซื้อต่อกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา"


:: ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update