กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกรมการขนส่งทางบก
:: ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-4

ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2539 ไว้แล้วนั้น
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเพิ่มโอกาสในการจัดเก็บภาษีให้แก่รัฐมากยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบก จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 12 และ ข้อ 13 ของระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2539 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 12 การต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถให้ยื่นขอได้โดยไม่ต้องใช้แบบคำขอเสียภาษีประจำปี และจะแนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถด้วย หรือไม่ก็ได้
" ข้อ 13 เมื่อได้รับเรื่องขอต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถตาม ข้อ 12 ให้ดำเนินการดังนี้
(1) พนักงานตรวจสภาพตรวจสอบหลักฐานประกอบการขอชำระภาษี เมื่อเห็นว่าถูกต้อง ให้นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ
(2) ตรวจสภาพรถและออกใบรับรองการตรวจสภาพรถ
(3) เจ้าหน้าที่งานทะเบียนรถตรวจสอบหลักฐานประกอบการขอชำระภาษีกับผลการตรวจสภาพรถ และตรวจสอบอายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตลอดจนการบรรจุรถในบัญชี ขส.บ. 11
(4) จัดเก็บภาษีรถประจำปี
(5) บันทึกรายการเสียภาษีประจำปีในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ (ถ้ามี) สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ และออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเสนอนายทะเบียนลงนาม
(6) นายทะเบียนพิจารณาลงนามในเอกสารทะเบียนรถ
(7) จ่ายหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ (ถ้ามี) พร้อมเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ในกรณีที่มีการตรวจสภาพรถจากผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (เอกชน) ให้นำหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถดังกล่าวแนบเรื่องด้วยและให้ดำเนินการตามขั้นตอนตาม (3) - (7) ต่อไป"
ข้อ 4 ให้รองอธิบดี (ฝ่ายปฏิบัติการ) กรมการขนส่งทางบก รักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ปิยะพันธ์ จัมปาสุต กรมการขนส่งทางบก

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update