กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบกรมการขนส่งทางบก
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการเปิดเผย ตรวจดู และขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-5
:: หมวด1 การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ข้อ 6-8
:: หมวด2 การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต ข้อ 9-15
:: หมวด3 การบริการข้อมูลข่าวสาร ข้อ 16-19
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบกรมการขนส่งทางบก
:: ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการเปิดเผย ตรวจดู และขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-19


ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือเวียนซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ตรวจสอบเอกสารทางด้านทะเบียนรถ และเอกสารต่างๆ เพื่อให้ถือปฏิบัติไปแล้ว นั้น
โดยที่ได้มีการประกาศใช้บังคับ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดสิทธิของประชาชนในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการพร้อมกับกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน โดยกำหนดให้ส่วนราชการต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบ เว้นแต่ข้อมูลข่าวสารนั้นจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเปิดเผย เช่น ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการ การขอและการอนุญาตตลอดจนการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สมควรปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอตรวจดูและขอสำเนาข้อมูลข่าวสารเสียใหม่กรมการขนส่งทางบก จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการเปิดเผย ตรวจดูและขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) บันทึกข้อความ ที่ คค 0310/ว 39 วันที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่อง การขอตรวจสอบเอกสารทางทะเบียนรถ
(2) บันทึกข้อความ ที่ คค 0310/ว 58 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2532 เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อเจ้าของรถยนต์
(3) บันทึกข้อความ ที่ คค 0310/ว 16 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2533 เรื่อง การตรวจสอบชื่อที่อยู่เจ้าของรถยนต์
(4) บันทึกข้อความ ที่ คค 0310/ว 44 วันที่ 6 กรกฎาคม 2533 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้ตรวจสอบเอกสาร
(5) บันทึกข้อความ ที่ คค 0310/รน/ว 1 วันที่ 5 มกราคม 2536 เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อเจ้าของรถยนต์
(6) บันทึกข้อความ ที่ คค 0310/03777 วันที่ 24 พฤษภาคม 2536 เรื่อง การให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วและซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"ข้อมูลข่าวสาร" หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบก"
"ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีหมายเลข รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
"ส่วนราชการ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม และให้หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจ องค์กรประกอบวิชาชีพ หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ข้อ 5 ให้รองอธิบดี (ฝ่ายบริหาร) กรมการขนส่งทางบก รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้รองอธิบดี (ฝ่ายบริหาร) กรมการขนส่งทางบกมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควร
top

:: หมวด 1 การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 6 ข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางบก จำแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้
(1) ข้อมูลประวัติข้าราชการและลูกจ้าง
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรถ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้ประจำรถ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบการขนส่ง
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับความตกลงระหว่างประเทศ
(8) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน และโรงเรียนสอนขับรถ
(9) ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือหนังสือเวียนที่มีสภาพอย่างกฎ และข้อหารือ
(10) ข้อมูลรายงาน การศึกษา และบทวิเคราะห์ต่างๆ
(11) ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติ
(12) ข้อมูลอื่นๆ อาทิเช่น ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลด้านสถานีขนส่ง
ข้อ 7 ให้หน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบกจัดประเภทข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายอื่น และระเบียบของทางราชการ
ข้อ 8 ในการดำเนินการตาม ข้อ 7 ให้หน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบกจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ และติดตามประสานงานในการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
top

:: หมวด 2 การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต
ข้อ 9 ส่วนราชการ หรือบุคคลที่ประสงค์จะให้เปิดเผย ตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารตาม ข้อ 6 ให้มีหนังสือหรือยื่นขอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแสดงเหตุผลความจำเป็นต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกหรือผู้มีอำนาจอนุญาต ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 15 และแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
(1) บุคคลธรรมดา ให้ยื่นพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(2) นิติบุคคล ให้ยื่นพร้อมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
(3) เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่จะขอข้อมูลให้มีหนังสือขอ ตรวจดู หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร
(4) ศาล ให้มีหมายศาลหรือคำสั่งศาล
(5) ทนายความ ให้ยื่นพร้อมสำเนาใบอนุญาตทนายความ สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือสำเนาใบแต่งทนาย
(6) บริษัทประกันภัย ให้ยื่นพร้อมสำเนาหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนบริษัทประกันภัย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่น และสำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ
(7) บุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือประโยชน์เกี่ยวข้อง ให้ยื่นพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ ลงนามแทนนิติบุคคล
ในกรณีที่ส่วนราชการมีความจำเป็นหรือเร่งด่วนอาจขอด้วยวาจาหรือทางโทรสาร หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้แจ้งชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขอด้วย
ข้อ 10 การอนุญาตให้กระทำได้ ดังนี้
(1) ข้อมูลตาม ข้อ 6 (1) ให้อนุญาตได้เฉพาะผู้เป็นเจ้าของข้อมูล บุคคล หรือการใช้ข้อมูลตาม มาตรา 24 แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
(2) ข้อมูลตาม ข้อ 6 (2) - (4) ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่อาจมีข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอยู่ด้วย ให้อนุญาตได้เฉพาะแก่บุคคลหรือหน่วยงาน ดังนี้
(ก) เจ้าของข้อมูลหรือผู้มีอำนาจจัดการแทน
(ข) เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะขอ
(ค) ศาล
(ง) ทนายความ
(จ) บริษัทประกันภัย
การอนุญาตให้แก่บุคคลหรือหน่วยงาน นอกจาก (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) ให้กระทำได้เมื่อพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องยิ่งกว่า
(3) การเปิดเผย ตรวจดู หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารตาม ข้อ 6 (5) - (12) ให้อนุญาตได้แก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียหรือไม่ก็ตาม แต่กรณีข้อมูลดังกล่าวมีข้อห้ามมิให้เปิดเผยอยู่ด้วย การอนุญาตให้ตรวจสอบ เปิดเผย หรือขอสำเนาเอกสารต้องลบหรือตัดทอน หรือกระทำโดยประการอื่นใดที่มิให้เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนนั้น
(4) การเปิดเผย ตรวจดู หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม (1) และ (2) ให้จัดทำบัญชีแสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไว้ด้วย
ข้อ 11 ข้อมูลข่าวสารใดหากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
ข้อ 12 การสั่งอนุญาตให้เปิดเผย ตรวจดูหรือให้สำเนาข้อมูลข่าวสารต้องพิจารณาและสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ทางราชการได้รับคำขอ
การแจ้งคำสั่งให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรระบุวัน เดือน ปี ที่มีคำสั่ง ชื่อและลายมือชื่อตลอดจนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่ทำคำสั่ง พร้อมกับระบุเหตุผลของการอนุญาตและไม่อนุญาตให้ชัดเจน
ข้อ 13 กรณีผู้ยื่นขอไม่เห็นด้วยกับคำสั่งตาม ข้อ 12 หรือเห็นว่ามีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ข้อ 14 ในกรณีมีคำสั่งอนุญาตให้เปิดเผย ตรวจดู หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่การเปิดเผย ตรวจดู หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารให้แก่เจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการที่ได้กระทำการในอำนาจหน้าที่ หรือเจ้าของข้อมูลตาม ข้อ 6 (1)
ข้อ 15 คำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เปิดเผย ตรวจดู หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะแก่บุคคลใดให้พิจารณาจากเหตุผล ความจำเป็นจากหนังสือหรือคำขอ ในกรณีที่มีข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วยในการพิจารณาให้คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ และเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาด้วย และให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้อนุญาต
(1) บรรดาข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักและกองต่างๆ ให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นผู้อนุญาต
(ก) ผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง
(ข) ผู้อำนวยการส่วน
(ค) ผู้อำนวยการขนส่งเขตพื้นที่ สำหรับบรรดาข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง
(ง) ผู้อำนวยการกลุ่ม
(จ) หัวหน้าฝ่าย
(ฉ) หัวหน้างาน
(2) บรรดาข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานตรวจราชการกรมหรือกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้ข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับ 6 ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นเป็นผู้อนุญาต
(3) บรรดาข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งจังหวัด ให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นผู้อนุญาต
(ก) ขนส่งจังหวัด
(ข) หัวหน้าฝ่ายในสำนักงานขนส่งจังหวัด
(ค) หัวหน้างาน
(4) บรรดาข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาเป็นผู้อนุญาต
(5) บรรดาข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีขนส่งผู้โดยสาร และสถานีขนส่งสินค้า ให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายสถานีเป็นผู้อนุญาต
top

:: หมวด 3 การบริการข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 16 ให้หน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบกรวบรวม จัดเตรียม และจัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่ดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อเผยแพร่ ขาย จำหน่าย จ่าย แจก ตรวจดู และศึกษาค้นคว้า ตลอดจนหาและจัดทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อ 17 ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้ถือปฏิบัติตาม ข้อ 16 โดยอนุโลม เว้นแต่จะเป็นเรื่องลับตาม ระเบียบว่าด้วยความลับของราชการ พ.ศ. 2545 หรือระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ หรือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือผู้ที่มีอำนาจอนุญาตตาม ข้อ 15 เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเปิดเผย
ข้อ 18 การจัดเก็บค่าธรรมเนียม กรณีให้เปิดเผย ตรวจดู ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ดังนี้
(1) ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2522 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
(2) ข้อมูลข่าวสารนอกจาก (1) ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตรา ดังต่อไปนี้
2.1 ค่าธรรมเนียมในการขอให้เปิดเผยหรือตรวจดู ให้เก็บเป็นรายครั้ง ครั้งละ 20 บาท
2.2 ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร ให้เก็บในอัตราดังนี้
(ก) ขนาดกระดาษ เอ 4 หน้าละ 1 บาท
(ข) ขนาดกระดาษ เอฟ 14 หน้าละ 1.50 บาท
(ค) ขนาดกระดาษ บี 4 หน้าละ 2 บาท
(ง) ขนาดกระดาษ เอ 3 หน้าละ 3 บาท
(จ) ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 2 หน้าละ 8 บาท
(ฉ) ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 1 หน้าละ 15 บาท
(ช) ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ 0 หน้าละ 30 บาท
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้คำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ให้คิดในอัตราคำรับรองเป็นรายหน้า หน้าละ 5 บาท
การรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารตามวรรคสอง ให้ข้าราชการที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารนั้นตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปเป็นผู้รับรอง โดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่ง ตลอดจนวัน เดือน ปี ให้ชัดเจน
ข้อ 19 ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 18 ให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเปิดเผย ให้ตรวจดู หรือมอบสำเนาเอกสาร
กรณีหน่วยงานใดไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีหรือไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมอื่นให้ชำระได้ที่กองคลัง กรมการขนส่งทางบก


:: ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ปิยะพันธ์ จัมปาสุต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

top

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update