กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกรมสรรพสามิต
:: ว่าด้วยการส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอรับเงินชดเชยและการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-16

เพื่ออนุวัตตามความใน ข้อ 8 วรรคสอง ข้อ 10 วรรคสอง ข้อ 12 วรรคสอง และ ข้อ 24 วรรคสอง แห่ง คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 1/2546 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการฝากและการเบิกจ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการฝากและการเบิกจ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 7 เมษายน 2542 ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงานเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2541 และมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546 กรมสรรพสามิต จึงวางระเบียบการปฏิบัติในการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชยและการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงิน การขอยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชยและการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงินการขอยกเว้นการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การขอรับเงินชดเชย และการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2542
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"กองทุน" หมายความว่า กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
"น้ำมันเชื้อเพลิง" หมายความว่า น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกันหรือน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ที่คล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงก๊าซและยางมะตอยด้วย
"ก๊าซ" หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้เป็นก๊าซหุงต้มหรือก๊าซไฮโดรคาร์บอนเหลว ซึ่งได้แก่ โปรเปน โปรปีลีน นอร์มัลบิวเทน ไอโซ-บิวเทนหรือบิวทีลีนส์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเป็นส่วนใหญ่
"ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง" หมายความว่า ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักร
"โรงกลั่น" หมายความว่า โรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงภายในราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึงโรงแยกก๊าซในราชอาณาจักรที่ผลิตและจำหน่ายก๊าซเพื่อใช้ในราชอาณาจักร และโรงอุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียมและสารละลายด้วย
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานซึ่งแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ข้อ 5 อัตราเงินส่งเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชย สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตและจำหน่ายเพื่อใช้ในราชอาณาจักรให้ใช้อัตรา ณ วันที่นำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากโรงกลั่น ซึ่งคณะกรรมการประกาศกำหนด
ข้อ 6 ในกรณีที่มีการกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงส่งเงินเข้ากองทุนโดยยื่นใบส่งเงินตามแบบกองทุน 1 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบและบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้ พร้อมกับการชำระภาษีสรรพสามิต
ข้อ 7 ในกรณีที่มีการกำหนดอัตราเงินชดเชย ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงขอรับเงินชดเชยโดยยื่นใบขอรับเงินตามแบบกองทุน 2 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบและบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับการชดเชยลดราคาน้ำมันผ่านขบวนการเรียกเก็บเงินกองทุน โดยให้รับเงินชดเชยด้วยวิธีการหักลบกันระหว่างอัตราเงินส่งเข้ากองทุนกับอัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด และจำนวนเดียวกัน ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงยื่นส่งเงินเข้ากองทุนและขอรับเงินชดเชย โดยยื่นใบส่งเงิน ขอรับเงินชดเชยและขอรับเงินคืนตามแบบกองทุน 3 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 5 ท้ายระเบียบนี้ พร้อมกับการชำระภาษีสรรพสามิต
ข้อ 9 ในกรณีที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนเพิ่มหรือคืนเงินชดเชยที่ได้รับไปแล้ว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินส่งเข้ากองทุนหรืออัตราเงินชดเชย ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงส่งเงินเข้ากองทุนเพิ่มหรือคืนเงินชดเชยที่ได้รับไปแล้ว พร้อมกับยื่นใบส่งเงินตามแบบกองทุน 1 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบและบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราหรือวันที่ได้รับเงินชดเชย แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง
ข้อ 10 ในกรณีที่ขอรับเงินชดเชยเพิ่มหรือขอรับเงินคืน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินชดเชยหรืออัตราเงินส่งเข้ากองทุน ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงขอรับเงินชดเชยเพิ่มหรือขอคืนเงินที่ส่งเข้ากองทุนไปแล้ว โดยยื่นใบขอรับเงินตามแบบกองทุน 2 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 11 สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน แต่ถ้ามีการส่งเงินเข้ากองทุนไว้แล้วให้ขอคืนได้ โดยให้ผู้ส่งออกยื่นใบขอรับเงินตามแบบกองทุน 2 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้
ถ้าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะได้รับเงินชดเชยจากกองทุน ไม่ให้ผู้ส่งออกได้รับเงินชดเชย แต่ถ้ามีการได้รับเงินชดเชยจากกองทุนแล้วให้ผู้ส่งออกส่งเงินคืนกองทุนไม่ว่าผู้ส่งออกนั้นจะเป็นผู้ได้รับเงินชดเชยหรือไม่ โดยให้ผู้ส่งออกส่งเงินคืนกองทุนพร้อมยื่นใบส่งเงินตามแบบกองทุน 1 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้
ถ้าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับการชดเชยลดราคาน้ำมันผ่านขบวนการเรียกเก็บเงินกองทุน โดยให้รับเงินชดเชยด้วยวิธีการหักลบกันระหว่างอัตราเงินส่งเข้ากองทุนกับอัตราเงินชดเชยสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด และจำนวนเดียวกันตาม ข้อ 8 หากมีการส่งเงินเข้ากองทุนไว้ ให้ผู้ส่งออกขอรับเงินคืนจากกองทุนได้ตามจำนวนที่ได้มีการส่งเงินเข้ากองทุนไว้จริง โดยยื่นใบขอรับเงินตามแบบกองทุน 2 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้ แต่หากมีการได้รับเงินชดเชยจากกองทุน ให้ผู้ส่งออกส่งเงินคืนกองทุนตามจำนวนเงินที่มีการได้รับเงินชดเชยจากกองทุนไว้จริง ไม่ว่าผู้ส่งออกนั้นจะเป็นผู้ได้รับเงินชดเชยหรือไม่ โดยให้ส่งเงินคืนกองทุนพร้อมยื่นใบส่งเงินตามแบบกองทุน 1 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้
การคืนเงินชดเชยที่ได้รับไปแล้วตามวรรคสองและวรรคสาม ให้ผู้ส่งออกปฏิบัติดังนี้
(1) ในกรณีที่มีการยื่นคำขอยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรนั้น ให้ผู้ส่งออกส่งเงินชดเชยคืนกองทุน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งน้ำมันเชื้อเพลิงออกนอกราชอาณาจักร
(2) ในกรณีที่ไม่มีการยื่นคำขอยกเว้นหรือคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ให้ผู้ส่งออกส่งเงินชดเชยคืนกองทุน ก่อนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงออกนอกราชอาณาจักร
ข้อ 12 สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงส่งให้แก่ผู้ซึ่งนำน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่น ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนแต่ถ้ามีการส่งเงินเข้ากองทุนแล้วให้ขอคืนได้ โดยให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงยื่นใบขอรับเงินตามแบบกองทุน 2 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบและบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้
ถ้าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะได้รับเงินชดเชยจากกองทุน ไม่ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ซึ่งนำน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่นได้รับเงินชดเชย แต่ถ้ามีการได้รับเงินชดเชยจากกองทุนแล้ว ให้ส่งเงินคืนกองทุนพร้อมกับยื่นใบส่งเงินตามแบบกองทุน 1 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้ ก่อนนำน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่น
หากปรากฏว่าน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่นได้สูญหายหรือขาดจำนวนไป ให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงหรือผู้ซึ่งนำน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่น ส่งเงินเข้ากองทุนหรือขอรับเงินชดเชยจากกองทุน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเดียวกับการชำระภาษีสรรพสามิต สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูญหายหรือขาดจำนวนไปนั้น
การส่งเงินเข้ากองทุน หรือการขอรับเงินชดเชยจากกองทุนตามวรรคสามให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง หรือผู้ซึ่งนำน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่นส่งเงินเข้ากองทุนพร้อมกับยื่นใบส่งเงินตามแบบกองทุน 1 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบ และบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้ หรือขอรับเงินชดเชยจากกองทุนโดยยื่นใบขอรับเงินตามแบบกองทุน 2 พร้อมหลักฐานที่ระบุในแบบและบัญชีสรุปตามแบบกองทุน 4 ท้ายระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี พร้อมกับการชำระภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูญหายหรือขาดจำนวนไปนั้น
ข้อ 13 การส่งเงินเข้ากองทุนและการขอรับเงินจากกองทุนในกรณีที่ชำระภาษีในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นใบส่งเงินและชำระเงินเข้ากองทุน และให้ยื่นใบขอรับเงิน ต่อผู้ทำหน้าที่เป็นสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5 ณ สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5 หรือธนาคารพาณิชย์ที่กรมสรรพสามิตประกาศกำหนดให้เป็นที่รับชำระภาษี แล้วแต่กรณี
การส่งเงินเข้ากองทุนและการขอรับเงินจากกองทุนในกรณีที่ชำระภาษีในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นใบส่งเงินและชำระเงินเข้ากองทุน และยื่นใบขอรับเงินจากกองทุนต่อสรรพสามิตพื้นที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่รับชำระภาษี
การส่งเงินคืนกองทุนตาม ข้อ 11 วรรคสี่ (2) ให้ผู้ส่งออกส่งเงินคืนกองทุนพร้อมกับยื่นใบส่งเงิน ต่อสรรพสามิตพื้นที่ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ด่านศุลกากรที่จะส่งออกตั้งอยู่
ข้อ 14 การขอรับเงินจากกองทุนตาม ข้อ 13 ให้ผู้ทำหน้าที่เป็นสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5 และสรรพสามิตพื้นที่ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนจากกองทุนและส่งให้กองคลังเพื่อดำเนินการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชย หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนจากกองทุน แล้วแต่กรณี
ข้อ 15 ใบส่งเงินและใบขอรับเงินใดที่ได้ยื่นไว้ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ และยังไม่มีการสั่งจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ผู้ยื่นคำขอนั้น ให้ถือเป็นการยื่นใบขอรับเงินตามระเบียบนี้ โดยอนุโลม
ข้อ 16 ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2 ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสำนักประสิทธิภาพการบริหารงานจัดเก็บภาษี เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) สถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update