กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-7
:: หมวด1 คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร ข้อ 8-11
:: หมวด2 การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ข้อ 12-14
:: หมวด3 การขอข้อมูลข่าวสาร การอนุญาต และการรับรองสำเนา ข้อ 15-21
:: หมวด4 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 22
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
:: ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-22


เพื่อให้การบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของราชการ
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ปลัดกระทรวงแรงงานจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2543
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและผู้ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ข้อ 6 ในระเบียบนี้
"ข้อมูลข่าวสาร" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริงข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
"ส่วนราชการ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรมและให้หมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ
"หน่วยงาน" หมายความว่า สำนัก กอง หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร
"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 7 ให้ปลัดกระทรวงแรงงานรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่ง ตลอดจนวินิจฉัยสั่งการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
top

:: หมวด 1 คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 8 ให้มี "คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร" ในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงแรงงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ที่ปรึกษากฎหมายผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงานที่ได้รับมอบหมายดูแลงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัสดุ หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย หัวหน้ากลุ่มงานตรวจราชการ หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ หัวหน้ากลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นกรรมการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและบริการสารสนเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ นิติกร 7 ว กลุ่มงานกฎหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ 9 คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) พิจารณาออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขออนุญาตและการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
(2) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ
(3) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หรือส่งไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(4) พิจารณาและให้ความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(6) ดำเนินงานอื่นใดตามที่ปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมาย
ข้อ 10 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 11 ให้นำความใน ข้อ 10 มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่คณะกรรมการแต่งตั้งโดยอนุโลม
top

:: หมวด 2 การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 12 ให้หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดประเภทข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข้อ 13 ให้หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ตาม มาตรา 7 และ มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ส่งสำเนาให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดเก็บไว้ในส่วนราชการหรือประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร
ถ้าผู้ขอต้องการสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคแรกให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่รับผิดชอบเป็นผู้รับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวแล้วมอบให้ผู้ขอ
ข้อ 14 ในการดำเนินงานตาม ข้อ 13 ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อดูแล และประสานงานในการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้ส่วนราชการหรือประชาชนเข้าตรวจดูได้ และมีหน้าที่ต้องนำข้อมูลข่าวสารของราชการตาม มาตรา 7 ส่งไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
top

:: หมวด 3 การขอข้อมูลข่าวสาร การอนุญาต และการรับรองสำเนา
ข้อ 15 ส่วนราชการหรือประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าตรวจดู ศึกษาค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารให้ยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และความจำเป็นตามแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ของราชการท้ายระเบียบ นี้
การมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 15 เป็นการทั่วไป หรือเฉพาะแก่บุคคลใดให้เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กรณีผู้มีอำนาจเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคสองไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าข้อมูลข่าวสารใด เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยหรือไม่ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย หากมีคำสั่งไม่อนุญาตให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้งคำสั่งพร้อมเหตุผลแก่ผู้ขอด้วย
ข้อ 16 ข้อมูลข่าวสารใด หากมีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
ข้อ 17 การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารหากข้อมูลข่าวสารที่ขออยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่น ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ขอกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตลอดจนให้คำแนะนำ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ข้อ 18 ข้อมูลข่าวสารที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รวบรวม และจัดให้มีไว้ตาม มาตรา 7 และ มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเผยแพร่ ขาย หรือจำหน่าย จ่ายแจกให้คิดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อ 19 การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ว่าด้วยการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
การรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้ข้าราชการที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารนั้นตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รับรองโดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่ง ตลอดจนวัน เดือน ปี ให้ชัดเจน
ข้อ 20 รายได้จากการจำหน่ายข้อมูลข่าวสารตาม ข้อ 18 และค่าธรรมเนียมตาม ข้อ 19 ให้ปฏิบัติตามระเบียบของราชการ
ข้อ 21 การบริการข้อมูลข่าวสารให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
top

:: หมวด 4 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 22 ในส่วนกลาง ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสถานที่ติดต่อ ให้คำแนะนำและให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางประสานงานกับส่วนราชการ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักปลัดกระทรวงแรงงาน
ในส่วนภูมิภาคให้สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดเป็นสถานที่ติดต่อให้คำแนะนำ และให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ


:: ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) อภัย จันทนจุลกะ ปลัดกระทรวงแรงงาน

top
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update